Заповед № 553/12.10.2021 г. относно провеждането на предизборната кампания


ЗАПОВЕД

№ 553/12.10.2021 г.

 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.175 – 201, чл. 472 – 473 от Изборния кодекс и Решение № 645-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на ЦИК, във връзка с провеждане на предизборна кампания в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

 

                    

Н А Р Е Ж Д А М:

 

1. Предизборната кампания се открива на 15 октомври 2021 г. /30 дни преди изборния ден/ и приключва в 24:00 часа на 12 ноември 2021 г. При произвеждане на нов избор, предизборната кампания в изборите за президент и вицепрезидент на републиката приключват на 19 ноември 2021 г. в 24:00 часа.

2. Предизборната кампания се води на български език.

3. Предизборните събрания са публични. За реда при провеждането им отговарят организаторите и органите на Министерство на вътрешните работи. Събранията се организират съгласно Закона за събранията, митингите и манифестациите и при спазване на противоепидемичните мерки, заповеди и указания за провеждане на изборния процес в условията на обявена извънредна обстановка във връзка с COVID-19, издадени от Министерство на здравеопазването.

4. По време на предизборната кампания кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети могат да изготвят и разпространяват плакати, обръщения и други агитационни материали.

5. Агитационните материали се поставят на определените за целта места съгласно Приложение №1, което е неразделна част от настоящата заповед. На всеки агитационен материал задължително да се отбелязва от чие име се издава.

6. Всеки агитационен материал да съдържа информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление, като информацията заема не по-малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал и е разположена в обособено поле.

7. На сгради, огради и витрини агитационни материали се поставят само след разрешение на собственика или управителя на имота.

8. Забранявам поставянето на предизборни агитационни материали, извън времето за провеждане на предизборната кампания /от датата на насрочване на изборите за народни представители – 14 септември 2021 г., до началото на предизборната кампания – 15 октомври 2021 г./. Сигнали за така поставените предизборни агитационни материали се подават да областен управител, кмет на общината, кмет на кметство и кметски наместник.

9. Забранявам унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по определения в Изборния кодекс ред, до приключване на изборите.

10. Забранявам публикуването и излъчването на анонимни материали, свързани с предизборната кампания.

11. Забранявам използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението.

12. Забранявам използването на агитационни материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите.

13. Забранявам използването на агитационни материали, съдържащи герба и/или знамето на Република България и/или на чужда държава, както и религиозни знаци или изображения.

14. Забранявам използването на обществения транспорт за предизборна агитация.

15. Забранявам провеждането на предизборна агитация в държавните и общинските учреждения и институции.

16. Забранявам провеждането на предизборна агитация на работните места от лица на изборна длъжност в синдикалните и работодателските организации;

17. Забранявам предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден.

18. Забранявам предизборна агитация от служители на вероизповеданията. Не се счита за агитация извършването на религиозни обреди.

19. Забранявам поставяне на агитационни материали на партии, коалиции и инициативни комитети в изборните помещения, както и на разстояние, по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, през изборния ден и до края на гласуването. При необходимост отстраняването на тези агитационни материали да се извърши със съдействието на кмета или кметския наместник и на органите на МВР, по решение на секционната избирателна комисия.

20. Доставчиците на печатните медийни и онлайн новинарски услуги, както и обществените и търговските електронни медии, да се съобразят със специалните правила за отразяване на предизборната кампания по Решение №645-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на ЦИК.

21. В срок до седем дни след изборния ден /21 ноември 2021 г./ или при произвеждане на нов избор /до 28 ноември 2021 г./ партиите, коалициите и инициативните комитети да премахнат поставените от тях агитационни материали по повод на вече приключилите избори. Съгласно чл. 472 от ИК при неизпълнение на задължението чл.186, ал.3 от ИК на лицето, което представлява партията или инициативния комитет, или на лицата, които представляват коалицията, се налага глоба от 1000 до 5000 лв. Съгласно чл. 473, ал.1 от ИК на лице, което наруши забраната по чл.185, се налага глоба или имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв.

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Община Луковит и да се постави на информационното табло в сградата на общинска администрация Луковит, а копия от нея да се изпратят на РИК Ловеч, кметовете на кметства, кметски наместници и Началник РУ на МВР Луковит. 

Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на Секретаря на Община Луковит.

 

 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ /П/
Зам.-кмет, действащ по заместване
на кмета на Община Луковит
съгл. Заповед №3/03.01.2020 г.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 към Заповед №553/12.10.2021 г.

 

Места/табла за поставяне на агитационни материали на територията на община Луковит:

 

1. В град Луковит:

ул. „Възраждане“ №73 (табло при Община Луковит)

2. В селата на територията на община Луковит:

с. Карлуково

- автобусна спирка – пред Народно читалище „Дико Илиев 1904 г.“

с. Беленци

- ул. „Главна“ №49 (автобусна спирка)

с. Румянцево

- ул. „Централна“ №10 (Народно читалище „Димитър Благоев 1895 г.“)

с. Петревене

- ул. „Хаджи Димитър“ №69 (бивше НУ „Христо Ботев“)

с. Тодоричене

- ул. „П. Р. Славейков“ №15 (автобусна спирка)

с. Дъбен

- ул. „Поповска“ №7 (автобусна спирка)

с. Пещерна

- ул. „Витска долина“ №16 (сладкарница)

с. Торос

- ул. „Кирил и Методий“ №2А (сграда стара фурна)

с. Дерманци

- ул. „Васил Левски“ №70 (табло между автобусна спирка и Народно читалище „Христо Ботев 1895 г.“)

с. Ъглен

- ул. „Освобождение“ №7 (автобусна спирка)
- центъра – ограда на градинка при кметството
- ул. „Освобождение“ №17 (Народно читалище „Отец Паисий 1926 г.“)

с. Бежаново

- пл. „Първан Първанов“ (Народно читалище „Учител 1921“ – бивше кино)

 

https://www.livechatalternative.com/