СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА ЛУКОВИТ“

петък, 06 януари 2023

 

Община Луковит подписа административен договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект BG05SFPR002-2.001-0053 „Грижа в дома в община Луковит“ по процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, финансирана от Европейски социален фонд плюс чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

Общата стойност на отпуснатите финансови средства е в размер на 518 315,62 лв. Срокът на изпълнение е от 4 януари 2023 г. до 4 март 2024 г.

Целта на проекта е осигуряване на подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа. По този начин продължават и се надграждат услугите, предоставяни от Общината при изпълнение на предходните проекти по процедурите за патронажна грижа.

Интегрираната социално-здравна услуга „Грижа в дома в община Луковит“ ще осигури помощ и подкрепа на минимум 97 лица с увреждания и възрастни хора в невъзможност за самообслужване на територията на общината. Проектът ще разшири възможностите на патронажната грижа чрез предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа,  вкл. и в контекста на пандемични ситуации. Ще се доставя храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, като е допустимо заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите). На лицата от целевата група ще се предоставя информация от здравните експерти относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, като при нужда ще бъдат осигурявани консултации с други специалисти.

Екипът за осъществяване на новия вид услуга включва: 30 домашни помощници, 3 медицински сестри, рехабилитатор, психиатър, 2 социални работници, специализирани за работа с лица с тежки увреждания, 2 психолози, диспечер и шофьор. Предвижда се обучение и супервизия за персонала. Услугите ще се предоставят мобилно и по график.

В резултат ще бъде осигурена подкрепа и грижа в домашна среда за 97 лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа на територията на всички населени места в общината, включително за изключително уязвими хора – с психични заболявания, с Алцхаймер, с тежка умствена изостаналост, с поведенчески проблеми и в невъзможност за самообслужване. Ще се обучи персонал и ще се организира мобилен екип, за 12 месеца на работа по трудов договор ще бъдат назначени домашни помощници.

https://www.livechatalternative.com/