ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ РЗИ ЛОВЕЧ ОТНОСНО РАБОТАТА НА ОБЕКТИТЕ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

понеделник, 30 ноември 2020

Регионална здравна инспекция /РЗИ/ Ловеч с писмо до Областен управител дава допълнителна информация по задавани въпроси относно прилагане на т. 11 от Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването, касаещи работата на обектите за хранене и развлечения.

В писмото се пояснява, че се преустановяват посещенията във всички заведения за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма, където подробно са изброени по типове обекти – самостоятелни и прилежащи към места за настаняване. Разрешена е доставка по домовете или вземане на храна за дома и офиса. Мярката е насочена към недопускане струпването на хора в тези обекти. Има обекти в тази група, в които няма зала за клиенти, както и такива със зали с места за обслужване на място. В обекти от вида заведения за бързо обслужване без зала за клиенти и с ограничен асортимент (бюфет, павилион за дюнер, кебапчийница, баничарница и др. от този вид), при които е осигурена предпазна бариера – стъклена, PVC, пластмасова през гише, на практика клиентът може да си закупи храна за дома, като не се допуска консумация на място и струпване на хора. Собствениците или управителите на обектите за хранене и развлечения от целия спектър на чл. 124 от Закона за туризма, при подготовката и осигуряването на храна за доставка по домовете или при взимане от самия обект от клиента за дома/офиса, трябва да създадат условия за:

- Недопускане струпване на хора на прилежащите към обекта площи, като чрез подходящи табели се указва спазването на дистанция от 2 метра между лицата;

- Предлаганата храна да е предварително опакована или да се опакова пред клиента;

- Да не се допуска кръстосано замърсяване на храна и пари (следва приготвянето и опаковането на храната и боравенето с парични средства да е от различни лица в обекта);

- Задължително използване на предпазно работно облекло, маски и ръкавици от работниците в обекта;

- Да се учести дезинфекционният режим в обекта;

- Стриктен контрол от страна на бизнес оператора на тези обекти за спазване въведените процедури за почистване и дезинфекция на повърхности и оборудване, поддържане на лична хигиена и здравословно състояние на персонала.

РЗИ Ловеч даде разяснение и на запитване, отправено от Община Луковит, относно т. 8 от горепосочената заповед на министъра на здравеопазването. Исканото уточнение касае дали провеждането на събирания и тържества от частен характер с не повече от 15 души се отнася само за частни домове, или е възможно да се осъществи и в заведения при затворени врати.

Отговорът на РЗИ Ловеч гласи: „Съгласно т. 8 от горецитираната заповед е регламентирано, че не се допуска организирането и провеждането на събирания и тържества от частен характер (сватби, кръщенета, погребения и други) с присъствие на повече от 15 човека. Мярката е насочена към предотвратяване събирането на много хора на едно място. Изрично посочено е, че се касае за събития от частен характер. Същевременно, в т.11 от заповедта е разпоредено, че се преустановяват посещенията във всички заведения за хранене и развлечения по смисъла на чл.124 от Закона за туризма, където подробно са изброени по типове обекти – самостоятелни и прилежащи към места за настаняване. Разрешена е доставка по домовете или вземане на храна за дома и офиса.

Предвид гореизложеното, не следва да се допуска провеждането на частни събития в различни заведения за хранене и развлечения, което ще противоречи на заповедта на министъра на здравеопазването.

Съгласно т. III от Заповедта, кметовете на общини могат да издават заповеди за прилагането на въведените мерки в рамките на техните правомощия. Във връзка с прилагането на т.8 от заповедта, кметът на община Луковит може да регламентира присъствието на не повече от 15 души в ритуални зали или погребални зали във връзка със сватби, погребения и др. с цел изпълнението на мярката по т. 8, което няма да противоречи на заповедта на министъра на здравеопазването и при спазване на всички противоепидемични мерки в Заповед № РД-01-675/25.11.2020г. и Заповед № РД-01-677/25.11.2020г. на министъра на здравеопазването“.