ОБЩИНА ЛУКОВИТ Е ПАРТНЬОР ПО ПРОЕКТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗАВАНЕТО ЗА УКРЕПВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА БОЛНИЧНАТА МРЕЖА ЗА РЕАКЦИЯ ПРИ КРИЗИ

четвъртък, 27 октомври 2022

Община Луковит в качеството си на партньор на Министерството на здравеопазването участва в изпълнението на проект BG16RFOP001-9.001-0002 „Укрепване на капацитета на болничната мрежа за реакция при кризи“, по процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Реализира се на територията на цялата страна. Бенефициент е Министерството на здравеопазването, партньори са 34 общини и 27 общински лечебни заведения.

Основната цел на проекта е укрепване на капацитета на здравната система в условията на продължаваща пандемия от COVID-19 и готовност на болничната мрежа за своевременна и ефективна реакция при възникнали кризи. За постигането на целта ще бъдат изпълнени следните специфични цели:

  • осигуряване на подкрепа за болничната мрежа за преодоляване на кризата с COVID-19 чрез обособяване на изолирани структури за лечение на пациенти със заразни заболявания;
  • осигуряване на медицинско и немедицинско оборудване за наблюдение и лечение на пациенти с COVID-19.

Общата стойност на проекта е 97 791 432 лв. Партньорът Община Луковит е с бюджет 158 318 лв., предвиден за медицинско оборудване. Периодът на изпълнение на проекта е от 20.05.2022 г. до 20.12.2023 г.

С изпълнение на проектните дейности ще бъде осигурено подобрение на капацитета и функционирането на предлаганите медицински услуги в борбата с COVID-19, в условията на продължаваща пандемия и ще бъде осигурена своевременна и ефективна реакция при поява на подобни кризи в бъдеще. Ще бъдат постигнати високи равнища на възможност за защита на населението при подобни заплахи за общественото здраве, чрез обособяване на изолирани структури за лечение на пациенти при епидемични ситуации, обезпечени с необходимото медицинско оборудване.

https://www.livechatalternative.com/