НАРЕДБА № 1 ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ


Приета с Решение № 530/16.05.2019 г. на Общински съвет Луковит

РАЗДЕЛ I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се уреждат обществените отношения, свързани с реда, условията и специалните изисквания за осигуряване на обществения ред, опазване на собствеността, чистотата и околната среда на територията на община Луковит, с оглед осигуряване на условия за спокойствие, сигурност, труд, отдих и здравословна жизнена среда на гражданите и защита на техните права.

Чл. 2. Наредбата има действие спрямо всички български и чуждестранни физически лица, постоянно живеещи или временно пребиваващи на територията на община Луковит, както и за юридически лица, учреждения, стопански, обществени и други организации, развиващи дейност на територията на общината.

Чл. 3. Заповедите на кмета на Общината и кметовете на кметства относно осигуряване на обществения ред са задължителни за ръководителите на учреждения, стопански и други организации и гражданите на територията на Община Луковит.

РАЗДЕЛ II ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И СПОКОЙСТВИЕ

Чл. 4. За осигуряване на обществения ред, спокойствието и почивката на гражданите се забранява:

1. Високо говорене, пеене, свирене, ползване на озвучителни уредби, апарати и системи, форсиране на автомобили или мотоциклети и други дейности от битов и стопански характер, както и създаване по какъвто и да е начин на шум, нарушаващ спокойствието в жилищните сгради, на обществени и другите места, в часовете:

- от 14.00 часа до 16.00 часа и от 22.00 часа до 07.00 часа - в работни дни;

- от 14.00 часа до 16.00 часа и от 21.00 часа до 09.00 часа - в почивни и празнични дни.

2. Използването на музикални инструменти и озвучителни уредби, апарати и системи, по улиците на града, в междублокови пространства и в открити частни имоти, както и ползването на звукови сигнали на моторни превозни средства, с които се нарушава обществения ред и спокойствието на гражданите;

3. Извършването на неприлични и непристойни действия, нарушаващи обичайните норми за морал и поведение по улици, площади и други обществени места, както и използването на неприлични изрази, проявата на оскърбително отношение и държане към гражданите и органите на властта или скарване, сбиване и други действия, с които се нарушава обществения ред и спокойствие;

4. Повреждането, унищожаването, премахването, преместването или разместването на градско и парково обзавеждане - пътни знаци, указателни табели за противопожарни хидранти, туристическа маркировка, обяви, реклами, нагледни агитационни материали, рекламни табла, афиши и други подобни, поставени на определените за целта места, както и на благоустройствени и комунални съоръжения - настилки, озеленяване, гробищни паркове, водоснабдяване и канализации, електрофикации, осветителни тела и съоръженията на уличното и парково осветление и други;

 5. Къпането, прането и миенето в открити водни площи, освен на определените за целта места;

 6. Поставянето на временни търговски обекти или извършването на търговия в терени и места без съответното разрешение или извън местата, определени за тази цел;

 7. Писането, драскането, рисуването и лепенето на обяви, некролози, афиши, реклами, нагледни агитационни материали и други по стените на обществени сгради, по фасадите и вътрешната част от общите части на сградите, по огради и елементи на техническата инфраструктура, пътни знаци и пътни съоръжения, стълбове и дървета, извън определените за целта места;

 8. Търговията с пиротехнически изделия от търговци и физически лица, без надлежно разрешение за търговия с такива изделия, съгласно Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, както и продажбата им в нестандартни опаковки, ако не са придружени от сертификат за качество, издаден от производителя, и инструкция на български език за безопасна работа с изделието;

9. Хвърлянето и възпламеняването на бомбички, пиратки и други гърмящи и пожароопасни стоки и предмети на обществени места - учебни заведения и детски градини, църкви и други молитвени домове, пазари, питейни заведения, обществени превозни средства, стадион и спортна зала, жилищни сгради, закрити помещения и места, както и на места, които са в близост до леснозапалими материали и течности;

 10. Носенето и употребата на огнестрелни, пневматични и други оръжия и устройства, взривни вещества, както и защитни спрейове, създаващи опасност или застрашаващи спокойствието, здравето и живота на гражданите на обществени места, освен когато се касае за културни и спортни нужди или за военни цели. Забраната не се отнася за служители на МО и МВР, при и повод изпълнение на служебните им задължения;

11. Извършването на огнеопасни и взривоопасни дейности от лица, без наличието на съответно съгласуване или разрешение от компетентните органи;

12. Достъпът на лица с огнестрелно и газово оръжие в обществени заведения, училища, детски градини и други обществени места, с изключение на служители на МО и МВР, при и повод изпълнение на служебните им задължения;

13. Употребата на алкохол в паркове, градини, улици, площади, обществения транспорт, детски и спортни площадки и други обществени места, с изключение на обособените за тази цел търговски обекти на открито;

14. Тютюнопушенето в закрити обществени места и в помещения с обособени работни места, където се полага труд, както и в помещенията към тях със спомагателно и обслужващо предназначение, включително и в обществения транспорт;

15. Тютюнопушенето на следните открити обществени места: - прилежащите терени и тротоари на детските ясли, детските градини, училищата, ученическите общежития и местата, където се предоставят социални услуги за деца; - площадките за игра, на които са организирани мероприятия за деца и ученици; - спортните и други обекти - по време на спортни и културни прояви;

16. Хазартните игри на обществени места, освен в обектите, лицензирани по Закона за хазарта;

17. Повреждането на паметници, надгробни плочи и други религиозни принадлежности;

18. Просията на обществени места;

19. Внасянето и консумирането на алкохолни напитки и бира, както и безалкохолни напитки в стъклен амбалаж при посещения на спортни и културни мероприятия;

20. Провеждането на сватбени, семейни и други частни събрания на места, общинска собственост, като тротоари, площади, улици, междублокови пространства, градини, паркове и други територии, както и в открити частни имоти, с които се нарушава обществения ред и спокойствието на гражданите;

21. Построяването на естради и палатки по улиците, площадите, междублоковите пространства и други обществени места без разрешение от общинската администрация;

Чл. 5. Задължават се собствениците на обекти, в които се извършва производствена, търговска или друга стопанска дейност, причиняваща шум, отделяне на прах, вибрации, излъчвания, замърсявания, надвишаващи допустимите норми, задължително да изграждат и монтират вентилационни системи, както и необходимата шумо и звукоизолация, съобразно нормативните изисквания, отнасящи се за конкретния обект и по начин, недопускащ превишаване на хигиенните норми в сградата, където се намира.

Чл. 6. Нарушителите на обществения ред в общински, държавни и частни културни и увеселителни заведения, заведения за хранене и развлечения, обекти за търговия и услуги и др. се отстраняват от съответните служители, охраняващи обекта. При необходимост може да се поиска съдействие от органите на Министерството на вътрешните работи.

Чл. 7. Нивото на шума от използването на озвучителни и музикални уредби в закрити помещения и извън тях, както и от други източници на шум, не може да превишава стойностите, определени в Наредба № 6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението, издадена от Министъра на здравеопазването и министъра на околната среда и водите.

Чл. 8. Кметът на общината или упълномощено от него лице могат да налагат предвидените в чл. 31 от Закона за защита от шума в околната среда принудителни административни мерки.

РАЗДЕЛ III УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МАСОВИ ОБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ

Чл. 9. Събранията, митингите и манифестациите на територията на община Луковит се провеждат по реда и при условията на Закона за събранията, митингите и манифестациите.

Чл. 10. Други масови обществени прояви на открито извън посочените в чл. 9 се организират и провеждат от физически или юридически лица, от политически или други обществени организации по реда на тази наредба и при условията на Закона за събранията, митингите и манифестациите.

Чл. 11. (1) Обществени прояви по чл. 9 и чл. 10 могат да се провеждат на територията на община Луковит по всяко време на денонощието освен в часовете от 22.00 часа до 07.00 часа.

(2) Изключение от правилото на предходната алинея се допуска с изрично разрешение на Кмета на община Луковит, ако масовата проява е от важно обществено значение или има характер на традиционна проява, ритуал или увеселително мероприятие .

Чл. 12. (1) В масовите обществени прояви по чл. 9 и чл. 10 не могат да участват граждани, които:

1. носят оръжие или други специално предназначени или приспособени предмети, които могат да застрашат живота и здравето на хората или да причинят материални щети;

2. са в очевидно нетрезво състояние и/или под влиянието на наркотични и упойващи вещества;

3. са маскирани с цел да се затрудни тяхното разпознаване.

(2) Всеки организатор или участник отговаря за вредите, които по негова вина са причинени при провеждането на проявата.

Чл. 13. (1) За провеждането на масова обществена проява на открито, организаторите, най-малко 48 часа, преди началото й, писмено уведомяват кмета на Общината, като посочват: пълното наименование на организатора и неговото седалище; точните имена и адреси на представляващите го лица, както и техните длъжности; целта, мястото и времето за провеждане на проявата, адрес за кореспонденция, телефон или електронна поща.

(2) (отм. с  Решение № 9 от 16.01.2020 г. на АдмС - Ловеч по адм. д. № 342/2019 г.)

(3) При неотложни случаи за масова проява на открито уведомлението по ал. 1 може да се направи в еднодневен срок, а срокът по ал. 2 може да бъде двудневен.

Чл. 14. (1) (отм. с  Решение № 9 от 16.01.2020 г. на АдмС - Ловеч по адм. д. № 342/2019 г.)

(2) Организаторите осигуряват собствена или наета лицензирана охрана за спазване на обществен ред, медицинско обслужване и транспорт, ако е необходимо.

Чл. 15. (1) Масовата проява се ръководи от организаторите, подписали уведомлението по чл. 13, ал. 1 и ал. 2.

(2) Участниците в проявата са длъжни да спазват указанията на организаторите за запазване на реда.

Чл. 16. (1) Ако са постъпили уведомления за провеждането на обществени прояви от различни организатори за едно и също време, място, маршрут или с пресичащи се маршрути, кметът на Общината съдейства за постигане на съгласие между организаторите. (2) Ако съгласие по ал. 1 не бъде постигнато, кметът на Общината се произнася писмено по уведомленията според реда на постъпването им.

Чл. 17. (1) Когато времето и мястото на масовата проява създават условия за нарушаване на обществения ред или безопасността на движението, кметът на Общината предлага промяната им.

(2) Кметът на Общината може да забрани провеждането на обществената проява, когато има несъмнени данни, че: 

1. е насочена към насилствено изменение на конституционно установения ред или срещу териториалната цялост на страната;

2. застрашава обществения ред в съответното населено място; 

3. застрашава здравето на участниците при предварително обявена епидемична обстановка;

 4. нарушава правата и свободите на другите граждани.

(3) Забраната се налага с мотивиран писмен акт в срок от 24 часа от уведомяването.

(4) (отм. с  Решение № 9 от 16.01.2020 г. на АдмС - Ловеч по адм. д. № 342/2019 г.)

 (5) За провеждането или непровеждането на проявата кметът на Общината уведомява незабавно компетентните органи на Министерството на вътрешните работи.

Чл. 18. (1) Кметът на Общината прекратява по всяко време масовата обществена проява, когато не е организирана или не се провежда при условията и по реда, установени с тази наредба.

(2) При прекратяване на проявата участниците са длъжни да се разотидат незабавно.

Чл. 19. Организаторите на обществени прояви се задължават да:

1. съгласуват провеждането на проявата по време и място с кмета на Общината, за което получават писмено разрешение за провеждането и/или непровеждането й;

2. не допускат нарушаване на правата и свободите на гражданите;

3. осигурят спазването на обществения ред;

4. осигурят опазването на частната и публична собственост;

5. не допускат замърсяване на мястото и по маршрута на провежданата проява;

6. не допускат повреждане на тревни площи и друга растителност;

7. осигурят за своя сметка достатъчно на брой, съгласно действащите нормативи и указания на РУ – гр. Луковит, охраняващи проявата лица;

8. не допускат в близост до и на мястото на провеждане на проявата лица, носещи оръжие, други общоопасни вещества, наркотични и/или други упойващи вещества, взривоопасни, огнеопасни и задимяващи средства, както и да не допускат внасянето на предмети, създаващи опасност за здравето и живота на гражданите, като вериги, боксове, палки и други подобни;

 9. не допускат внасянето и употребата на алкохолни напитки, както и присъствието на лица във видимо нетрезво състояние и/или под влиянието на наркотични и упойващи вещества;

10. организират почистването и сметоизвозването след приключване на проявата и възстановяване на нанесените щети за своя сметка.

РАЗДЕЛ IV УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА

Чл. 20. Собствениците или ползвателите на заведения за хранене и развлечения определят конкретните условия за достъп на деца в тях, доколкото това не противоречи на императивни норми на действащото законодателство и контролират тяхното изпълнение в съответствие с целта на специализираната закрила.

Чл. 21. Лицата по чл. 20, чиито обекти се посещават от деца, предприемат необходимите действия за осигуряване на безопасността на децата и недопускане на инциденти, като:

1. не допускат превишаване на максималния капацитет от посетители (клиенти) на обекта;

2. осигурят достатъчно на брой и с необходимата пропускателна способност аварийни изходи на обекта и безпрепятствен достъп до тях;

3. организират и контролират пропускателния режим;

4. не допускат в обекта:

а) лица, които носят оръжие или други общо опасни средства; наркотични или други упойващи вещества;

б) лица във видимо нетрезво състояние или под влияние на други упойващи вещества;

в) лица, които отказват да бъдат проверени и/или са без документ за самоличност или ученическа лична карта;

5. предприемат други необходими действия по осигуряване на безопасността на децата; 6. взаимодействат при необходимост с органите на МВР и с други компетентни държавни и общински органи и организации.

Чл. 22. (1) Забранява се посещението на обществени места след 20.00 часа на малолетни лица - до 14-годишна възраст включително, в нощни барове, ресторанти, дискотеки и други заведения за развлечения със сервиране на алкохол и/или тютюневи изделия, освен в присъствието на родителите, попечителите или други лица, които полагат грижи за дете.

(2) Забранява се посещението на обществени места след 22.00 часа на непълнолетни лица - навършили 14-годишна възраст, но ненавършили 18-годишна възраст, в нощни барове, ресторанти, дискотеки и други заведения за развлечения със сервиране на алкохол и/или тютюневи изделия, освен в присъствието на родителите, попечителите или други лица, които полагат грижи за дете.

(3) Ако родителите, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, не могат да го придружат, те са длъжни да осигурят пълнолетно дееспособно лице за негов придружител на обществени места след 22.00 часа, ако детето е навършило 14-годишна възраст, но не е навършило 18-годишна възраст.

(4) Пълнолетното лице удостоверява качеството си на придружител по ал. 3 чрез писмен документ (декларация) за изразено съгласие от родителите, попечителите или други лица, които полагат грижи за дете. В декларацията посочва, следните данни: - Трите имена и постоянен адрес на декларатора (родителя/настойника/попечителя/друго лице, което полага грижи за детето); - Трите имена на детето и постоянния му адрес; - Трите имена и постоянния адрес на придружителя на детето; - Дата и часови период на придружаване на детето; - Подпис на декларатора.

(5) Задължават се собствениците и наемателите на обекти по предходните алинеи, както и работещите в тях да не допускат посещение на малолетни и непълнолетни лица в нарушение на ал. 1 и 2, като за целта собствениците и наемателите са длъжни да организират необходимия пропускателен режим и осигурят реда в и около обекта.

(6) В заведенията не се допускат лица, които отказват или не могат да удостоверят своето пълнолетие.

 Чл. 23. (1) Забранява се продажбата и сервирането на алкохолни напитки на малолетни и непълнолетни.

(2) Забранява се продажбата на тютюневи изделия и упойващи вещества на малолетни и непълнолетни.

 Чл. 24. (1) Забранява се достъпът на лица под 18-годишна възраст в казина.

(2) Забранява се на собствениците и длъжностните лица на игрални зали и казина да допускат участие в хазартни игри или игра с игрални автомати на малолетни и непълнолетни.

(3) (нова, приета с Решение №64 от 30.03.2020 г. на ОбС Луковит) Игралните зали и игралните казина не могат да отстоят на по-малко от 300 метра от училища по смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование, както и от домове за деца, лишени от родителски грижи, освен ако се намират в хотели, категоризирани с категория четири или пет звезди.

Чл. 25. (1) Забранява се рекламирането, видимото излагане и продажбата на открито на литература, вестници, списания, видео и аудио касети и др. с порнографско съдържание.

(2) Забранява се поставянето в МПС на материали с порнографско съдържание и такива, предизвикващи враждебност и насилие.

Чл. 26. Лицата, които провеждат масови организирани прояви за деца на обществени места, са длъжни да осигуряват реда и безопасността преди, по време и след провеждането им, като:

1. уведомяват началника на РУ- Луковит, не по-късно от 48 часа преди обявения начален час на проявата, като посочват и времетраенето й;

2. осигуряват охрана, медицинско обслужване, а при необходимост и транспорт;

3. отлагат или прекратяват незабавно мероприятието при установяване на обстоятелства, застрашаващи непосредствено безопасността и здравето на децата, за което уведомяват органите на МВР и съответните компетентни държавни и общински органи.

Чл. 27. (1) Когато е организирана проява, свързана с придвижването на група от деца, организаторите определят ръководител на групата и придружители.

(2) Броят на придружителите се определя от ръководителя на групата, съобразно броя на децата и специфичните им нужди, но не по-малко от един придружител на 5 деца.

(3) Ръководителят на групата и придружителите:

1. предприемат необходимите мерки и действия за осигуряване безопасността на децата в посещавания обект и зоната около него;

2. при възникване на опасност търсят съдействие от компетентните държавни и общински органи.

 (4) Ръководителят на групата носи отговорност, съгласно действащото законодателство за осигуряване безопасността, живота и здравето на децата. По време на проявата придружителите изпълняват разпорежданията на ръководителя на групата.

Чл. 28. При осъществяване на специализирана закрила на деца при провеждане на организирани прояви на обществени места се спазват разпоредбите на чл. 13 и чл. 15 от наредбата.

РАЗДЕЛ V (изм. с Решение № 64 от 30.03.2020 г. на ОбС - Луковит) ТЪРГОВИЯ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ

(нов, приет с Решение №64 от 30.03.2020 г. на ОбС Луковит) чл. 28а Търговията на открито в Община Луковит се извършва само на определените за целта пазари, а в селата само на определените  от кметовете и кметските наместници за целта места.

(нов, приет с Решение №64 от 30.03.2020 г. на ОбС Луковит) чл. 28б Извършването на търговия на открито върху терени общинска собственост се извършва въз основа на разрешение за ползване на място (по образец), издадено от кмета на общината.

(нов, приет с Решение №64 от 30.03.2020 г. на ОбС Луковит) Чл.28в /1/ Разрешението се издава въз основа на заявление от търговеца, отправено до кмета на общината или кметовете на населени места.

/2/ Към заявлението  се  прилагат  следните  документи:

1. удостоверение за актуално състояние - само за фирмите които не са пререгистрирани по ТЗ

2. БУЛСТАТ- само за фирмите които не са пререгистрирани по ТЗ

3. други документи, на които търговецът се позовава.

/3/Разрешение за търговия на открито върху терени общинска собственост се издава за срок до 6 (шест) месеца.

/4/ В разрешението се вписва: търговецът, мястото, вид и заемана площ на съоръжението, срокът и предмета на дейност.

/5/Не може да се издава разрешение за извършване на търговия със стоки, които са забранени с други законови и подзаконови нормативни актове.

/6/ Разрешението важи само за населеното място, от което е издадено.

(нов, приет с Решение №64 от 30.03.2020 г. на ОбС Луковит) чл. 28г При издаване на разрешение за търговия на открито върху терени общинска собственост, търговецът заплаща такса по Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

(нов, приет с Решение №64 от 30.03.2020 г. на ОбС Луковит) чл. 28д Органът издал разрешението по чл. 28в /1/ може да го отнема, когато мястото не се използва по предназначение, когато не се използва от лицето, на което е предоставено, или когато обществени нужди налагат това.

(нов, приет с Решение №64 от30.03.2020 г. на ОбС Луковит) чл. 28е Временни търговски щандове и базари могат да се разкриват при празници, панаири и други мероприятия с разрешение на кмета на общината.

Чл. 29. (1) Работното време на търговските обекти – заведения за хранене и развлечения, зали за хазартни игри, игрални зали и други подобни, се определя от лицата осъществяващи търговска дейност в следните граници: - от 07.00 часа до 22.00 часа – за търговските обекти, находящи се в близост до многофамилни жилищни сгради; - от 06.00 часа до 24.00 часа – в останалите случаи. Работното време се изписва на видно място в съответния обект.

(2) Обектите могат да упражняват своята дейност извън посочените в ал. 1 часове след получаване на Разрешение за удължено работно време, издадено от Кмета на община Луковит или упълномощено от него лице, при условия и ред, посочени в настоящата Наредба и след заплащане на предвидената цена за услуга в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Луковит. Копие от разрешението се представя в РУ – гр. Луковит

 (3) За издаване на Разрешение за удължено работно време, лицето, осъществяващо дейността, подава заявление по образец до Община Луковит. Към заявлението се прилагат следните документи:

1. Документ за платена такса, предвидена в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Луковит;

2. (отм. с  Решение № 96 от 06.06.2020 г. на АдмС - Ловеч по адм. д. № 310/2019 г.)

3. Пълномощно, ако заявлението се подава от упълномощено лице;

4. Писмено съгласие на собствениците на сградата за друго работно време, ако обектът се намира в близост до многофамилна жилищна сграда;

5. Документ за собственост на имота, договор за наем или документ за ползването му на друго правно основание;

6. Писмено становище от РУ – гр. Луковит

7. Протокол от РЗИ - Ловеч за измерване на шума;

8. Заверено копие на Удостоверение за утвърдена категория или временно удостоверение за открита процедура по категоризиране на туристически обекти по Закона за туризма или разрешение от Държавната комисия по хазарта.

(4) Разрешението за удължено работно време се издава в срок от 14 дни, след подаване на заявлението, ведно с приложенията, и се получава след заплащане на предвидените цени на услуги в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Луковит, като същото се издава със срок от една година. При изтичането на срока на разрешението се подава ново заявление по предвидения ред.

(5) Разрешението за удължено работно време се отнема със заповед на кмета на Община Луковит или упълномощено от него лице в следните случаи:

1. При наличие на две или повече основателни жалби от граждани за наднормено ниво на шум, доказано с протокол за замерване от РЗИ -Ловеч, в рамките на една календарна година;

2. При мотивирано искане от органите на МВР;

3. При констатиране с влязло в сила наказателно постановление на две или повече нарушения - за период от 12 месеца;

4. При констатирано пренебрегване на забраната за продажба и сервиране на алкохолни напитки на малолетни и непълнолетни, регламентирана в чл. 54 от Закона за здравето и в чл. 23 от Наредбата.

(6) Собствениците, наемателите и ползвателите на заведенията за хранене и развлечения, както и търговските обекти, работещи с удължено работно време, са длъжни да спазват граничните стойности на показателите за шум, определени в Наредба № 6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението.

 (7) Забранява се извършването на търговска дейност в часове извън разрешените.

 (8) Не се издава разрешение за удължено работно време когато:

1. Не са представени всички изискуеми документи по ал. 3, респективно представените документи не отговарят на изискванията;

2. При мотивирано искане от органите на МВР.

(9) При провеждане на семейни и др. тържества, работното време на заведенията за хранене и развлечения, може да бъде временно удължено след представяне на заявление от стопанисващия обекта по реда на ал. 3 и след издадено временно разрешение от кмета на Общината за удължаване на работното време.

Чл. 30. (1) (отм. с  Решение № 96 от 06.06.2020 г. на АдмС - Ловеч по адм. д. № 310/2019 г.)

(2) (отм. с  Решение № 96 от 06.06.2020 г. на АдмС - Ловеч по адм. д. № 310/2019 г.)

Чл. 31. Не се допуска озвучаването на открити площи на заведения за хранене и развлечения, разположени в близост до жилищни зони, за времето между 21.00 часа и 09.00 часа в периода от 15 октомври до 30 април и за времето между 22.00 часа до 07.00 часа в периода от 30 април до 15 октомври.

Чл. 32. Ръководителите на организациите, търговските дружества и едноличните търговци се задължават да осигурят в срок до 2 часа прибиране на стоките и всички видове амбалаж, след разтоварването им пред търговските обекти, заведения за обществено хранене и други.

 

РАЗДЕЛ VI БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ТРАНСПОРТ

Чл. 33. Община Луковит има задължение да стопанисва и поддържа уличните платна (общинска собственост), тротоарите и всички останали съоръжения за пътна безопасност (светофарни уредби, хоризонтална и вертикална пътна сигнализация и др.), осигуряващи безопасността на всички участници в движението. Кметът на общината определя длъжностни лица от администрацията, които да отговарят за посочените съоръжения. Чл. 34. Забранява се:

1. Преместването и поставянето на стандартни пътни знаци и други съоръжения за безопасност от неоторизирани лица;

2. Оставянето на спрени от движение и бракуван пътни превозни средства (ППС), както и автомобили без платени пътен данък, застраховка „Гражданска отговорност” и валиден технически преглед, по улични платна, тротоари, паркинги, пешеходни зони и други нерегламентирани за целта места, съгласно Наредба № I-45 от 24 март 2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства.

3. Движението на верижни машини по асфалтовата настилка на територията на община Луковит, освен в случаите на обявена бедствена ситуация;

4. Превозването на необезопасени товари;

5. Паркирането на автомобили върху тротоари, освен в случаите, посочени в чл. 94, ал. 3 от Закона за движение по пътищата;

6. Домуването на товарни автомобили, автобуси, ремаркета, селскостопанска и строителна техника по тротоари, улични платна и зелени площи;

7. Изчакването на пътници от водачи на таксиметрови автомобили на нерегламентирани стоянки;

8. Движението, спирането и паркирането на моторни превозни средства по тротоарите и други забранени с пътни знаци места

9. Организацията на състезания с МПС на територията на общината, с изключение на тези, провеждани на определените за целта места и по съответния ред.

Чл. 35. (1) Престоят и паркирането са забранени:

 1. на място, където превозното средство създава опасност или е пречка за движението или закрива от другите участници в движението пътен знак или сигнал;

2. до престояващо или паркирано пътно превозно средство от страната на движението;

 3. в стеснени участъци от пътя и в участъци с ограничена видимост;

4. на пешеходни или велосипедни пътеки и на разстояние, по-малко от 5 метра преди тях;

 5. на кръстовища и на по-малко от 5 метра от тях;

(2) Освен в посочените в ал. 1 случаи паркирането е забранено:

1. пред входовете на паркове, предприятия и на други места, където е възможно да влизат или да излизат пътни превозни средства, както и върху зелените площи;

2. на платното за движение и на тротоара непосредствено пред входовете на жилищни сгради и гаражи, когато това затруднява достъпа до тях;

3. на спирките на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници;

4. на места, определени за хора с трайни увреждания;

5. на пътя - за регистрирани пътни превозни средства, свидетелството за регистрация, на които е отнето или върнато в Министерството на вътрешните работи;

6. пред входовете и на прилежащите тротоари на детските заведения и училищата.

Чл. 36. Организацията на движение на обществения транспорт на територията на община Луковит се извършва по утвърдена транспортна схема.

Чл. 37. (1) Лицата извършващи обществен превоз на пътници по утвърдени транспортни схеми задължително поставят указателни табели на видни места (на челно или над челно стъкло, странично стъкло и на задния корпус на превозното средство). Обявяват за своя сметка на всички спирки по маршрута и разписанието на поддържаните от тях автолинии.

(2) Лицата по ал. 1 задължително определят места в автобусите за хора в неравностойно положение със заболявания в опорно-двигателния апарат и зрителни увреждания, бременни и майки с деца до 3 години, като поставят означения за тази цел.

Чл.38 (1) Редът и начинът за издаване на карта за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с увреждания и използване на улеснения при паркиране по чл.99а от Закона за движение по пътищата, лицата с увреждания с постоянен/настоящ адрес в община Луковит се определят с Правила, утвърдени със заповед от кмета на Община Луковит.

Чл. 39. (1) Собствениците на пътни превозни средства с животинска тяга, с постоянен адрес на територията на община Луковит са длъжни с писмена молба да ги заявят за регистрация в общинската администрация при придобиването им.

(2)Кметът на общината или определено от него длъжностно лице разглежда молбата и при наличие на всички необходими изисквания в едноседмичен срок от приемането й вписва превозното средство в регистър по ал. 3.

(3)За пътните превозни средства се води регистър по образец на хартиен и електронен носител, който съдържа:

1.   личното, собствено го и фамилното име на собственика на пътното превозно средство:

2.   постоянен адрес на собственика;

3.   вида на животинската тяга;

4.   вида на превозното средство:

5.   номер на пътното превозно средство;

6.   дата на регистрация:

7.   промени по регистрацията.

(4) За извършената регистрация на собственика се издава талон по образец и регистрационна табела.
 

(5)Лицата по ал. (1) са длъжни да заявят настъпилите промени в обстоятелствата по ал. (3) при настъпването им.

(6) За регистрацията на пътно превозно средство с животинска тяга и за промените по нея се събира такса по Наредбата за администриране на местните такси и цени на услуги.

(7) Пътните превозни средства с животинска тяга се допускат до движение по пътищата, определени със заповед на кмета, след като бъдат регистрирани и отговарят на следните технически изисквания:

- Да представят документ за чипиране на еднокопитно животно;

- Да имат отпред върху амуницията на всяко впрегатно и на ока, а при единичен впряг - на всяка от стръките или в горните ъгли на предния капак, по един бял или жълт кръгъл светлоотразител с диаметър над 50 мм;

Отзад:

3.1. два червени светлоотразители, разположени симетрично на надлъжната ос;

3.2. при движение през нощта и при намалена видимост, отзад вляво - светещо тяло, излъчващо бяла или жълта добре различима светлина.

На всеки от страничните капаци - по три бели или жълти квадратни или ромбовидни светлоотразители със страни над 30 мм, разположени симетрично по дължината. Да имат престилки за животинските отпадъци."

Чл. 40. (1) Забранява се движението на нерегистрирани пътни превозни средства с животинска тяга по улиците на населените места в Община Луковит и по общинската и републиканска пътна мрежа на общината.

(2) Забранява се движението на пътни превозни средства с животинска тяга, без да имат престилки за животински отпадъци по улиците на населените места в общината, както и по общинската и републиканска пътна мрежа.

РАЗДЕЛ VII СТРОИТЕЛСТВО

Чл. 41. (1) (нов, приет с Решение №64 от 30.03.2020 г. на ОбС Луковит) Работите, свързани с разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешноквартални пространства, се извършват въз основа на разрешение за строеж. За започването на строежа възложителят уведомява съответната общинска администрация след съгласуване с органите по безопасността на движението.

(2) (отм. с Решение №64 от 30.03.2020 г. на ОбС Луковит)

Чл. 42. Разрешение за строителство на всички обекти, при които се налага отсичане, преместване или окастряне на растителност, се издава след представяне на документ за внесена такса.

Чл. 43. Инвеститорът на обекта е длъжен да възстанови по подходящ начин и в определен срок, съгласуван с Общинска администрация, околната среда след приключване на строителството.

Чл. 44. Строителите и специализираните фирми с подземни комуникации и съоръжения, а така също и частни лица, възстановяват незабавно и качествено в първоначален вид разкопаните и повредени пътни и тротоарни настилки, площади, зелени площи и други, най-късно 3 дни след завършване на строежа (ремонта) и почистват района за своя сметка.

Чл. 45. Улични платна и тротоари могат да се използват при доказана необходимост за строителни площадки само с разрешение на кмета на Община Луковит за определено време срещу заплащане на такса за квадратен метър, съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Луковит.

Чл. 46. Забранява се ваденето на баластра, камъни, пясък, чим, глина и нарушаване на естествения ландшафт за строителни цели, освен с разрешение на структурите на Министерството на околната среда и водите.

Чл. 47. Забранява се започването на строителни и ремонтни дейности на сгради и други строителни обекти без надеждна ограда в съответствие с одобрен План за безопасност и здраве и организация, осигуряваща чистотата на тротоара и прилежащите терени.

 Чл. 48. Строителните и специализирани фирми, а така също и частните лица, извършващи строителна и ремонтна дейност се задължават да депонират за своя сметка излишните земни маси и строителни отпадъци на определените депа.

 

РАЗДЕЛ VIII ОПАЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА

Чл. 49. (1) За поддържането на естетичен вид на населените места е необходимо редовно почистване (метене, миене, снегопочистване, отстраняване на ледени висулки по стрехите на сградите, косене на тревните площи, окопаване на дърветата и цветните лехи и други) на улиците, площадите, парковете, в т.ч. гробищния парк, зелените площи, дворовете, вътрешно-кварталните пространства, терените в жилищните комплекси, общите части на сградите - етажна собственост, производствените и обществени сгради, обекти за обществено хранене, местата край реки и водни площи в терените за краткотраен отдих, търговките обекти, паркингите и др.

(2) Дейностите по предходната алинея се осигуряват от:

1. Ръководителите на учреждения, фирми, кооперации и обществени организации - за имотите, които управляват и стопанисват, както и прилежащите им територии.

2. Председателите на управителните съвети на етажните собствености - по отношение на общите части на сградите, предназначени за ползване от всички обитатели и прилежащите територии.

 3. Гражданите - по отношение на частните домове, сгради, постройки и съоръжения с прилежащите им територии.

 (3) Кметът на общината организира и контролира поддържането на чистотата и почистването на пътната мрежа, общинска собственост.

Чл. 50. Почистването на пазарите, местата за улична търговия, паркингите и др. подобни, прилежащите им тротоари и зелени площи, се осигурява от лицата, които ги стопанисват и/или експлоатират.

Чл. 51. При снеговалеж и заледяване, всички ръководители на публични учреждения, търговски дружества и кооперации, юридически лица с нестопанска цел, еднолични търговци, физически лица, лица, обитаващи сгради или обособени обекти в етажна собственост, са длъжни, лично или чрез трети лица, да организират своевременно и постоянно почистване на тротоарите и площадките в района на сградите, които заемат, съответно пред жилищните сгради, за осигуряване на нормален работен процес, безопасно движение и достъп до сградите.

 Чл. 52. При почистване на сняг се забранява натрупването му:

1. върху тротоарите, без да се остави място за движение на пешеходците, както и в обсега на автобусни спирки и пешеходни пътеки, и срещу входове на гаражи;

2. върху решетките за оттичането на водата, пожарните хидранти и кранове;

3. до стволовете на дърветата, ако снегът е обработен с препарати.

Чл. 53. Забранява се:

1. Изхвърлянето в съдовете за смет на пожароопасни и избухливи вещества, твърди и обемисти предмети, строителни отпадъци и други, които могат да повредят сметосъбирачните машини;

2. Транспортирането на строителни и производствени отпадъци и суровини, земни маси и строителни почви и др., без транспортните средства да бъдат оборудвани с покрития - брезенти, мрежи и с почистена ходова част;

3. Поставянето на балконите и терасите на покъщнина и други грозящи предмети над нивото на парапета;

 4. Поставянето на цветя по прозорците, терасите и балконите, освен ако са здраво закрепени;

5. Измиването на балконите и терасите с течаща вода в жилищните блокове, освен в часовете определени с правилник на вътрешния ред на етажната собственост;

6. Изтърсването и изтупването от балконите, терасите и прозорците, освен на местата и през времето, определено с правилник на вътрешния ред на етажната собственост;

7. Изхвърлянето на отпадъци през прозорците и балконите;

8. Отвеждането на дим през прозорците, витрините и стените;

9. Изхвърляне на пръст, строителни отпадъци и други материали на места, извън предназначените за това;

10. Миенето, почистването и ремонтирането на лични превозни средства по улиците, площадите, парковете и зелените площи;

11. Складирането на дърва, строителни и други материали по тротоарите за повече от 48 часа;

12. Приготвянето на варови, циментови и други разтвори по тротоарите, уличните платна и зелени площи;

13. Складирането на дърва, строителни и други материали, приготвянето на варови, циментови и други разтвори върху детски площадки;

 14. Изхвърлянето на угарки от цигари, найлонови торбички, бутилки, употребени билети, люспи от семки, черупки от ядки и всякакви други отпадъци по улиците, площадите, тревните площи, междублоковите пространства и други обществени места;

15. Натрупването на оборска тор и други отпадъци на обществени места, по улични платна, речни корита, дерета, граници между имоти и домове и всички комуникации, свързващи отделните места.

16. Изхвърлянето на производствени отпадъци в контейнери за битови отпадъци. Същите да се третират съгласно Закона за управление на отпадъците.

17. Забранява се движението на ППС с животинска тяга по общинските пътища, по уличната мрежа и площади на територията на град Луковит, извън определените за целта общински пътища със заповед на кмета."

18. Изхвърлянето на  обемисти отпадъци като кашони от хранителни стоки, цигари и други в малките съдове за  смет, поставени по главните улици и площади, а  така  също и до контейнерите и кошчетата за  смет.

19. Нарушаването нивото  /регулата / на  уличните платна чрез повдигането им с  асфалт, бетон или други материали към прилежащите тротоари с цел осигуряване на  удобен подход за  МПС към гаражите и дворовете на  сградите.

20. Писането и драскането по фасадите и стените на  сградите, оградите, пътните съоръжения, скулптури и други.

21. Източването на септични ями от имоти на граждани по улични платна

22. Източване на  битови фекални води от жилищни сгради по уличните платна , без  да са преминали през утаителни пречиствателни съоръжения /водоплътни изгребни ями/, които отговарят на техническите и санитарно-хигиенните изисквания.

23.Отвеждането на фекални и всякакви отпадъчни продукти от животинска и друга дейност към обществени места: улици, площади, тротоари, паркове , водни площи и др., без да са преминали през утаителни пречиствателни съоръжения, отговарящи на техническите и санитарно-хигиенните изисквания

 

РАЗДЕЛ IX ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Чл. 54. За опазване на околната среда, Община Луковит извършва следните дейности:

1. Осъществява контрол на проблемни производства и обекти, потенциални замърсители на околната среда, съвместно със специализираните държавни органи;

2. Предприема мерки и действия за опазване на защитените територии, флората и фауната;

3. Провежда образователни и информационни кампании с нестопански организации и обществеността по проблемите, свързани с опазване на околната среда.

Чл. 55. (1) Общината има право на достъп до наличната информация за състоянието на околната среда.

 (2) Общината организира публични обсъждания на доклади по Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционни намерения и обекти в действия. Може да спре изпълнението на проекти и упражняване на дейности, за които ОВОС е отрицателна или могат да причинят неотстраними вреди на околната среда и човешкото здраве.

Чл. 56. В общинските озеленени площи, детски площадки, училищните дворове и лечебните заведения, се забранява:

1. Нанасяне на повреди върху храстите и дърветата и изсичането им;

2. Късането и изкореняването на цветя и повреждането на цветни фигури;

3. Нерегламентирано косене на тревни площи;

4. Изхвърлянето на отпадъци и други материали в паркове, градини и зелени площи, освен в определените за целта съдове;

5. Насипване на осолен сняг и химикали в тревните масиви и около стъблата на храсти и дървета.

Чл. 57. (1) Забранява се извършването на дейности от стопански и битов характер в жилищни сгради и около тях, които предизвикват:

1. изхвърляне в канализационната система на отпадъчни води, замърсени с вредни 12 химически вещества в концентрации над допустимите норми, както и с петролни продукти (бензин, нафта, мазут, котелно гориво и отработени машинни масла);

2. натрупване на производствени отпадъци, замърсяващи, грозящи и пречещи на движението в жилищните сгради и около тях;

(2) Повреждането и замърсяването на извори, чешми, отводнителни канали и други водни площи, промяна на коритата на реките и отклоняване на водите им.

(3) Прането с перилни препарати в естествени водоизточници, язовири, крайпътни чешми и др. водни обекти.

(4) Отвеждането на отпадни води по улиците, тротоарите и вътрешно кварталните пространства.

(5) Паленето на огън на уличните платна, тротоарите, зелените площи, около жилищните блокове, извън специално определените места за приготвяне на зимнина.

Чл. 58. (1) При констатиране на аварии в сградните канализации и дворните канализационни мрежи, собствениците извършват своевременно необходимите ремонти.

(2) Забранява се ползването на питейна вода за напояване на градинки, земеделски и дворни площи.

 

РАЗДЕЛ X ПОЖАРНА  И   АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ

Чл. 59.  Забранява се:

 1. Паленето на огън по улици, площади и паркове, а така също и в близост на пасища, ливади, стърнища, посеви, горски и зърнени масиви.

При нарушение се налага глоба от 50 до 500 лева.

2.  Съхраняването на нафта, бензин и други лесно-запалими течности /ЛЗТ/ и горими течности /ГТ/ на открито и в тавански помещения, а в сутерени и мазета на
не повече от 500 литра в помещение.

При нарушение се налага глоба от 50 до 500 лева.

3. Съхраняването на горими материали (сено, слама, дървен материал и други) в непосредствена близост до сгради да става съгласно противопожарните
изисквания.

При нарушение се налага глоба от 50 до 250 лева.

4. Ползването на необезопасени комини и прекарването на нерегламентирани димоотводни тръби през прозорци, врати и стени.

При нарушение се налага глоба от 50 до 250 лева.

5. Паркирането и спирането върху и в близост до пожарните хидранти и
подстъпите към противопожарните водоеми, маркирани и обозначени по
подходящ начин.

При нарушение се налага глоба от 50 до 100 лева.

6. Използването на вентилационни канали в качеството на димоотводи.
При нарушение се налага глоба от 50 до 250 лева.

7. Ползването на нестандартни и необезопасени отоплителни уреди,
оставянето им без наблюдение и разпалването им с леснозапалими и горивни
течности.

При нарушение се налага глоба от 50 до 250 лева.

8.   Монтирането на павилиони, фургони и други временни постройки по улици, площади, паркове и градини без предварително съгласуване с Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" /РС ПБЗН/.

При нарушение се налага глоба от 50 до 200 лева.

9. Складиране на материали и оборудване, паркиране на превозни средства,
изграждане на временни постройки и други, с които се затварят проходи и
незастроени свободни пространства между сгради и съоръжения.

При нарушение се налага глоба от 100 до 500 лева.

10. Промяна на функционалното и конструктивно предназначение и
техническо преоборудване на помещения без разработването на съответна
документация, съгласувано с органите на пожарна и аварийна безопасност.

При нарушение се налага глоба от 50 до 200 лева.

11. Злоупотребата със спешните телефони.

При нарушение се налага глоба от 100 до 500 лева

12. Използването на открит огън на разстояние по-малко от 50 метра от
пожаро- и взривоопасни обекти.

При нарушение се налага глоба в размер от 50 до 200 лева.

13. Складиране на различни материали и оборудване в коридорите, изходите,
предверията, стълбищните клетки и други пътища за евакуация, заключване на
вратите по пътищата за евакуация, когато в сградите и помещенията пребивават
хора.

При нарушение се налага глоба в размер от 50 до 200 лева.

14. Използването на открит огън и тютюнопушенето на пожаронеобезопасени
площадки на разстояние по-малко от 50 метра от посевите, горските масиви и
складиран фураж.

При нарушение се налага глоба в размер от 50 до 200 лева.

 

Чл. 60.  Задължават се:

1.   Гражданите, търговците и организациите, извършващи изкопни работи по уличните и пътните платна, "В и К" мрежите и други комуникации, както и при  режим на водата да уведомяват PC ПБЗН. Планираните изкопни работи се извършват и при спазване на правилата и процедурите, предвидени в Наредбата за реда и условията, свързани с разкопаване на благоустроени общински терени и зелени площи при извършване на строителни и монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура на територията на община Луковит.

При нарушение се налага глоба от 50 до 250 лева.

2. Обектите и търговците преди започване на ремонт, реконструкции,
модернизации и ново строителство да го съгласуват с PCПБЗН.

При нарушение се налага глоба от 50 до 100 лева.

3. Ръководителите на търговски дружества и организации да предоставят за
ползване от специалните автомобили на противопожарната охрана, собствените
водоизточници по време и след пожар.

При нарушение се налага глоба от 50 до 250 лева. Нарушителят дължи и обезщетение за претърпените от собственика вреди.

4. Управителите на етажна собственост, ръководителите на обекти и
собствениците на застроени имоти да осигуряват редовно почистване на комините
и прилежащите терени към сградите, и вземат необходимите предпазни мерки
против възникването на пожари.

При нарушение се налога глоба от 50 до 100 лева.

5. Родителите да осигурят контрол върху действията на децата, които могат да доведат  възникване на пожари.

При нарушение се налага глоба от 50 до 100 лева.

6. Гражданите, персонала на търговски дружества, организации и учреждения при възникване на пожар и аварийни бедствия да спазват разпорежданията и оказват съдействие на оперативните подразделения.

При нарушение се налага глоба от 50 до 100 лева.

7. Кметовете на кметства и кметските наместници да сформират гасачески
групи по места и да осигуряват необходимото оборудване и техника за гасене на
пожари на територията на кметството.

При нарушение се налага глоба от 50 до 250 лева.

8. Организаторите и органите, разрешаващи провеждането на масови
мероприятия, да ги съгласуват с органите на пожарна безопасност и защита на
населението /ПБЗН/, преди мероприятието, когато тези мероприятия са свързани с
палене на огньове, факелни шествия, зари и др.

При нарушение се налага глоба в размер от 50 до 200 лева

9. Организаторите и органите, разрешаващи направата на празнична украса на обществени места с използването на енергийни източници /газ, леснозапалими
течности, ел.енергия и др./ да съгласуват тези дейности с органите на ПБЗН.

При нарушение се налага глоба в размер от 50 до 200 лева

10. Ръководителите на учреждения, организации и фирми, съобразно
особеностите на пожарната опасност в техните обекти да издават вътрешни
наредби, заповеди и инструкции за организиране на пожарната им безопасност.

При нарушение се налага глоба в размер от 50 до 200 лева

11. Лицата извършващи дейност по занятие по прибиране на реколтата при
жътвените кампании се задължават:

12. да изготвят планове с мероприятия за пожарна безопасност при
подготовката и провеждането на кампанията по прибиране на реколтата;

При нарушение се налага глоба в размер от 50 до 200 лева.

13.  да определят със заповед отговорници по наблюдение и опазване на
посевите, зърното и фуражите от пожари;

При нарушение се налага глоба в размер от 50 до 350 лева.

14.  да организират качествен ремонт, пожарообезопасяване и оборудване с
противопожарни уреди и съоръжения на селскостопанските машини;

При нарушение се налага глоба в размер от 50 до 450 лева.

15.  да  организират  и  провеждат  обучение  и  инструктаж  на  всички механизатори и участници в кампаниите по прибиране на реколтата.

 При нарушение се налага глоба в размер от 50 до 200 лева.

 

 РАЗДЕЛ XI АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ

Чл. 61. (1) Прилагането и контрола по изпълнението на настоящата Наредба се възлагат на кмета на Община Луковит или упълномощени от него лица.

(2) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления, се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

(3) Актовете за установяване на административните нарушения се съставят от:

1. Длъжностни лица, определени със заповед на Кмета на общината;

2. кметовете на кметства за нарушенията, извършени на територията на съответното кметство;

3. Началника на РУ – гр. Луковит или от упълномощени от него служители на МВР.

(4) Наказателните постановления се издават от Кмета на Община Луковит;

(5) Длъжностните лица по ал. 3 са длъжни да съставят актове на нарушителите за всяко установено от тях нарушение. Изключение от това правило са маловажните случаи на административно нарушение по смисъла на чл. 64, ал. 3 от Наредбата.

 (6) Задължават се всички физически и юридически лица да оказват съдействие на длъжностните лица по ал. 3 при изпълнение на служебните им задължения за осъществяване на контрол по спазване на разпоредбите на настоящата Наредба.

 Чл. 62. (1) Административнонаказателната отговорност е лична.

 (2) За административни нарушения, извършени при осъществяване дейността на предприятия, дружества, учреждения и организации, отговарят работниците и служителите, които са ги извършили, както и ръководителите, които са наредили или допуснали да бъдат извършени.

Чл. 63. (1) Административнонаказателно отговорни са пълнолетните лица, навършили 18 години, които са извършили административни нарушения в състояние на вменяемост.

(2) Административнонаказателно отговорни са и непълнолетните, които са навършили 16 години, но не са навършили 18 години, когато са могли да разбират свойството и значението на извършеното нарушение и да ръководят постъпките си.

(3) За административни нарушения, извършени от малолетни, непълнолетни на възраст от 14 до 16 години и лица, поставени под пълно запрещение, отговарят съответно родителите, попечителите или настойниците, които съзнателно са допуснали извършването им.

Чл. 64. (1) За нарушенията на настоящата Наредба, които не съставляват престъпления, се налагат следните наказания:

1. обществено порицание;

 2. на физически лица се налагат глоби от 50 до 2 000 лева;

 3. на еднолични търговци и юридически лица се налага имуществена санкция от 100 лева до 5 000 лева;

(2) При повторно нарушение се налага глоба/имуществена санкция към максималния размер.

 (3) За маловажни случаи на административни нарушения, установени при извършването им, овластените контролни органи по чл. 61, ал. 3 могат да налагат на местонарушението глоби в размер от 10 до 50 лева. За наложената глоба се издава фиш, който съдържа данни за самоличността на контролния орган и на нарушителя, мястото и времето на нарушението, нарушените разпоредби и размера на глобата. Фишът се подписва от контролния орган и от нарушителя, че е съгласен да плати глобата, и се изпраща на финансовия орган на Община Луковит за изпълнение. На нарушителя се дава препис, за да може да заплати доброволно глобата.

(4) Ако нарушителят оспори нарушението или откаже да плати глобата, за нарушението се съставя акт съгласно разпоредбите на този раздел.

(5) За маловажни случаи на административни нарушения наказващият орган може да не наложи наказание, като предупреди нарушителя, устно или писмено, че при повторно извършване на нарушение ще му бъде наложено административно наказание;

(6)  За маловажни случаи на административни нарушения, извършени от непълнолетни, наказващите органи изпращат съставените актове на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за налагане мерки от възпитателен характер.

 

Чл. 65. (1) Който продава алкохолни напитки или тютюневи изделия на деца, се наказва с глоба или имуществена санкция от 2 000 до 4 000 лева, ако не подлежи на по-тежко административно наказание по специален закон или деянието не съставлява престъпление. При повторно нарушение се предприемат принудителни мерки за временно спиране на дейността за определен срок, но не по-дълъг от една година.

(2) Който допусне от 22.00 часа до 6.00 часа дете в управляван от него търговски обект в нарушение на чл. 22, ал. 1, ал. 2 и ал. 3, се наказва с глоба или имуществена санкция от 2 000 до 5 000 лева, а при повторно нарушение - с глоба или имуществена санкция от 5 000 до 8 000 лева.

 (3) Родител, настойник, попечител или друго лице, което полага грижи за дете, което наруши чл. 22, ал. 1 или ал. 2, или родител, попечител или друго лице, което полага грижи за дете, което не осигури придружител по чл. 22, ал. 3, се наказва с глоба или имуществена санкция от 300 до 500 лева, а при повторно нарушение - е глоба или имуществена санкция от 500 до 1 000 лева.

(4) При установяване на нарушение по ал. 1, ал. 2 и/или ал. 3 се уведомяват незабавно органите на РУ – гр. Луковит и Дирекция „Социално подпомагане” – Луковит.

(5) Нарушенията по ал. 1 – 3 се установяват с акт от полицейските органи, а наказателното постановление се издава от директора на областната дирекция на Министерството на вътрешните работи или от оправомощено от него длъжностно лице. Чл. 66. (1) Наказва се с глоба в размер 200 лв. лице, което, без да има това право, паркира на място, определено за превозно средство, обслужващо хора с трайни увреждания, или за превозно средство, приспособено и управлявано от хора с трайни увреждания.

(2) Наказва се с глоба от 50 до 200 лв. лице, което паркира пътно превозно средство в паркове, градини, детски площадки, площи, предназначени само за пешеходци, и на тротоари в населените места извън разрешените за това места.

 (3) Наказва се с глоба от 20 до 150 лв. водач, който наруши правилата за престой или за паркиране, когато в резултат на нарушението е създадена непосредствена опасност за движението.

 (4) Наказва се с глоба 20 лв. водач, който неправилно престоява или е паркирал неправилно;

(5) Наказва се с глоба 30 лв. водач, който:

1. неправилно престоява или паркира в зоната на пешеходна пътека, спирка за обществен превоз на пътници или кръстовище;

2. престоява или паркира като втори ред в активна лента за движение до спрели моторни превозни средства по посока на движението;

 (6) Фиш за неправилно паркирано моторно превозно средство може да се издаде и в отсъствие на нарушителя. В този случай фишът се издава на собственика на моторното превозно средство, като първият екземпляр от фиша му се изпраща, а вторият и третият екземпляр остават за съхранение в службата за контрол. Към моторното превозно средство се закрепва уведомление, в което се посочват мястото и времето на нарушението, моторното превозно средство, с което е извършено нарушението, нарушените разпоредби, размерът на глобата, срокът, сметката или мястото за доброволното и заплащане. Закрепването на уведомлението към моторното превозно средство се смята за връчване на фиша.

Чл. 67. (1) Който извърши нарушение по чл. 4, т. 10 и т. 12 се наказва с глоба от 500 до 2 500 лева.

 (2) На физически лица, извършили или допуснали извършване на нарушение на разпоредбите на чл. 30, се налага глоба от 500 до 800 лева, а на едноличните търговци и юридическите лица, се налага имуществена санкция от 1 000 до 3 000 лева.

Чл. 68. (1) За нарушаване на установения ред и гаранциите за организиране и провеждане на събрания, митинги и манифестации, физическите и длъжностните лица се наказват с глоба в размер от 50 до 300 лева, ако не подлежат на по-тежко наказание. Наказателните постановления се издават от Кмета на община Луковит.

(2) (отм. с  Решение № 9 от 16.01.2020 г. на АдмС - Ловеч по адм. д. № 342/2019 г.)

Чл. 69. Определяне на наказанието за всяко конкретно нарушение се извършва при стриктно спазване на разпоредбата на чл. 27, ал. 2 от ЗАНН.

 Чл. 70. (отм. с  Решение № 96 от 06.06.2020 г. на АдмС - Ловеч по адм. д. № 310/2019 г.)

Чл. 71. Който не допусне длъжностно лице по чл. 61, ал. 3 в подлежащите на контрол обекти или не предостави на контролните органи документи или информация с цел възпрепятстване на проверката, се наказва с глоба в размер на 100 лева.

 Чл.72.По всички въпроси, свързани с административните нарушения, административнонаказателно отговорни лица, определянето на наказанията, както и с цялостното производство по установяване, налагане и изпълнение на наказанията се прилага ЗАНН, доколкото в тази Наредба няма специални правила.

Чл. 73. За нарушение на чл.4, т.1 и/или чл. 31 се налагат следните наказания:

1. глоба за физически лица от 500 до 1000 лева, а при повторно нарушение от 1000 до 2000 лева;

2. Имуществена санкция за юридически лица от 1500 до 5000 лева, а при повторно нарушение от 5000 до 10 000 лева.

 

РАЗДЕЛ XII ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. „Обществен ред” е установеният с нормативни актове ред, който осигурява нормално спокойствие и възможност да се упражняват съответните граждански права.

 2. „Обществени места” са общодостъпни за всяко лице места, като обществен транспорт, заведения за хранене, търговски, спортни или развлекателни обекти, кина, театри, стадиони, зали и други.

3. „Организирана проява” е дейност, организирана и провеждана от държавни и общински органи, юридически и физически лица на места, достъпни за неограничен брой лица.

4. „Други масови обществени прояви” са спортни мероприятия, провеждани извън съответните спортни съоръжения - лекоатлетически кросове, щафети, маратони и др.; колоездене - приложно, планинско или на шосе; стрийтбол; плажен волейбол; екстремни, моторни и др. спортове; киноложки или др. изложби на домашни любимци и породи животни; концерти, панаири; фестивали; изложения и рекламно - промоционални мероприятия на открито, дарителски кампании; открити подписки; публични прояви на религиозни институции, провеждани извън молитвените домове; организиране на циркови  представления, карнавали; шествия в т.ч. религиозни и траурни; абитуриентски балове; празнични илюминации или заря и други подобни прояви.

5. „Пиротехническо изделие” е всяко изделие, което съдържа взривни вещества или взривна смес от вещества, предназначено да произведе топлина, светлина, звук, газ или дим или комбинация от такива ефекти чрез самоподдържащи се екзотермични химични реакции.

6. „Неприлични и непристойни действия, нарушаващи моралните норми” са употреба на ругатни, псувни или други неприлични изрази на публично място пред повече хора, в оскърбително отношение и държане към гражданите, към органите на властта или на обществеността или в скарване, сбиване или други подобни действия, с които се нарушава общественият ред и спокойствие.

 7. „Повторно” е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на акта, с който на нарушителя е наложено наказание или принудителна административна мярка за същото по вид нарушение.

8. „Лица, които полагат грижи за детето” са роднини и близки, приемно семейство или ръководител на специализирана институция, при които детето е настанено по реда на Закона за закрила на детето.

Приложение 1 към  чл. 39, ал. 3

 

по

ред

Дата

на регистрация

Лично, бащино

и фамилно име на собственика

Постоянен

адрес

Вид на превозното средство

Вид на

Промени

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 към чл. 39, ал. 4

 

 

 

Вид на ППС.........................

Община Луковит

 

 

 

 

(конска, магарешка, волска или друга каруца)

Регистрационен талон на пътно

 

 

превозно средство с животинска тяга

 

(собствено, бащино и фамилно име)

 

 

(име, фамилия, подпис и печат)

 

РАЗДЕЛ XIII ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 § 2. Тази Наредба се издава на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 76, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 8 от Закона за нормативните актове, и е приета с Решение на Общински съвет - Луковит № 530/16.05.2019 г. и влиза в сила от деня на влизане в сила на решението, с което е приета.

§ 3. Наредбата да бъде публикувана на интернет страницата на община Луковит и разпространена по подходящ начин до заинтересованите страни

§ 4. В едномесечен срок от влизане в сила на настоящата Наредбата, собствениците, наемателите и ползвателите на заведения за хранене и развлечения, които упражняват своята дейност извън посочените часове в чл. 29, ал. 1 са длъжни да подадат заявления за издаване на разрешение за удължено работно време по реда на чл. 29, ал. 3.

§ 5. При неизпълнение на изискванията на тази Наредба в срок от 30-тридесет дни от влизането й в сила издадените по досегашния ред разрешения за удължено работно време губят правното си действие.

§ 6. Тази Наредба отменя Наредба за поддържане и осигуряване на обществения ред, безопасността на движението и чистотата на територията на Община Луковит, приета с Решение № 74 от 2004 година на заседание на Общински съвет – Луковит.

§ 7. Наредбата е изменена с Решение № 9 от 16.01.2020 г. на АдмС - Ловеч по адм. д. № 342/2019 г., с което са отменени чл. 13, ал.2, чл. 14, ал. 1, чл. 17, ал.4 и чл. 68., ал. 2 Решението е обнародвано по реда на чл. 194 от АПК на 19.02.2020 г., от която дата влиза в сила.

§ 8. Наредбата е изменена с Решение № 64, прието с протокол № 8/30.03.2020 г. на Общински съвет – Луковит.

§ 9. Наредбата е изменена с Решение № 96 от 06.06.2020 г. на АдмС - Ловеч по адм. д. № 310/2019 г., с което са отменени чл. 29, ал.3, т.2, чл. 30 и чл. 70. Решението е обнародвано по реда на чл. 194 от АПК на  25.06.2020 г., от която дата влиза в сила.