ДО 9 СЕПТЕМВРИ СЕ УДЪЛЖАВА СРОКЪТ НА ПРОЕКТ „ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 В ОБЩИНА ЛУКОВИТ“

четвъртък, 30 юни 2022

Община Луковит и Агенцията за социално подпомагане подписаха допълнително споразумение за продължаване изпълнението на важния социален проект „Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Луковит“.

Удължава се срокът за изпълнение на договора до 09.09.2022 г. Общата финансова стойност е в размер на 446 106,54 лв.

Проектът се осъществява по Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“, Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 г., съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, в резултат от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU.

Целта е подкрепа на уязвими граждани на община Луковит, които поради бедност и продължителна социална изолация в условията на криза, произтичаща от разпространението на COVID-19, са в затруднение да осигурят сами прехраната си.

Топлият обяд се приготвя в кухнята на Домашен социален патронаж гр. Луковит. Предоставя се до домовете на 350 нуждаещи се лица, живеещи на територията на цялата община, за период от 421 работни дни.

https://www.livechatalternative.com/