КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ АКТУАЛИЗИРА МЕРКИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ В СТРАНАТА

събота, 14 март 2020

Във връзка с актуализацията на Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, Кметът на Община Луковит г-н Иван Грънчаров издаде днес нова заповед със следния текст:

З А П О В Е Д
№ 160 /14.03.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 4 и ал. 5 от Закона за здравето, във връзка с обявеното извънредно положение с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на РБ, препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37/26.02.2020 г. на Министър-председателя на РБ и актуализиране на Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на  Министъра на здравеопазването Кирил Ананиев

 

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М

I. Възлагам на общинския временен оперативен ЩАБ, създаден с моя Заповед №159/13.03.2020 г., да следи и осъществява контрол по противоепидемичните мерки, въведени с актуализацията на Заповед №РД-01-0124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването Кирил Ананиев, както следва:

 1. Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе сладкарници и големи търговски центрове тип МОЛ, с изключение на банковите и застрахователните офиси, хранителните магазини и аптеките в тях. На ресторанти и заведенията за бързо обслужване се разрешават доставки на адрес при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания. Всички търговски дейности, неупоменати по-горе, продължават да функционират по досегашния ред при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания.
 2. Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата, университетите и в другите обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение.
 3. Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини.
 4. Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма.
 5. Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА центрове, фитнес-зали и други).
 6. Всички работодатели в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа за служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в т. ч. филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания.
 7. Преустановяват се плановите детски и женски консултации, профилактичните прегледи, профилактичните имунизации, приема и провеждането на планова оперативна дейност, включително присаждането на органи от живи и трупни донори, както и свижданията във всички лечебни заведения.

II. С оглед намаляване разпространението на COVID-19 и предпазване на гражданите от риск, се въвеждат следните изисквания за по-големите търговски хранителни магазини, хранителните магазини от по-малък тип и за всички останали търговски обекти на територията на община Луковит:

 1. Да се въведе пропускателен режим на входа на магазина/обекта.
 2. Да се осигури клиентска площ не по-малко от 4 квадратни метра минимум.
 3. Работодателите да подсигурят санитарно-хигиенни материали и предпазни средства за своите служители /маски и ръкавици/.
 4. Служителите, обслужващи клиентите, да спазват хигиенно-санитарните изисквания, като обслужването се извършва с маски и ръкавици.
 5. Помещенията да се проветряват периодично. Да се извършва дезинфекция и третиране по 4 пъти на ден на подовете, щандовете и дръжките на бравите със специални за целта дезинфектанти.
 6. Да се въведе Дневник, в който да се отразяват проведените през деня третирания със специални за целта дезинфектанти. Същият подлежи на проверка от Временния оперативен щаб.
 7. Препоръчително е да се монтират апарати за дезинфекция на ръцете до входа на магазина/обекта.

III. Общинският временен оперативен щаб да следи и своевременно да осъществява контрол на територията на община Луковит съобразно евентуални промени на противоепидемичните мерки на национално ниво. 

 

Заповедта да се сведе до знанието на длъжностните лица за сведение и изпълнение.
Контролът по заповедта се осъществява от Кмета на Община Луковит.

КМЕТ:
ИВАН ГРЪНЧАРОВ

https://www.livechatalternative.com/