БЕЗ ТРАДИЦИОННИ ПАЗАРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ДО 21 ДЕКЕМВРИ

четвъртък, 03 декември 2020

Със своя Заповед № 626/03.12.2020 г. кметът на община Луковит отново въведе следните допълнителни противоепидемични мерки на територията на общината за периода от 03 декември до 21 декември 2020 г. включително:

  • Да бъде създадена необходимата организация за провеждане на учестена дезинфекция в обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, минимум 4 пъти на ден по предварително изготвен график;
  • Провеждането на традиционните пазари и тържища на промишлени стоки, земеделска продукция и животни за гр. Луковит и всички населени места на територията на общината без изключение се преустановява – за гр. Луковит в събота, за кметство Дерманци в четвъртък и за кметство Торос в понеделник;
  • Кооперативният пазар да продължи своята дейност, като всички физически и юридически лица собственици или управляващи обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, да организират дейността си по начин, който осигурява спазването на дистанция най малко 1,5 метра между лицата, които обслужват, при стриктно спазване на въведените противоепидемични мерки;
  • На всеки щанд да има дезинфектант за ръце. На видно място на щандовете и магазините да се поставят информационни табели, указващи задължителните физическа дистанция и носене на защитни маски.
  • Всички контролни органи (звено „Инспекторат“ към администрацията на Община Луковит, кметове на кметства и кметските наместници, служители на РУ на МВР - Луковит) в рамките на своята компетентност да осъществят засилен контрол в контролираните от тях обекти и дейности и да създадат организация за изпълнението на противоепидемичните мерки.

 

Заповед № 626 от 03.12.2020 г. на кмета на Община Луковит