СЪОБЩЕНИЕ ЗА СПРАВКИ И КОРЕКЦИИ ПО ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ В ОБЩИНА ЛУКОВИТ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ИЗБОРНИЯ КОДЕКС


Във връзка с насрочените на 14.11.2021 г. избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители, ще се правят справки и корекции по избирателните списъци в съответствие с изискванията на Изборния кодекс, както следва:

  • за град Луковит – сградата на Общинска администрация, етаж 1, стая № 5, стая № 6 и справки на телефони: 0697 52542; 0697 52464;
  • за населените места в община Луковит – при кметовете на кметства и кметските наместници.

Справките и корекциите могат да се извършват от 04.10.2021 г. в съответствие с изискванията на Изборния кодекс, както следва:

1. В срок до 18:00 ч. на 30.10.2021 г. избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, могат да подадат заявление по образец, подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице, изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през e-mail: [email protected] (Приложение № 39-ПВР/НС). Заявлението се подава по постоянен адрес на избирателя или по настоящ адрес, когато е направено искане за гласуване по настоящ адрес, съгласно чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс. При подаване на електронно заявление не се изисква подпис.

2. В срок до 18:00 ч. на 30.10.2021 г. избиратели, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, могат да подадат писмено заявление по образец (Приложение № 30-ПВР/НС),  

3. В срок до 18:00 ч. на 30.10.2021 г. се издава удостоверение за гласуване на друго място само на кандидати за президент и вицепрезидент, кандидати за народни представители, членове на ЦИК, членове на РИК и наблюдатели, като могат да подадат заявление-декларация по образец за гласуване на друго място до общинската администрация по постоянния им адрес (Приложение № 34-ПВР/НС), съгласно чл. 34, ал. 1-4 и чл. 114, ал. 3 от Изборния кодекс.

4. В срок до 18:00 ч. на 06.11.2021 г. всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци с писмено заявление по образец (Приложение № 26-ПВР/НС), съгласно чл. 43, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс.

5. До изборния ден включително избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, могат да подадат заявление до кмета на общината /кметството/, кметския наместник, включително по електронен път през интернет страницата на ЦИК или на съответната община, за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия.

https://www.livechatalternative.com/