Наредби


НАРЕДБА № 1 ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ

четвъртък, 06 юни 2019 2062

РАЗДЕЛ I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази наредба се уреждат обществените отношения, свързани с реда, условията и специалните изисквания за осигуряване на обществения ред, опазване на собствеността, чистотата и околната среда…

Наредба за управление на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на Община Луковит - 2019 г.

понеделник, 18 март 2019 1356

Приета с Решение № 498/26.02.2019 г. на Общински съвет Луковит Глава първа ОБЩИ положения   Чл. 1. (1) Тази наредба урежда реда и условията за екологосъобразното управление на отпадъците (изхвърлянето, събирането, включително…

Наредба за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата в детските градини на територията на Община Луковит

четвъртък, 26 януари 2017 1245

ГЛАВА ПЪРВА Общи разпоредби Чл. 1. С настоящата наредба се определят условията и реда за организиране на почасови, съботно - неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга, по смисъла на чл. 68, ал.1 от Закона за предучилищното…

Наредба за създаване и водене на регистър на общинските детски градини на територията на Община Луковит

сряда, 30 ноември 2016 1037

            РАЗДЕЛ I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл. 1  С тази наредба се определят обстоятелствата, които подлежат на вписване в Регистъра на общинските детски градини /наричан за по-кратко Регистър/, както…

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на Община Луковит

сряда, 30 ноември 2016 1251

ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ   Чл.1. Тази Наредба се създава във връзка с чл.59.(1) от Закона за предучилищното и училищното образование(ЗПУО), обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 01.08.2016 г. Чл.2. С тази Наредба се регламентират условията…

НАРЕДБА ЗА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ, ЗА РЕКЛАМНИТЕ, ИНФОРМАЦИОННИ И ДЕКОРАТИВНО-МОНУМЕНТАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ И ЗА РЕКЛАМНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ

четвъртък, 14 юли 2016 1427

РАЗДЕЛ ПЪРВИ преместваеми обекти, рекламни, информационни и декоративно-монументални елементи Глава първа    ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Тази наредба определя условията и реда за поставяне, регистриране и премахване на преместваеми…

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА СОБСТВЕНИК ОТ ОБЩИНА ЛУКОВИТ ВЪРХУ ОБЩИНСКАТА ЧАСТ ОТ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА

петък, 10 юли 2015 1254

    Р А З Д Е Л П Ъ Р В И ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1 С тази наредба се определят условията и реда, по който Община Луковит упражнява правото си на собственост върху общинската част от капитала - акции или дялове в търговските дружества…

НАРЕДБА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ОБЩИНА ЛУКОВИТ

неделя, 19 октомври 2014 1083

/приета с Решение № 424/21.07.2014 г. на ОбС/ I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Чл.1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за насърчаване на инвестиции на територията на Община Луковит, дейността на Кмета на общината и кметовете на кметства…

Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Луковит

вторник, 14 януари 2014 1014

  Раздел І Общи положения Чл. 1 (1). С тази Наредба се определят условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Луковит, …

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Луковит

вторник, 14 януари 2014 2937

ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1 С тази Наредба се определят отношенията, свързани с определянето и администрирането на местните такси и цени на предоставяне на физически и юридически лица услуги, реда и срока на тяхното…

НАРЕДБА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПАСИЩА И МЕРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ

вторник, 14 януари 2014 1111

(Приета с Решение№ 332/ 17.12.2013 г.  на ОбС-Луковит/)   І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ            Чл.1. Настоящата Наредба определя начина за стопанисване, управление и реда за предоставяне за ползване на общинските…

НАРЕДБА ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ ОТ ОБЩИНА ЛУКОВИТ

вторник, 14 януари 2014 1055

Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за принудително изпълнение от Община Луковит на влезли в сила заповеди на Кмета на общината, издадени на основание чл.225 а, ал. 1 от Закона за устройство…