Комплексно административни услуги


При Комплексно административно обслужване административната услуга се извършва от административните органи, от лица, осъществяващи публични функции, или от организации, предоставящи обществени услуги, без да е необходимо заявителят да предоставя информация или доказателствeни средства, за които са налице данни, събирани или създавани от извършващия административната услуга първичен администратор на данни, независимо дали тези данни се поддържат в електронна форма или на хартиен носител.

 


 

КАУ-ОА-Търговия - Заявление за категоризиране на заведение за хранене и развлечение, Заявление за категоризиране на място за настаняване

КАУ-ОКСМД - Заявление за учредяване на настойничество и попечителствои издаване на удостоверение

КАУ-Развитие и устройство на територията и Общинска собственост

КАУ-Други дейности по икономиката - Заявление аа издаване на разрешение за отсичане до 5 броя и над 5 броя дървета и на лозя до 1 дка и над 1 дка в селскостопанските земи

Заявление Комплексно административно обслужване (Образец)

Протокол за устно заявена услуга (Образец)

 

Банкова сметка на Община Луковит

 

ИНСТИТУЦИЯ

ОБЩИНА ЛУКОВИТ

БУЛСТАТ

BG 000291602

АДРЕС

УЛ. „ВЪЗРАЖДАНЕ“ №73

МОЛ

ИВАН ГРЪНЧАРОВ

IBAN

BG58STSA93008450103800

BIC

STSABGSF

БАНКА

ДСК ЕАД, клон гр. Луковит

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДА

КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

448007

ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ /РУТОС/

448001

https://www.livechatalternative.com/