УДЪЛЖЕН Е СРОКЪТ НА ВЪВЕДЕНИТЕ В СТРАНАТА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ, НОВИ РАЗПОРЕДБИ И ЗА ПЪТУВАНЕТО ДО СТОПАНСКИТЕ ОБЕКТИ

събота, 11 април 2020

На 10 април 2020 г. Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев издаде две заповеди във връзка с разпространението на COVID-19.

Със Заповед № РД-01-195/10.04.2020 г. министър Ананиев удължи срока на въведените противоепидемични мерки на територията на Република България до 13 май 2020 г.

Със Заповед № РД-01-196/10.04.2020 г. министър Ананиев допълни т. I от Заповед № РД-01-143/20.03.2020 г. (изменена и допълнена със Заповед № РД-01-153/25.03.2020 г., Заповед № РД-01-167/30.03.2020 г. и Заповед № РД-01-189/09.04.2020 г.), създавайки т. 8, 9 и 10, както следва:

„8. Водачите на транспортни средства, превозващи сезонни земеделски работници до обработваемите селскостопански площи, представят служебна бележка от работодателя на сезонните работници, в която е посочен маршрутът и списък на пътниците.

9. Работодателите на лицата по т. 8 са длъжни да осигурят за тях лични предпазни средства – защитни маски за лице и ръкавици, а превозвачът е длъжен да дезинфекцира транспортното средство преди отпътуването.

10. Лицата, обработващи собствени земеделски имоти, намиращи се извън населеното място, в което живеят, за да преминат през контролно-пропускателния пункт, представят служебна бележка, издадена от кмета на съответната община или упълномощено от него лице, в която се намира обработваемият от тях имот.“

Заповедите са публикувани на интернет страницата на Министерството на здравеопазването – https://www.mh.government.bg/, като може да се видят и в прикачения файл към настоящата публикация.

Заповед №РД-01-195/10.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването Кирил Ананиев

Заповед №РД-01-196/10.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването Кирил Ананиев

https://www.livechatalternative.com/