Наредба по управление на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на Община Луковит - ОТМЕНЕНА


 

Раздел І:Общи разпоредби

Чл.1. Тази наредба урежда:

 1. Правата и задълженията на физическите и юридическите лица, учрежденията и организациите, и взаимоотношенията между тях при управлението на отпадъците.
 2. Реда и условията за изхвърлянето, събирането, транспортирането, оползотворяването и обезвреждането на твърдите битови /ТБО/, строителните /СО/, производствените /ПО/ и масово разпространените /МРО/ отпадъци и поддържането на чистотата на територията на Община Луковит.
 3. Финансовото осигуряване на дейностите по третиране на отпадъците и заплащането на съответните услуги.
 4. Контрола, глобите и санкциите за нарушаване разпоредбите на настоящата наредба.

Раздел ІІ:Права и задължения на кмета на общината

Чл.2.

 1. Кметът на общината:
  1. Планира, организира и контролира управлението на цялостната дейност по третирането на ТБО и СО, образувани на нейна територия, съобразно изискванията на Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ и поддържането на чистотата на територията на общината в съответствие със санитарно-хигиенните и екологични изисквания.
  2. Осигурява условия, при които всеки притежател на ТБО се обслужва от лица, с които е сключен  договор за предоставяне на услуги по реда на Закона за обществените поръчки.
  3. Организира и контролира изпълнението на Общинската програма за управление на дейностите по отпадъци.
  4. Определя границите на районите, включени в системата на организирано поддържане на чистотата, вида на услугите, които ще се извършват в съответния район и честотата на сметоизвозване.
  5. Предлага за одобряване от Общинския съвет план-сметка за разходите по поддържане на чистотата и размера на таксата за битови отпадъци, в т.ч. и преференциални такси за районите, в които се извършва  разделно  събиране.
  6. Осигурява необходимите финансови средства за извършване на дейностите по поддържане на чистотата и контролира разходването им.
  7. Утвърждава “Оперативен план за работа при зимни условия” и контролира изпълнението му.
  8. Организира прилагането на системи за разделно събиране на отпадъците.
  9. Организира дейността по  избора на площадка, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови и строителни отпадъци или на други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови или строителни отпадъци на територията на общината.
  10. Организира дейността по  създаването  и прилагането на система за разделно събиране на излезлите от  употреба  луминесцентни и други лампи, съдържащи живак.
  11. Организира дейността  по събирането и съхраняването на излезли от употреба моторни превозни средства на площадките за временно съхраняване.
  12. Организира дейността  по предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места  и/или  създаването на незаконни сметища;
  13. Организира дейността по определяне на    местата за смяна на отработени моторни масла и създава организация за информиране на обществеността за това.
  14. Организира дейността  по определянето на места за поставяне на съдове за събиране на негодни за употреба батерии.
  15. Организира съвместно с Бюрото по труда - Луковит ангажиране на трайно безработни лица в общината в дейностите по третиране на отпадъците и поддържане на чистотата.
  16. Организира провеждането на мероприятия за почистване и хигиенизиране на населените места с привличане на широко обществено участие.
  17. Използва разнообразни форми и средства за информиране на гражданите, фирмите, търговските дружества, относно прилагането на разпоредбите на настоящата наредба.
 1. Кметът на общината може да упълномощава длъжностни лица от общинската администрация за изпълнение на правата и задълженията си по ал.1. 

Раздел ІІІ:Права и задължения на физическите и юридическите лица

Чл.3.
Физическите и юридическите лица имат право:

 1. Да правят предложения за подобряване на организацията и изпълнението на дейностите по третиране на отпадъците и поддържането на чистотата.
 2. Да сигнализират на общинската администрация за нарушение на разпоредбите на ЗУО и настоящата наредба.
 3. Да сигнализират на общинската администрация за неизпълнение или некачествено изпълнение на задълженията на лицата, извършващи дейностите по третиране на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на общината.
 4. Да съдействат на контролните органи при констатиране на нарушения.

         Чл.4.
Физическите и юридическите лица са длъжни:

 1. Да изхвърлят отпадъците си само в определените за целта съдове, като ги опазват и не допускат разпиляване на отпадъци извън тях.
 2. Да опазват и поддържат чистотата на територията на имотите /в т.ч. незастроените/, на които са собственици, ползватели и наематели.
 3. Да почистват, в т.ч. от сняг, и поддържат чистотата на съответните прилежащи терени към сградите, дворните места и др., в които живеят или стопанисват.
 4. Да спазват регламентирания с настоящата наредба ред за третиране на всеки конкретен вид отпадък.

         Чл.5.
Забранява се:

 1. Изхвърлянето на отпадъци извън предназначените за целта съдове и места.
 2. Смесването на различни фракции от оползотворими компоненти, както и смесването на оползотворими и неоползотворими компоненти в съдовете /местата/ за разделно събиране на отпадъци.
 3. Изхвърлянето на отпадъци от производствени и търговски обекти, заведения за обществено хранене, административни и жилищни сгради в уличните кошчета за смет.
 4. Изхвърлянето на едрогабаритни отпадъци извън определените за всеки район места и дни от месеца.
 5. Изхвърлянето в съдовете за битови отпадъци на отпадъци от промишлеността, селското стопанство и животновъдството.
 6. Изваждането на отпадъците от съдовете за отпадъци в т.ч. специализираните /за разделно събиране/.
 7. Изхвърлянето в съдовете за отпадъци на отпадъци с потенциално висок екологичен и здравен риск и отпадъци, които биха могли да доведат до увреждане на самите съдове, сметоизвозващата и сметообработващата техника, в т.ч. /едрогабаритни, строителни, лесно запалими , взривоопасни, разяждащи, токсични, медицински и др./.
 8. Паленето и изгарянето на отпадъци в съдовете за смет и изхвърлянето на незагасена жар.

Раздел ІV:Организация на дейностите по събиране на битовите отпадъци и поддържане на чистотата

Чл.6.

 1. Дейности по обезвреждане на битови отпадъци могат да извършват лица, притежаващи съответното разрешение по чл.37 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/.
 2. Дейностите по събиране, временно съхранение и транспортиране на битови отпадъци, когато те нямат опасни свойства, подлежат на регистрация по реда на гл. V, раздел ІІ от ЗУО.

Чл.7. Отговорни за събирането, извозването и обезвреждането на битовите отпадъци от районите, включени в "Системата за организирано поддържане на чистотата на територията на община Луковит", почистването на местата за обществено ползване, както и снегопочистването и зимното поддържане, са лицата, на които общината е възложила чрез договор изпълнението на съответните дейности по реда на ЗОП, съгласно чл. 16, ал.2 от ЗУО.
Чл.8. Лицата по чл.7 имат право:

 1. Да предлагат промени в технологичната и организационна схема на работа, целящи подобряване качеството на извършваните дейности.
 2. Да сигнализират на общинската администрация за нарушения по смисъла на тази наредба и ЗУО, извършени от граждани, фирми и др. организации.
 3. Да упражняват вътрешен контрол при изпълнение на дейностите, които извършват.
 4. Да извършват и други дейности, в съответствие с издаденото им по чл.37 от ЗУО разрешение, които не са предмет на сключения с общината договор.

Чл.9. Лицата по чл.7 са длъжни:

 1. Да изпълняват дейностите, предмет на сключения договор, качествено, в съответствие с утвърдените графици, организационни и технологични схеми и стриктно спазване на санитарно-хигиенните и екологични изисквания.
 2. Да изготвят и съгласуват с общинската администрация, цялостна технологична и организационна схема на работа, в т.ч. местоположение на съдовете за ТБО и маршрути за обслужването им, използвана техника за всеки конкретен район и дейност, графици за извършване на дейностите /сметопочистване, сметоизвозване, миене на улици, зимно дежурство, измиване и дезинфекция на съдовете за ТБО и др./.
 3. Да съгласуват с общинската администрация всякакви промени в технологичната и организационна схема на работа.
 4. В случай на аварии и/или обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението на дейността, незабавно да уведомят общинската администрация и предприемат необходимите действия за максимално бързото възстановяване на нормалния цикъл на работа.
 5. Да осигуряват, поддържат и подновяват необходимата за изпълнение на възложените дейности материално-техническа база / машини.съоръжения, съдове за ТБО (за общо ползване) и др/.
 6. Да не допускат замърсявания в процеса на извършваните от тях дейности.
 7. Да измиват и дезинфекцират използваните съдове за ТБО, съгласно утвърдения график.
 8. Да измиват и дезинфекцират сметоизвозващите машини, преди да напуснат депото.
 9. Да водят отчет съгласно изискванията на Наредба N10 за реда за оформянето на документи, относно отчета и информацията за управлението на дейностите по отпадъците /ДВ.бр.151от 98г./.
 10. При възникване на извънредни ситуации /стихийни бедствия и аварии/ спешно да осигурят необходимите екипи и техника за изпълнение разпорежданията на специализираната комисия при общината.

Чл.10. За услугите по събирането, извозването, обезвреждането на ТБО в депа или други съоръжения и поддържането на чистотата на местата за обществено ползване, извършвани на територията на общината, данъчно задължените лица заплащат Такса за битови отпадъци по реда, определен в Гл.ІІІ, Разд.1. на Закона за местните данъци и такси/ЗМДТ/.
Чл.11. Таксата за битови отпадъци се определя в годишен размер за всяко населено място и всяка услуга поотделно –съгласно чл. 66 от ЗМДТ с решение на Общинския съвет, въз основа на одобрена план-сметка.
Чл.12. За райони, в които се извършва разделно събиране на битови отпадъци, Общинският съвет може да определи преференциални такси, но не по-ниски от 50% от размера на общоприетите.
Чл.13. Данъчно задължените лица могат да заплащат такса за битови отпадъци по реда на чл.65. от ЗМДТ /според количеството на битовите отпадъци/, когато:

 1. Е възможно да се установи за всеки отделен имот вида и броя на използваните съдове;
 2. Са закупили и осигурили за всеки отделен имот вида и броя съдове, който са декларирали, че ще ползват.

Чл.14. 
(1) Собствениците, ползвателите или наемателите на преместваеми обекти, разположени върху терени, собственост на общината, заедно с дължимата такса за ползване или наем заплащат и такса за битови отпадъци. 
Чл.15. 
(1) Почистването и поддържането на чистотата на дворовете към сградите/жилищни, административни и обществени/, териториите на промишлените предприятия, автогарите, жп гарите, пазарите, платените паркинги, складови бази, е задължение на лицата, които ги стопанисват. 
(2) Почистването и поддържането на чистотата/ в т.ч. осигуряване на съответни съдове за отпадъци/ на парковете, градините и др. зелени площи /неразпределени като прилежащи терени/е задължение на лицата, които ги стопанисват. 
(3) Почистването и поддържането на чистотата /вкл. обезпечаването с необходимия брой кошчета /на части от тротоари, площади, улични платна и др. терени - общинска собственост, ползвани за търговска дейност на открито, е задължение на ползвателите.
Чл.16.Отговорни за почистването и поддържането на чистотата на прилежащите терени, към сградите, дворовете и др., са лицата, които ги обитават или стопанисват.
Чл.17. 
(1)Отговорен за дейностите по обезвреждане /депониране/ на битовите отпадъци и стопанисването на съоръжението /депото/ по време на неговата експлоатация и след това е операторът на съоръжението за обезвреждане /депото/. 
(2)От оператора на депото задължително се изисква разрешение по чл.37. от ЗУО за дейността. 
(3)Операторът на съоръжението за обезвреждане /депото/ води отчет на постъпилите количества отпадъци, съгласно изискванията на Наредба N10 за реда за оформянето на документи, относно отчета и информацията за управлението на дейностите по отпадъците /ДВ.бр.151 от 98г/.

РАЗДЕЛ V: ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ И ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ

Чл. 18.Извършването на дейностите по третиране и транспортиране на излишните земни маси /ЗМ/и строителните отпадъци /СО/ (вкл.строителните отпадъци от вътрешни преустройства и текущи ремонти на сгради и съоръжения) е задължение на собственика, инвеститора или изпълнителя на дейността, от която са формирани.
Чл.19. 
(1) Когато дейностите по третиране и транспортиране на СО и ЗМ касаят обекти, за които се издава разрешение за строеж и се открива строителна линия, от които общото количеството на СО и ЗМ надвишава 1 мЗ, отговорните по чл.19 лица подават заявление за обектите на високото строителство и  за  линейните обекти, въз основа на които Община - Луковит  издава "Разрешение за третиране и транспортиране на СО и ЗМ"
(2) "Разрешение за третиране и транспортиране на СО и ЗМ", се издава за всеки отделен обект. 
(3) В протокола за откриване на строителната площадка за обекта задължително се вписва лицето, отговорно за дейностите по третиране и транспортиране на СО и ЗМ, и номерът на издаденото му разрешение. 
(4) Задълженията за третиране и транспортиране на СО на съответните отговорни лица са в сила до подписване на акт образец N 15 независимо от продължителността на строителството. 
Чл.20. Отговорното за третирането и транспортирането на СО и ЗМ лице в случая на чл.20 ал.1 .е длъжно: 
1. Да ограничи с плътна ограда определената строителна площадка, преди да е започнала каквато и да било дейност на нея / не се отнася за линейните обекти на техническата инфраструктура/; 
2. Да не допуска по време на строителството замърсяване на тангиращите с обекта тротоари, улични платна, зелени площи и др.терени със строителни материали на СО и ЗМ; 
3. Да не допуска по време на строителството и дейностите по третиране и транспортиране на СО замърсяване на околното пространство с прахови частици; 
4. Да не допуска при транспортиране на СО и ЗМ замърсяване на уличните платна; 
5. След приключване на строителството да възстанови първоначалния вид на тротоара, уличното платно, зелените площи и др. терени, които са били включени в строителната площадка на обекта. Възстановителните работи да се приемат с протокол от техническата служба на съответната Териториална дирекция, за да бъде възстановен внесеният депозит по чл.20, ал.1.
Чл.21. 
(1) При извършване на вътрешни преустройства и текущи ремонти на сгради и съоръжения, от които общото количество на формираните СО не надвишава 3 мЗ , отговорното за дейностите по чл.18. лице е длъжно преди започване на ремонтните работи: 
1. Да уведоми управителя на етажната собственост в случаите, когато ремонтните работи предстои да бъдат извършени в многофамилна жилищна сграда; 
2. Да  уведоми отдел ТСУ на Община Луковит     
2) В случай че ремонтни работи са предприети, без да бъдат спазени задълженията по чл.21, ал.1, председателят на домсъвета или отдел ТСУ на Общината са длъжни да сигнализират на контролния орган за нарушението. 
Чл.22. Отговорното за събирането, съхранението и транспортирането на СО лице, в случаите на чл.21, ал.1 е длъжно: 
1. Да съхранява отпадъците на територията на обекта и да ги извози своевременно до определеното за целта депо;
2. или да ползва /срещу заплащане/ специализиран контейнер, предоставен му от фирма, имаща разрешение за извършване на такава дейност.
Чл.23. 
(1) За депонирането / обработката / на СО и ЗМ , формирани от обекти в случаите на чл.19, ал.1, се заплащат такси, определени в лв./мЗ-/Приложение №1/
(2) Таксата се заплаща предварително от лицето, на което се издава разрешението за третиране й транспортиране на СО и ЗМ, в съответствие с количествата, посочени в разрешението. 
(3) Заплащайки дължимата такса, лицето сключва договор за извозване на СО и ЗМ, съгласно чл. 5, ал. 2 от ЗУО.
(4) В случай, че количествата СО и ЗМ се окажат по-големи от количествата, за които е заплатена таксата, отговорното лице е длъжно да заплати дължимата такса за допълнителните количества, преди същите да бъдат извозени на депото. 
Чл.24. Депонирането /обработката/ на СО и ЗМ се извършва само на определените от кмета на общината депа за СО и ЗМ. 
Чл.25. 
(1) Отговорност за дейностите по депонирането /обработка/ на СО и ЗМ и стопанисването на площадката на депото по време на нейната експлоатация и след това носи операторът на депото. 
(2) От оператора на депото задължително се изисква разрешение по чл.З7 от ЗУО за дейността по обезвреждане.
(3) Операторът на съоръжението за обезвреждане /депото/ води отчет на постъпилите количества СО и ЗМ , съгласно изискванията на Наредба N10 за реда за оформянето на документи относно отчета и информацията за управлението на дейностите по отпадъците /ДВ.бр.151от 98г./.

РАЗДЕЛ VІ: ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЦИ

Чл.26. 
(1) Производствените отпадъци, които нямат характер на опасни отпадъци, се третират:
1. от причинителя, в собствени съоръжения съгласно утвърдения проект на производствената дейност и при условията на чл. 5, ал. 3 на ЗУО; 
2. от лицата, на които е дадено разрешение по чл.37. от ЗУО за съответната дейност. 
(2) Предаването и приемането на производствени отпадъци за съответно третиране и/или транспортиране се извършва въз основа на договор. 
(3) Депонирането на неопасни производствени отпадъци в общинските депа за битови отпадъци може да се извършва след издадено разрешение от кмета на общината, въз основа на молба от притежателя на отпадъците. 
(4) За депонирането /обезвреждането/ на отпадъците притежателят им заплаща такса на оператора на депото, съгласно /Приложение №1/
Чл.27.Всички разходи за третиране и транспортиране на производствените отпадъци са за сметка на притежателя им, ако друго не е договорено.

РАЗДЕЛ VІІ: ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ТРЕТИРАНИ В БИТА И МАСОВО РАЗПРОСТРАНЕНИ ОТПАДЪЦИ

Чл.28. 
(1) Дейности по събиране, съхраняване, преработване и/или обезвреждане на негодни за употреба батерии и акумулатори имат право да извършват само лица, притежаващи съответното разрешение по чл.37 от ЗУО . 
(2) Лицата по ал.1 са длъжни да осъществяват конкретната дейност, в съответствие с разпоредбите на Наредбата за изискванията за производство и пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране на отпадъци от батерии и акумулатори /ДВ.бр.61/2000г/ и Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци/ДВ.бр.29/1999г./. 
Чл.29. 
(1) Общините определят места за поставяне на съдове за събиране на негодни за употреба батерии. 
(2) Места за събиране на негодни за употреба батерии са и всички обекти на територията на общината, където се предлагат батерии. 
(3) Лицата, които стопанисват обектите по ал.2, са задължени да предвидят места за поставяне на специализирани съдове за събиране на негодни за употреба батерии и да осигурят достъп до тях. 
Чл.30. 
(1) Дейности по събиране, съхраняване, транспортиране, преработване и/или обезвреждане на луминисцентни и други лампи, съдържащи живак, имат право да извършват само лица, притежаващи съответното разрешение по чл.37 от ЗУО. 
(2) Лицата по ал.1 са длъжни да осъществяват конкретната дейност в съответствие с разпоредбите на Наредбата за изискванията за пускане на пазара на луминисцентни и други лампи, съдържащи живак, и за третиране и транспортиране на излезли от употреба луминисцентни и други лампи, съдържащи живак /ДВ.бр.101/2000г/, и Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци /ДВ.бр.29/1999г.
Чл.31. Общината разработва и осигурява прилагането на система за разделно събиране на излезли от употреба лампи от домакинствата и от лицата, извършващи продажба на лампи на крайни потребители на територията й.
Чл.32. 
(1) Дейности по събиране, съхраняване, преработване, транспортиране и/или обезвреждане на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти имат право да извършват само лица, притежаващи съответното разрешение по чл.37 от ЗУО. 
(2) Лицата по ал. 1 са длъжни да осъществяват конкретната дейност в съответствие с изискванията на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти /ДВ.бр.59/2000г./ и Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци/ДВ.бр.29/1999г./
Чл.33 
(1) Общината определя местата за смяна на отработените моторни масла на територията й и информира обществеността. 
(2) Към местата за смяна на отработени моторни масла се включват сервизите и бензиностанциите, отговарящи на изискванията на наредбата по чл.ЗЗ ал.2. 
(3) Физическите и юридическите лица, предлагащи за продажба моторни и трансмисионни масла, поставят на подходящи и достъпни места в търговските си обекти списъка на определените по ал.1 места.
Чл.34. 
(1) Дейности по преработване и/или обезвреждане на излезли от употреба пневматични гуми имат право да извършват само лица, притежаващи съответното разрешени по чл.37 от ЗУО. 
(2) Дейностите по събиране и транспортиране на излезли от употреба пневматични гуми, когато нямат опасни свойства, подлежат на разрешение по реда на гл. V, раздел ІІ от ЗУО.
(3) Местата на събирателните пунктове се съгласуват от общината. 
Чл.35. Гражданите, едноличните търговци и юридическите лица са длъжни да предават излезлите от употреба пневматични гуми само на определените събирателни пунктове.
Чл.36 
(1) Дейности по събиране, съхранение, разкомплектоване, преработване и/или обезвреждане на излезли от употреба моторни превозни средства /МПС/, компоненти и материали от тях имат право да извършват само лица, притежаващи съответно разрешение. 
(2) Лицата по ал. 1 са длъжни да осъществяват конкретната дейност в съответствие с изискванията на Наредбата за условията и реда за намаляване на замърсяването с отпадъци от моторни превозни средства (ДВ.бр.98./16.11.01 г.) и Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци /ДВ.бр.29/1999г./.

РАЗДЕЛ ІХ: АДМИНИСТРАТИВНО - НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.37. 
(1) За нарушаване разпоредбите на настоящата наредба физическите лица се наказват с глоби, както следва: 
1. за нарушения по чл.4 и чл.5- от 50 до 500 лв.; 
2. за нарушение по чл.19 и чл.21 -100 лв.; 
3. за нарушения на на чл.20.; чл.22;чл.35 - от 100 до 500 лв. 
(2) При повторно нарушение на физическото лице се налага глоба в двоен размер. 
Чл.38. 
(1) За нарушаване разпоредбите на настоящата наредба едноличните търговци или юридическите лица се наказват с глоба, съответно имуществена санкция, както следва: 
1. за нарушения по чл.4 и чл. 5; - от 50 до 500лв.; 
2. за нарушения по чл.6.; чл.7; чл.9, т.9 ; чл.25, ал.2; чл.26, ал.1,2 и 3 ; чл.28; чл.30 ; чл.З2 ; чл.34 ; чл.36,  - 100 - 500 лв.; 
3. за нарушения на чл.9, т.1,6,7 и 8; чл.14, т.1; чл.15; чл.16; чл.20 ;  чл.35  - от 100 до 600 лв. 
(2) При повторно нарушение глобата, съответно санкцията по ал.1, се налага в двоен размер. 
Чл.41. 
(1) Нарушенията по чл.37 и 38 се установяват с акт на длъжностните лица, определени от кмета на общината . 
(2) Наказателните постановления се издават от кмета на общината или от упълномощено от него лице.

 1. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изменението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

РАЗДЕЛ Х: ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

I. По смисъла на тази наредба: 
1. "отпадък" е вещество, предмет или част от предмет, които няма предварително непосредствено приложение или от който притежателят желае или е длъжен да се освободи. Вещества, предмети или части от предмети, предадени на специализираните фирми за третиране на отпадъци от собственика или от упълномощено от него лице, също се определят като "отпадъци" до момента, в който възстановените от тях материали или произведената от тях енергия бъдат включени в производствения цикъл; 
2. "битови отпадъци" са тези, които се получават в резултат на жизнената дейност на хората по домовете, в административни, социални и обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъци от търговски обекти, занаятчийски дейности, обекти за отдих и забавления, когато нямат характер на опасни отпадъци и в същото време тяхното количество или състав няма да попречи на третирането им съвместно с битовите;
3. "производствени отпадъци" са тези, образувани в резултат на промишлена, занаятчийска и обслужваща дейност на физическите и юридическите лица;
4. "опасни отпадъци" са тези отпадъци, чийто състав, количество и свойства създават риск за човешкото здраве и околната среда и са определени като такива според Базелската конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане;
5. "строителни отпадъци" са отпадъците, получени в резултат на строителна дейност на строителни площадки, както и такива от разрушаване или реконструкция на сгради и съоръжения;
6. "причинител на отпадъци" е физическо или юридическо лице, при чиято дейност се образуват отпадъци;
7. "притежател на отпадъците " е лицето, при чиято дейност се образуват отпадъци от момента на образуването им до момента на предаването им на оправомощено лице за следващо третиране;
8. "третиране на отпадъците" е събирането, съхранението и обезвреждането на отпадъците и всички междинни операции, както и повторното им използване, рециклиране и възстановяване или производството на енергия и материали от отпадъци.
9. "обезвреждане на отпадъците" е такова въздействие върху отпадъците (депониране, рециклиране, изгаряне, неутрализиране и др.), при което опасността за здравето на хората или замърсяването на околната среда от тях не превишават установените норми.
10. "рециклиране на отпадъците" е дейност за възстановяване или възобновяване на суровинните им свойства. 
11. "преработване на отпадъците" е дейност, която променя свойствата или състава на отпадъците, като ги превръща в суровини за производство на крайни продукти или в крайни продукти.
12. "депониране на отпадъци" е складирането на отпадъци повече от 6 месеца по начин, който не представлява опасност за човешкото здраве и околната среда, и не се предвижда последващо третиране на отпадъците.
13. "масово разпространени отпадъци" са отпадъци, които се образуват след употреба на продукти от многобройни източници на територията на цялата страна и поради своите характеристики изискват специално управление.
14. "повторно" е нарушението, когато е извършено в едногодишен срок от влизане в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за нарушение от същия вид.
15. "едрогабаритни отпадъци " са битовите отпадъци, които поради своите размери или тегло не могат да се поставят в съдовете за битови отпадъци или създават затруднения при товаренето им.
16."съдове за битови отпадъци" са контейнери, кофи, кошчета и чували, предназначени за събиране на битови отпадъци или на отделни фракции от тях .
17. "прилежащи терени"са обслужващите тротоари, части от уличните платна, подблоковите пространства и зелените площи, паркингите, гаражите  и  др. към конкретни жилищни и обществени сгради, обекти с обслужващи функции, производствени предприятия и др.
18. "депо"е съоръжение за обезвреждане на отпадъци, което се намира върху земята или под земята, вкл. тези на територията на предприятията /депа, в които причинителят на отпадъци ги обезврежда непосредствено до мястото на образуването им/. Към депата не се включват съоръженията за временно съхранение на отпадъците и тези, в които отпадъците се претоварват или третират преди понататъшната им преработка или рецикпиране. Депото за отпадъци е комплексен обект, който включва: 
а) инженерно съоръжение, предназначено за организирано складиране на отпадъци за повече от шест месеца по начин, който не представлява опасност за човешкото здраве и околната среда, и за което не се предвижда последващо третиране на отпадъците;
б) спомагателни и обслужващи сгради, съоръжения и инсталации в съответствие с неговата специфика, технология на депониране и вида на депонираните отпадъци.
19. "оператор"е юридическо или физическо лице, на което е издадено разрешение за обезвреждане и което отговаря за стопанисване на площадка за третиране на отпадъци и за управление на дейността по отпадъците в периода на експлоатацията и след закриването на площадката. 
20."негодна за употреба батерия или акумулатор" е батерия или акумулатор, която не може да бъде използвана повторно и е предназначена за преработване или обезвреждане. 
21."излязла от употреба лампа" е луминисцентна или друга лампа, съдържаща живак, която не може да бъде използвана повторно. 
22."отработени масла и отпадъчни нефтопродукти" са маслата и нефтопродуктите по смисъла на 1, т.1 и 2 от допълнителните разпоредби на "Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти" /ДВ.бр.59/2000г./. 
23."излязло от употреба МПС" е моторно превозно средство по смисъла на 1, т.2 от допълнителните разпоредби на "Наредбата за условията и реда за намаляване на замърсяването с отпадъци от моторни превозни средства" (ДВ.бр.98./16.11.01г).

РАЗДЕЛ ХІ   ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Разрешенията по чл.37. от ЗУО за дейности със строителни и битови отпадъци се издават за срок от 1 до 5 години.
2. За издаването на разрешение по чл.37. от ЗУО за дейности със строителни и битови отпадъци се заплащат такси, съгласно реда на ПМС N249/13.11.98г. 
3.Тази наредба отменя до момента действащата наредба №12 за Управление на дейностите по отпадъците  на територията на Община Луковит.

Приложение №1 към чл.23, ал.1 и чл.26, ал.4

Наименование на отпадъците

Стойност-лв./м3

1.

Земни маси от жилищно строителство, изкопи за подземни комуникации и пътно строителство

1,70

2.

Строителни отпадъци

3,30

3.

Други неопасни отпадъци

4,40