КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ СФОРМИРА ВРЕМЕНЕН ОПЕРАТИВЕН ЩАБ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ВЪВЕДЕНИТЕ СТРОГИ МЕРКИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ В СТРАНАТА

петък, 13 март 2020

Във връзка с извънредното положение в страната, обявено с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България и Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, Кметът на Община Луковит г-н Иван Грънчаров сформира временен оперативен ЩАБ със своя Заповед №159 от 13.03.2020 г.

Пълният текст на заповедта гласи:

З А П О В Е Д
№ 159 /13.03.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 4 и ал. 5 от Закона за здравето, във връзка с обявеното извънредно положение с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на РБ, препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37/26.02.2020 г. на Министър-председателя на РБ и Заповед № РД-01—124/13.03.2020 г.на Министъра на здравеопазването Кирил Ананиев

Н А Р Е Ж Д А М

I. Сформирам временен оперативен ЩАБ за предприемане на мерки, оказване на пълно съдействие и създаване на организация за осъществяване на контрол по изпълнението на разпоредителните мерки в следния състав:

Председател – Георги Георгиев, Зам.-кмет на Община Луковит;
Зам.-председател – Ивайло Иванов, Еколог на Община Луковит;
Секретар – Камелия Василева, Секретар на Община Луковит;

Членове:

Антон Антонов – Инспектор в Община Луковит;
Цвета Попова – Инспектор в Община Луковит;
Иво Рабаджиев – Началник на РУ на МВР – Луковит;
Инж. В. Пандурски – Началник на РСПБЗН – Луковит;
Д-р Иван Иванов – Управител на МБАЛ – Луковит.

II. Възлагам на Щаба по т. I да следи и осъществява контрол по въведените противоепидемични мерки със Заповед №РД-01-0124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването Кирил Ананиев, както следва:

1. Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, търговски обекти и центрове, заведения за обществено хранене, с изключение на магазините за хранителни стоки, аптеките и дрогериите;

2. Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата, университетите и в другите обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение;

3. Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини;

4. Преустановяват се всички групови форми на дейност и работа с деца и ученици извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма;

5. Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА-центрове, фитнес зали и други);

6. Всички работодатели, в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа на служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в това число: филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания;

7. Преустановяват се детските и женски консултации, профилактичните прегледи и имунизации, приемът и провеждането на планови операции, включително присаждането на органи от живи и трупни донори, както и свижданията във всички лечебни заведения;

III. С оглед спазване на хигиенни и битови нужди на населението се разрешава работата на складове и магазини за санитарни и строителни стоки, фризьорски и козметични салони, при прилагане на високи санитарни мерки и осигуряване на социална дистанция.

IV. Определям телефонни номера за сигнали и въпроси относно обявеното извънредно положение и въведените противоепидемични мерки, както следва:

Тел. 0883373435 – Антон Антонов;

Тел. 0878636585 – Цвета Попова.

Заповедта да се сведе до знанието на длъжностните лица за сведение и изпълнение.
Контролът по заповедта се осъществява от Кмета на Община Луковит.

КМЕТ:
ИВАН ГРЪНЧАРОВ

 

https://www.livechatalternative.com/