НОВ ШЕСТМЕСЕЧЕН ПЕРИОД ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА ЛУКОВИТ“

сряда, 24 август 2022

От 24 август 2022 г. до 24 февруари 2023 г. е новият шестмесечен период за реализирането на проект „Патронажна грижа + в община Луковит“ съгласно сключено Допълнително споразумение от 11.07.2022 г. към Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002-0016-С01.

Община Луковит изпълнява проекта по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, като през новия период е по Процедура BG05M9OP001-2.119 „Патронажна грижа + Компонент 3“. Безвъзмездната финансова помощ по новия Компонент 3 е в размер на 56 034,72 лв. от Европейския социален фонд, в това число чрез механизма REACT-EU.

Целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда. Дейността представлява продължаваща подкрепа и в извънредната обстановка в отговор на актуалните нужди, свързани с превенция и ограничаване на коронавируса и потребностите на уязвимите групи.

Патронажната грижа включва следните поддейности:

  1. Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора. Предоставянето на тази услуга се осъществява съобразно методика на Министерство на здравеопазването и ще започне от 24.08.2022 г. Предвидени за включване са и нови потребители. Почасовите интегрирани здравно-социални услуги включват:

- услуги, предоставяни от домашните помощници – подкрепа в битовото обслужване (хранене, обличане, лична хигиена, хигиена в жилището, помощ в домакинството) и подкрепа за социална активност (помощ при общуване, придружаване до институции, доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства, закупени със средства на потребителите, заплащане на битови сметки и др.);

- медицински манипулации – прием на лекарства, превръзки, обработка на рани, поставяне на инжекции, поставяне на инсулин, проследяване на жизнени показатели /пулс, телесна температура, кръвно налягане/ и др.

- рехабилитационни процедури като част от медицинските грижи, които е допустимо да се предоставят извън медицинско заведение.

  1. Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране.
  2. Транспорт на персонала, предоставящ патронажната грижа, от/до домовете на лицата.

Всяко нуждаещо се лице получава здравно-социални услуги/патронажна грижа в рамките на допустимите до 2 часа на ден, а услугите ще се предоставят от 15 домашни помощници по график.

Ще бъде сформиран екип от медицинска сестра, рехабилитатор и психолог. Здравните услуги, рехабилитационните дейности и психологическата помощ ще бъдат предоставяни по график, изготвен от диспечера, в зависимост от нуждите на потребителите.

Община Луковит предвижда в патронажна грижа да бъдат обхванати 60 (при индикативен брой 51) нуждаещи се лица от целевите групи – хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност за самообслужване, лица над 54 г., гр. уязвими групи, вкл. лица, поставени под карантина, във връзка с COVID- 19.  

https://www.livechatalternative.com/