МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО С ДОПЪЛНИТЕЛНИ МЕРКИ ПО ОТНОШЕНИЕ РАБОТАТА НА КООПЕРАТИВНИТЕ И ФЕРМЕРСКИ ПАЗАРИ

събота, 11 април 2020

Със своя Заповед № РД-01-199/11.04.2020 г. Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев допълни Заповед № РД-01-179/06.04.2020 г., като въведе допълнителни мерки по отношение работата на кооперативните и фермерски пазари.

Съгласно разпоредбата на фермерски пазар могат да се предлагат:

  • различни храни от животински или неживотински произход, които отговарят на Закона за храните, Закона за ветеринарномедицинската дейност, актовете по прилагането им, правото на Европейския съюз в областта на храните и Наредба №26 от 2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход;
  • плодове и зеленчуци;
  • посевен и посадъчен материал;
  • фуражи и фуражни суровини.

Преустановява се функционирането на всички кооперативни пазари и цветни борси на 12 април 2020 г. и от 16 април 2020 г. до второ нареждане.

Дава се възможност в периода от 13 до 15 април 2020 г. включително търговците на кооперативните пазари и цветните борси да реализират своята продукция, в т.ч. и бързоразвалящите се стоки и продукти, при строго спазване на противоепидемичните мерки.

Пълният текст на заповедта е публикуван на интернет страницата на Министерството на здравеопазването – https://www.mh.government.bg/, като може да се види и в прикачения файл към настоящата публикация.

Заповед №РД-01-199/11.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването Кирил Ананиев

https://www.livechatalternative.com/