КМЕТЪТ ВЪВЕЖДА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ЗА ПЕРИОДА 09 СЕПТЕМВРИ – 30 ОКТОМВРИ

четвъртък, 09 септември 2021

Със своя Заповед № 481/09.09.2021 г. кметът на община Луковит въвежда следните допълнителни противоепидемични мерки на територията на общината за периода от 09 септември до 30 октомври 2021 г. включително:

  • Да бъде създадена необходимата организация за провеждане на учестена дезинфекция в обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, минимум 4 пъти на ден по предварително изготвен график.
  • Провеждането на традиционния пазар в събота на територията на гр. Луковит –  на местата извън обособената пазарна покрита кооперативна част, да се ограничи до участници производители на земеделска продукция срещу представени документи, удостоверяващи правото им на земеделски производител. Щандовете да са разположени само и единствено от едната страна по посока на движение, като се организира еднопосочност на движение за посетителите. Търговците на промишлени и битови стоки да ползват само и единствено кооперативната покрита част на обособената пазарна зона в гр. Луковит при представяне на документ, удостоверяващ правото им на търговец.
  • В населените места – с. Дерманци с пазарен ден четвъртък и с. Торос с пазарен ден понеделник, да се определят места за търговци на земеделска продукция и на битови стоки, които да бъдат отделени с цел еднопосочно движение на посетители. Всеки търговец да представи съответно документ за земеделски производител или търговска дейност по смисъла на Търговския закон.
  • Кооперативният пазар в гр. Луковит през делничните дни да продължи своята дейност за всички търговци в закрити и открити обособени щандове, без ограничение на предлаганата стока, като всички физически и юридически лица собственици или управляващи обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, да организират дейността си по начин, който осигурява спазването на дистанция най малко 1,5 метра между търговските щандове, 1,5 метра между  лицата/клиентите, които обслужват.
  • Търговци, упражняващи на пазарите търговия тип „бързо хранене“ и непопадащи в нарежданията по т. 2 и 3,  да упражняват дейността си спрямо договора за заемана площ при създаване на условия за еднопосочност пред щанда и избягване струпването на посетители. При наличие на маси да се спазва 1,5 метра разстояние между облегалките на столовете на съседните маси и носене на защитни маски за лице от персонала.
  • На всеки щанд да има дезинфектант за ръце. На видно място на щандовете и магазините да се поставят информационни табели, указващи задължителната физическа дистанция от 1,5 метра на посетителите и носене на защитна маска за лице. Търговците следва да осъществят контрол относно задължителната дистанция пред щандовете и носенето на маски за лице от продавачите и клиентите.
  • Всички контролни органи (звено „Инспекторат“ към администрацията на Община Луковит, кметове на кметства и кметските наместници, служители на РУ на МВР - Луковит) в рамките на своята компетентност да осъществят засилен контрол в контролираните от тях обекти и дейности и да създадат организация за изпълнението на противоепидемичните мерки.

 

Заповед № 481 от 09.09.2021 г. на кмета на Община Луковит

https://www.livechatalternative.com/