Покана относно провеждане на консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии /СИК/ на територията на община Луковит


ДО
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ИМА ТАКЪВ НАРОД“
гр. София,
район Триадица, пл. „България“ №1
НДК, зала 12
Тел.02/494 99 25, 0892 211 017
e-mail: [email protected]

 

ДО
КОАЛИЦИЯ „ГЕРБ- СДС“
гр. София, район Триадица
НДК, Административна сграда, ет.17,
Тел.02/490 13 13, 02/490 09 51
e-mail: [email protected]

 

ДО
КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“
гр. София,
район Възраждане
ул. „Позитано“ №20, п.к.382
Тел.02/810 72 00, 0886 83 97 22, факс:02/981 21 85
e-mail: [email protected]

 

ДО
КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ- ОБЕДИНЕНИЕ“
гр. София,
бул. „Драган Цанков“ №12-14, ет.2, ап.7
Тел. 0888 626 392
e-mail: [email protected]

 

ДО
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
гр. София,
бул. „Ал. Стамболийски“ №45А
Тел.02/811 4442, факс:02/811 4442
e-mail: [email protected]

 

ДО
КОАЛИЦИЯ „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“
гр. София,
бул. „Дякон Игнатий“ №4, ап.7
Тел. 02/421 76 44, 0887 438 462
e-mail: [email protected]

 

 

П О К А Н А

 

Относно: Провеждане на консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии /СИК/ на територията на община Луковит с представителите на парламентарно представените партии и коалиции от партии в 46-то Народно събрание във връзка с произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на Република България и  Народно събрание на 14 ноември 2021 г.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с подготовката за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на Република България и избори за Народно събрание, насрочени за 14.11.2021г. и на основание чл. 91 от Изборния кодекс /ИК/ и Решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на Централна избирателна комисия, отправям настоящата ПОКАНА към ръководствата на политическите партии и коалиции за участие в публични консултации за сформиране съставите на секционните избирателни комисии на територията на община Луковит.

Консултациите ще се проведат на 05.10.2021 г. (вторник) от 10:00 часа в заседателната зала на Община Луковит, находяща се на втория етаж в административната сграда на ул. „Възраждане“ №73.

В консултациите участват парламентарно представените партии и коалиции в 46-то Народно събрание. На основание чл. 91, ал. 2 от ИК в консултациите могат да участва и други партии, които не са парламентарно представени.

Съгласно чл. 91, ал. 4 и ал. 5 от Изборния кодекс и Решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на ЦИК при провеждане на консултациите представителите на партиите и коалициите представят следните документи:

  1. Писмено предложение за състава на секционните избирателни комисии, което съдържа наименованието на партията или коалицията, която прави предложението, трите имена и единен граждански номер на предложените лица, длъжност в комисията, за която се предлагат, образование, специалност и телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.
  2. Заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 02.09.2021 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 46-то Народно събрание. С тях се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията.
  3. Когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от председателстващите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно.
  4. Към предложението си партиите и коалициите представят и списък на резервните членове, които да заместят предложените от тях лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на Районна избирателна комисия -Ловеч. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в точка 1.

Представените документи остават като неразделна част от протокола, съставен при консултациите и се изпращат с предложението на кмета на Община Луковит до Районна избирателна комисия - Ловеч.

За резултатите от проведените консултации се съставя протокол, който се подписва от участниците в тях.

При отказ да се подпише протоколът, както и когато протоколът е подписан с особено мнение, се прилагат мотивите на участниците. Прилагат се и писмените възражения на партиите и коалициите, ако има такива.

 

 

С уважение,

ИВАН ГРЪНЧАРОВ
Кмет на Община Луковит

 

https://www.livechatalternative.com/