Концесии


№ 
партида
Р-е ОбС
Предмет на концесията
Срок 
начална 
дата
Наименование, седалище,
адрес на управление
1-Я
34/14.02.2008
Eксплоатация на язовир в с. Тодоричене, Община Луковит за рибовъдство, риболов и развлекателни дейности – публична общинска собственост, съставляващ поземлен имот № 000080 в землището на с. Тодоричене, Община Луковит, при граници: имот № 000043 – полски път , имот № 000042 – полски път , имот № 000111 – пасище, мера. Общата концесионна площ е 49.037 дка и попада изцяло в поземлен имот № 000080 в землището на с. Тодоричене.
15 год.
30/04/2008
“ГМ Фишинг” ООД- София, вписано в Търговския регистър при Софийски градски съд, фирмено дело № 7463 / 20.06.2006 г , том 1427, регистър 1, стр 62, партида 105939, адрес на управление: гр. София 1404, район Триадица, ЖК “Гоце Делчев” бл. 241, вх В, ет 1 ,ап. 31, представлявано от Георги Вълчев Георгиев и Димитър Иванов Иванов - управители
управител