Заповед №588/01.11.2021 г. относно обявяване на списъците на заличените лица от избирателните списъци в изборите на 14 ноември 2021 г.


ЗАПОВЕД

№ 588/01.11.2021 г.

 

На  основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 39, ал. 1 от Изборния кодекс        

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Списъците на заличените лица от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., съдържащи имената на лицето, номера и адреса на избирателната секция на територията на общината, да се публикуват на интернет страницата www.lukovit.bg, в секция „Избори“, не по-късно от 03.11.2021 г. включително.

Копие от настоящата заповед, да се публикува на интернет страницата на Общината, да се изпрати на Районна избирателна комисия Ловеч и да се обяви на информационното табло на входа на общинската администрация.

Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на Камелия Василева – секретар на Община Луковит.

 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ /П/
Зам.-кмет, действащ по заместване
на кмета на Община Луковит
съгл. Заповед №3/03.01.2020 г.

Файлове:

Заповед № 588 - Заповед № 588

https://www.livechatalternative.com/