Мерки за ограничаване на корупцията


Цели на правителствената програма за изпълнение на националната стратегия за противодействие на корупцията:

Подобряване организацията на дейността на административните структури.

Прехвърляне на публични функции към частния сектор и утвърждаване на граждански и стопански субекти като общественоотговорен сектор в пазара на услугите.

Създаване на прозрачност в работата на администрацията.

Укрепване на статуса и професионализма на администрацията.

Засилване на гражданския контрол върху дейността на администрацията.

На основание целите на Програмата на правителството Община Луковит предприе следните мерки:

От 02.09.2002 год. функционира "Информационно гише на предприемача", т.е. постига се максимум ограничаване контактите на населението със служителите от Специализираната администрация.

Звено ГРАО е изградено на принципа "Обслужване на едно гише".

В интернет страницата на ОБЩИНА ЛУКОВИТ съществува директория „Подай сигнал!" за неограничен достъп за мнения и сигнали.

Открита е гореща линия на тел: 0697 53709.

Съществува ПОЩА за анонимни жалби, оплаквания и др., монтирана на външната стена на стаята на Дежурните по ОбС.

Харта против корупцията

Водени от разбирането, че корупцията е този обществен феномен, който носи със себе си злини за цялото общество, разрушава ценностната система на поколенията, обезкуражава бизнеса и внася хаос в демократичните институции,

НИЕ, АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ,

поемаме отговорността пред нашите деца да създадем в община Луковит среда, нетърпяща корупция, среда, подходяща за свободно развитие на гражданското общество, бизнеса, независимите медии и пълноценно работещи общински институции.

Ние сме убедени, че подписалите тази Харта носят моралното задължение да не създават и прилагат корупционни практики, да съдействат с цялата си власт и личен авторитет за утвърждаване на доброто име на общината.

В духа на традиционните български ценности, поставяйки доброто си име над всичко, потвърждаваме волята си:

Общинският съвет да работят за просперитет на родния край, като спазват Законите на страната и влагат цялата си енергия и професионализъм в отстояване на моралните принципи на Хартата и в дейността си да оказват съдействие на гражданите и публичните институции.

Кмета на Община-Луковит да работи за устойчивото развитие на общината и благоденствието на жителите, ръководейки се единствено от законите на страната.

Общинската администрация да обслужва населението при спазване на принципите на законност, бързина, достъпност и икономичност на производството и изискванията за качествено и удобно за физическите и юридическите лица административно обслужване.

Представителите на Д "СП" да предоставят услуги за задоволяване на основни жизнени потребности на населението, когато това е невъзможно чрез труда им и притежаваното от тях имущество, като се спазва човешкото достойнство на гражданите.

Представителите на Д "БТ" да провеждат държавната политика за насърчаване заетостта на безработните и по обучение за придобиване на професионална квалификация на безработни и заети лица и осигурява защита на националния пазар на труда.

Със своя подпис всеки от нас потвърждава личната си отговорност за спазване моралните норми на ХАРТАТА ПРОТИВ КОРУПЦИЯТА.

Общински съвет

д-р Галина Стоянова - председател

Община Луковит

Петър Нинчев - кмет

Общинска администрация

Анахид Михайлова - секретар

Дирекция "Социално подпомагане"

Таня Гетова - директор

Дирекция "Бюро по труда"

Китка Петрова - директор

Хартата е подписана 2006 година

https://www.livechatalternative.com/