Заповед №606/11.11.2021 г. относно закриване на подвижна избирателна секция № 111900029


ЗАПОВЕД

№ 606/11.11.2021 г.

 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 37 от Изборния кодекс, Решение №831-ПВР/НС от 29.10.2021 г. на ЦИК и Заповед №488/20.09.2021 г. на кмета на Община Луковит, във връзка с провеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

 

З А К Р И В А М

 

Подвижна избирателна секция №111900029 за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация на територията на общината, с адрес в гр. Луковит, ул. „Възраждане“ №73, поради неподадени до 10.11.2021 г. включително заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители в изборна секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето /Приложения към Решение №837-ПВР/НС от 01.11.2021 г. на ЦИК/..

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Общината и да се обяви на информационното табло на входа на общинската администрация.

Копие от заповедта да се изпрати на Областен управител, Районна избирателна комисия - Ловеч, началник РУ на МВР-Луковит, кметове на кметства и кметски наместници.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Камелия Василева – секретар на Община Луковит.

 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ /П/
Зам.-кмет, действащ по заместване
на кмета на Община Луковит
съгласно Заповед №3/03.01.2020 г.

Файлове:

Заповед № 606 - Заповед № 606

https://www.livechatalternative.com/