Заповед № 55/09.02.2021 г. относно определяне местата за обявяване на предварителните избирателни списъци за произвеждането на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.


ЗАПОВЕД

№ 55/09.02.2021 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Указ №9 от 14.01.2021 г. (обн. ДВ, бр. 5 от 19.01.2021 г.) на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на 4 април 2021 г., чл. 24, ал. 1 и чл. 41, ал. 3 от Изборния кодекс

 ОПРЕДЕЛЯМ

1. Местата за обявяване на предварителните избирателни списъци за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г. в община Луковит, както следва:  

 

Секция №

Населено място

Място за гласуване

Място за обявяване

001

Луковит

НЧ „Съзнание”

ул. ”Сан Стефано” № 2

Витрина на бивш универсален магазин ,

ул. ”Възраждане” № 75

002

Луковит

СУ ”Алеко Константинов”,

ул. “Възраждане” №104

СУ ”Алеко Константинов”,

ул. “Възраждане” №104

003

Луковит

СУ ”Алеко Константинов”,

ул. “Възраждане” №104

СУ ”Алеко Константинов”,

ул. “Възраждане” №104

004

Луковит

СУ ”Алеко Константинов”,

ул. “Възраждане” №104

СУ ”Алеко Константинов”,

ул. “Възраждане” №104

005

Луковит

Партерно помещение

бл. “Панака“, ул. “Златна Панега“ № 20

Витрина на бивш универсален магазин ,

ул. ”Възраждане” № 75

006

Луковит

НУ ”Инж. Вълков”,

ул. “Св. Св. Кирил и Методий”

№ 15

Витрина на бивш универсален магазин ,

ул. ”Възраждане” № 75

007

Луковит

НУ ”Инж. Вълков”,

ул. “Св. Св. Кирил и Методий”

№ 15

Витрина на бивш универсален магазин ,

ул. ”Възраждане” № 75

008

Луковит

ДГ “Слънце“,

ул. “Св. Св. Кирил и Методий“

№ 43

Бивш магазин на РПК в

кв. ”Изток”, ул. ”Момина сълза” № 20

009

Луковит

СУ ”Алеко Константинов”,

ул. “Възраждане” №104

СУ ”Алеко Константинов”,

ул. “Възраждане” №104

010

Луковит

ДГ “Слънце“,

ул. “Св. Св. Кирил и Методий“

№ 43

Бивш магазин на РПК в

кв. ”Изток”, ул. ”Момина сълза” № 20

011

Карлуково

Читалище „Дико Илиев”,

ул. “Иван Ангелов” № 1

Читалище „Дико Илиев”,

ул. ”Иван Ангелов” № 1

012

Беленци

Кметството - ритуална зала,

ул. ”Главна“ № 25

Кметството - ритуална зала, ул. ”Главна” № 25

013

Румянцево

ОУ ”Христо Ботев”,

ул. “Централна” № 18

Магазин на РПК,

ул. ”Централна” № 12

014

Петревене

Библиотека,

ул. “Хаджи Димитър” № 67

Магазин РПК,

ул. “Хан Аспарух” № 16

015

Тодоричене

Читалище „Христо Ботев”,

ул. ”Петко Р. Славейков” №15

До автобусна спирка на

ул. “П. Р. Славейков” № 14

016

Дъбен

Бивше основно училище -училищен салон, ул. ”Поповска” № 22

Магазин РПК,

ул. “С. Румянцев” № 2

017

Пещерна

Кметството

ул. ”Витска долина” № 6

Магазин РПК,

ул. ”Витска долина” № 16

018

Торос

Кметството ет.1,

пл. ”Възраждане” № 1

Читалище “Борба”,

пл. “Възраждане” №1

019

Торос

Кметството ет.1,

пл. ”Възраждане” № 1

Читалище “Борба”,

пл. “Възраждане” №1

020

Дерманци

ОбУ  “Неофит Рилски”,

ул. ”Христо Ботев” № 16

ПК с. Дерманци,

ул. “Христо Ботев” №9

021

Дерманци

ОбУ  “Неофит Рилски”,

ул. ”Христо Ботев” № 16

ПК с. Дерманци,

ул. “Христо Ботев” №9

022

Дерманци

ОбУ  “Неофит Рилски”,

ул. ”Христо Ботев” № 16

ПК с. Дерманци,

ул. “Христо Ботев” №9

023

Ъглен

Бивш магазин на ПК ”Съзнание” -

ул. “Освобождение” № 18

Бивша сладкарница ПК ”Съзнание” - ул. “Освобождение” № 18

024

Бежаново

НУ “Хр. Ботев”

ул. ”Стара планина” № 2

Бивша  сладкарница на 

ПК “Сеяч”,

ул. “Димитър Дяков” № 1

025

Бежаново

ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, ул. “Вит” № 22”

Строителен магазин на

ПК “Сеяч”, ул. “Вит” № 22

 

2. Лицата на стопанисваните по т. 1 обекти да отговарят за съхраняването на избирателните списъци и поддържането им в изряден вид.

3. Копие от настоящата заповед да се изпрати на РИК Ловеч, да се публикува на интернет страницата на Общината и да се обяви на информационното табло на входа на общинската администрация.

Заповедта да се доведе до знанието на кметовете на кметства, кметските наместници и лицата, стопанисващи обектите, за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Камелия Василева – секретар на Община Луковит.

 

ИВАН ГРЪНЧАРОВ  /П/
Кмет на Община Луковит

Файлове:

Заповед №55 - Заповед №55

https://www.livechatalternative.com/