ВЪЗОБНОВЯВА СЕ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ТРАДИЦИОННИТЕ ПАЗАРИ В ОБЩИНА ЛУКОВИТ

четвъртък, 04 февруари 2021

Кметът на община Луковит Иван Грънчаров издаде Заповед № 52/04.02.2021 г., с която въвежда допълнителни противоепидемични мерки на територията на община Луковит, влизащи в сила от днес – 04 февруари, със срок на действие до 30 април 2021 г. включително.

Мерките включват:

  • Да бъде създадена необходимата организация за провеждане на учестена дезинфекция в обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, минимум 4 пъти на ден по предварително изготвен график;
  • Възобновява се провеждането на традиционните пазари и тържища на промишлени стоки, земеделска продукция и животни за гр. Луковит и всички населени места на територията на общината без изключение – за гр. Луковит в събота, за кметство Дерманци в четвъртък и за кметство Торос в понеделник;
  • Всички търговци участници в пазарите да спазват отстояние от съседна маса 2 м. И продавачи, и посетители са длъжни да носят защитна маска за лице, както и спазване на дистанция най-малко 1,5 м между посетителите. Да се създаде организация за еднопосочно движение при разпределение на щандовете;
  • На всеки щанд да има дезинфектант за ръце. На видно място на щандовете и магазините да се поставят информационни табели, указващи задължителните физическа дистанция и носене на защитни маски.
  • Всички контролни органи (Звено „Инспекторат“ към администрацията на Община Луковит, кметове на кметства и кметските наместници, служители на РУ на МВР - Луковит) в рамките на своята компетентност да осъществят засилен контрол в контролираните от тях обекти и дейности и да създадат организация за изпълнението на противоепидемичните мерки.

 

Заповед № 52 от 04.02.2021 г. на кмета на Община Луковит