ВЪВЕЖДАТ СЕ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

вторник, 16 март 2021

Със Заповед № РД-01-57 от 15 март 2021 г. РЗИ Ловеч въвежда следните противоепидемични мерки на територията на област Ловеч, считано от нула часа на 17.03.2021 г. до 04.04.2021 г.:

 • Забранява се провеждането пазари, тържища, изложения, събори, празници, панаири и др., като изключение се допуска само за фермерските пазари на открито при спазване на дистанция от не по-малко от 1,5 м между щандовете, а при невъзможност през маса, задължително носене на маски от търговците и клиентите и контрол за спазване еднопосочността на движение;
 • Собствениците на търговски комплекси и големите търговски вериги за хранителни и нехранителни стоки задължително да осигуряват пропускателен режим, съобразен с капацитета на търговската площ на обекта, задължително използване на количка с цел осигуряване на задължителна дистанция от 1,5 м, недопускане струпване на хора на касите и недопускане на клиенти на територията на обекта без защитна маска за лице, задължително осигуряване на подходящ дезинфектант за ръце и колички;
 • Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 3 кв.м, задължително носене на маски при струпване на чакащи граждани пред административни и банкови офиси, социални служби и др., като за целта се осигури контрол за спазването на мярката от съответната служба;
 • Не се допуска организирането и провеждането на събиране и тържества от частен характер (фирмени и семейни тържества, сватби, кръщенета, погребения и др. подобни) с присъствието на повече от 10 души;
 • В ритуалните зали за сватби, кръщенета и погребения се допускат до 10 души;
 • Преустановяват се посещенията в клубовете на инвалида и пенсионерските клубове;
 • Преустановяват се репетиции и изяви на танцови, музикални, певчески школи/клубове, школи по изкуствата и всички самодейни групи на читалищата за посочения период;
 • Преустановяват се посещенията в игрални зали и казина;
 • Преустановява се провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, обучения, тиймбилдинги, събрания и др. обществени мероприятия на закрито;
 • При масови мероприятия на открито, организирани от физически и юридически лица, е задължително носене на предпазна маска за лице поради невъзможност да се осигури задължителна дистанция между 1,5 м между тях, като организаторите на съответното събитие носят отговорност и осигуряват контрол за спазване на мярката;
 • Преустановява се провеждането на организирани екскурзии в страната и в чужбина;
 • Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер на открито и закрито да се провеждат без публика;
 • Преустановяват се посещенията на залите за групови спортове към фитнес центровете и спортните зали за любителски спорт. Фитнес залите продължават дейността си за индивидуално спортуващите, при осигуряване на физическа дистанция между спортуващите от 1,5 м, дезинфекция на уредите след всяко използване и редовно проветряване на помещението;
 • Преустановяват се посещенията на малолетни и непълнолетни лица без да са придружени от техен родител, съответно настойник/попечител в ресторанти, кафе-аперитиви, снек-барове, питейни заведения и в търговски обекти тип МОЛ;
 • Всички заведения за хранене и развлечения (ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, сладкарници, кафе-сладкарници, снек-барове и др.) осигуряват физическа дистанция от 1,5 м между най-близко разположените столове от две съседни маси и не повече от 6 човека на маса и при спазване условието за 50 % използваемост на залата за клиенти и задължително носене на маски от персонала;
 • В заведенията за хранене и развлечения и питейните заведения се забранява използването на жива музика и DJ;
 • Преустановява се работата след 22 часа на всички заведения за хранене и развлечения и питейните заведения на територията на област Ловеч;
 • Преустановяват се присъствените учебни занятия в училищата и центровете за подкрепа на личностно развитие за ученици от пети до 12 клас считано от 17.03.2021 г. до 02.04.2021 г. включително;
 • Преустановява се провеждането в присъствена форма на всички групови извънкласни занимания и дейности, дейности по интереси, занимални, екскурзии, спортни празници и други, организирани от училищата за всички възрастови групи;
 • Дава се препоръка до кметовете на общини в област Ловеч да направят мотивирано предложение до министъра на образованието за издаване на заповед в изпълнение на § 1, ал.3 от ПЗР към Наредба 5/2006г. за предучилищното образование, а именно „през учебната 2020/2021г. децата записани за задължително предучилищно образование в детска градина/училище в област, попадаща в червената зона съгласно критериите на Министерство на здравеопазването за усложнена епидемична обстановка, могат да отсъстват по желание на родителя след писмено уведомяване на директора“ и издадена заповед от министъра на образованието;
 • Определя се часови диапазон за посещение при личен лекар (ОПЛ) на лица с респираторни заболявания и съмнение за COVID-19 от 08:00 до 10:00 часа за работещите преди обед ОПЛ и от 13:00 до 14:30 часа за работещите следобед ОПЛ;
 • Лечебните заведения за първична извънболнична помощ да организират дейността си, така че да осигурят прилагането на задължителните противоепидемични мерки, като създадат нужната организация и ред, с цел избягване на струпване на пациенти. На местата, на които се очаква да се събират по-голям брой хора, да се поставят табели, указващи спазването на дистанция между гражданите. Чакащите пред кабинетите граждани/пациенти да спазват дистанция помежду си от минимум 2 м. След приключване работа в тези часови диапазони, ОПЛ да извършват почистване и дезинфекция на кабинети, манипулационни и общите части в коридори и санитарно-битови помещения, преди извършването на прегледи на останалите пациенти от пациентската си листа, в т.ч. детски и женски консултации и ваксинации;
 • Преустановява се провеждането на планов прием и планова оперативна дейност в лечебните заведения за болнична помощ, с изключение на дейностите, свързани с трансплантация на органи, тъкани и клетки, ражданията, независимо от метода на родоразрешение, диагностиката и лечението на пациенти с онкологични и онкохематологични заболявания, дейностите по рехабилитация, продължително лечение и психиатрична помощ;
 • Забраняват се посещенията на външни лица/свиждания в лечебните заведения за болнична помощ, с изключение на свижданията на пациенти в терминален стадий. Забраната не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност;
 • Забраняват се посещенията на външни лица/свижданията в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива от резидентен тип за деца и възрастни. Забраната не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност;
 • Въвеждане на засилен контрол от всички контролни органи (общини, МВР, ОДБХ, Дирекция „Инспекция по труда“ Ловеч, РЗИ) за изпълнението на противоепидемичните мерки в контролираните от тях обекти и дейности. На лицата, които нарушават въведените с настоящата заповед противоепидемични мерки, да се търси административно-наказателна отговорност по чл.209а от Закона за здравето.

 

Файлове:

 - Заповед № РД-01-57/15.03.2021 г.