Кмет - ИВАН ДИМИТРОВ ГРЪНЧАРОВ


Свържете се с мен

ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:
Луковит 5770, п.к. 29,
ул. "Възраждане" № 73,
тел.: 0697 524 64
email: [email protected]

Приемно време:
четвъртък: 15:00 – 17:00 часа

Управленска програма

Лични данни:

Роден на 3 август 1972 г. в гр. Луковит

Образование:

През 1990 г. завършва средно образование в ЕСПУ „Веска Михайлова” гр. Луковит. През 2002 г. завършва висше образование със специалност „Мениджмънт на търговската дейност” във СА „Д. А Ценов” гр. Свищов, като през 2004 г. получава магистърска степен по „Икономика на търговията”.

Професионален опит:

От 1994 г. до 2011 г. е собственик на „Абламилк” ЕООД и съдружник в „Милкком” ООД. Дружествата са с предмет на дейност: производство и търговия на млечни продукти. Член е на Управителния съвет на Асоциацията на млекопреработвателите в България.


От 1998 г. до 2011 г. е Председател на Управителния съвет на ЛАК „Атлетик-90” гр. Луковит. От 2000 г. до 2011 г. е Председател на Управителния съвет на ФK „Ботев” гр. Луковит.

Опит в местното самоуправление:

Три последователни мандата (1999 – 2003 г., 2003 – 2007 г. и 2007 – 2011 г.) е общински съветник в Общински съвет Луковит, като в последните два мандата е Председател на постоянната комисия „Бюджет, икономика и евроинтеграция” към Общински съвет Луковит.


Четири пъти на първи тур печели изборите за Кмет на Община Луковит от ПП ГЕРБ – мандат 2011-2015 г., мандат 2015-2019 г., мандат 2019-2023 г. и мандат 2023-2027 г.


Семеен е, с две деца – момиче и момче.

 

Правомощия

Съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация орган на изпълнителната власт в общината е кметът на общината. Той, както и кметовете на кметства, се избират пряко от населението при условия и по ред, определени със закон, като в населените места, които не са административен център на кметство, кметът на общината може да назначи кметски наместници.

Кметът на общината:

 • Ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;
 • Насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;
 • Назначава и освобождава от длъжност заместник-кметовете на общината, кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка от общински бюджет, началниците и служителите в общинската администрация, налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;
 • Отговаря за опазването на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби;
 • Организира изпълнението на общинския бюджет;
 • Организира изпълнението на дългосрочните програми;
 • Организира изпълнението на решенията на общинския съвет и се отчита пред него за това;
 • Организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерски съвет;
 • Възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата и районите, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете при изпълнение на техните правомощия и налага предвидените административни наказания;
 • Поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина;
 • Председателства Съвета по сигурност;
 • Възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията, както и организира изпълнението им;
 • Изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние;
 • Представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда;
 • Осигурява организационно-техническото обслужване на общинския съвет и участва в заседанията му с право на съвещателен глас;
 • Утвърждава устройствения правилник на общинската администрация;
 • Оказва съдействие на етажните собственици и техните управителни органи при условията и по реда на Закона за етажната собственост.
https://www.livechatalternative.com/