Заповед №548/01.11.2023 г. относно график на предаването на изборните книжа и материали на секционните избирателни комисии за втори тур


ЗАПОВЕД

№ 548/01.11.2023 г.

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 215 от Изборния кодекс и Методически указания на ЦИК, във връзка с произвеждане на втори тур на избори за кметове на 5 ноември 2023 г.          

 

Н А Р Е Ж Д А М:

Предаването на изборните книжа и материали на секционните избирателни комисии в предизборния ден на 04.11.2023 г. /събота/ да се извърши по следния график:

15:00 ч. – с. Карлуково – СИК 011;

15:45 ч. – с. Дерманци – СИК 020, 021, 022;

16:45 ч. – с. Бежаново – СИК 024;

17:00 ч. – с. Бежаново – СИК 025;

17:00 ч. – гр. Луковит – ПСИК 027 /за с. Дерманци и с. Бежаново/.

 

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Община Луковит и да се постави на информационното табло в сградата на Общинска администрация Луковит, а копия от нея да се предоставят на кметовете на кметства, началник РУ на МВР-Луковит, Областен управител и ОИК Луковит.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на секретаря на Общината.

 

 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ /П/
Зам.-кмет, действащ по заместване

на кмета на Община Луковит

съгл. Заповед №444/21.09.2023 г.

 

 

Файлове:

Заповед № 548 - Заповед № 548

https://www.livechatalternative.com/