ОБЩИНА ЛУКОВИТ НАПОМНЯ НА ГРАЖДАНИТЕ ДА ПОЛЗВАТ ЕЛЕКТРОННИТЕ УСЛУГИ

петък, 20 март 2020

Във връзка с извънредното положение в страната, Община Луковит напомня на гражданите за въведените електронни услуги, които могат да ползват.

Всички местни данъци и такси могат да бъдат платени по електронен път чрез електронно банкиране или ePay!

За гражданите и бизнеса се предоставят и следните електронни административни услуги, които са достъпни чрез Портала за електронни административни услуги на сайта на Община Луковит: 

Гражданско състояние

 • Издаване на удостоверение за раждане (дубликат)   
 • Издаване на удостоверение за наследници
 • Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
 • Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
 • Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
 • Издаване на удостоверение за семейно положение
 • Препис - извлечение от акт за смърт - за първи път
 • Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес
 • Издаване на удостоверение за родените от майката деца

Категоризация на заведения

 • Категоризация на заведения за хранене и развлечения
 • Категоризация на средства за подслон и места за настаняване

Общинска собственост

 • Удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижим имот
 • Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост
 • Удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост или за възстановен общински имот
 • Изготвяне на писмена справка за предвиждания на действащи планове

Гражданите могат да получат електронни услуги, като подадат искане и приложат необходимите документи, използвайки квалифициран електронен подпис /КЕП/, ПИК на НАП/НОИ, УКД на НЗОК.

Необходимо е да направят следното:

 • Да се регистрират в системата;
 • Да изберат електронната услуга;
 • Да попълнят бланката (заявление) за избраната услуга;
 • Да добавят съпътстващите/изискуеми/ документи в електронен вид;
 • Да укажат начина на получаване на услугата - чрез сайта, на електронен адрес, на гише, чрез куриерска служба на адрес;
 • Да подпишат електронното заявление с КЕП;
 • Да подадат заявлението.

 Документите трябва да отговарят на следните условия:

 • Електронното заявление да е попълнено на разбираем български език, на кирилица, без съкращения.
 • Ако исканата услуга изисква заплащане, то системата няма да позволи нейното изпълнение преди потвърждение на плащането. Банковите сметки и кодовете за плащане на всяка е-услуга са посочени в описанието на услугата.

Плащането може да се извърши по електронен път  - чрез електронно банкиране или ePay!

За освободените от такси потребители на услуги е създадена възможност да получат заявената услуга след прикачване на съответните документи.

Може да се ползва Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ), в която Община Луковит е интегрирана. Системата е предназначена за граждани и юридически лица, за администрации, за лица, осъществяващи публични функции и за организации, предоставящи обществени услуги. ССЕВ дава възможност за водене на кореспонденция по електронен път (подаване на сигнали, жалби, искания, заявления за услуги и др.) към и от администрациите без необходимост от физическо присъствие на гражданите в тях.

Системата за сигурно електронно връчване на съобщения и съдържащи се в тях документи (е-Връчване) замества класическия метод за доставка на писма и е в пълно съответствие с Регламент (ЕС) № 910/2014 за електронната идентификация и електронните удостоверителни услуги, чл. 44, чл. 43, чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от Закона за електронното управление. Услугата за електронна препоръчана поща представлява електронен еквивалент на препоръчаната поща с обратна разписка.

https://www.livechatalternative.com/