Заповед №530/25.10.2023 г. относно опазване на обществения ред и продажбата на алкохолни напитки


ЗАПОВЕД

№ 530/25.10.2023 г.

 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 4 от Наредба №1 за опазване на обществения ред на територията на община Луковит, с цел осигуряване на условия за спокойно протичане на изборния ден и обезпечаване нормалното провеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.          

 

Н А Р Е Ж Д А М:

  1. Възлагам на Началник на РУ на МВР – Луковит, да организира опазването на обществения ред и да осигури нормална обстановка в деня преди и по време на произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. на територията на община Луковит.
  2. Забранявам продажбата на алкохолни напитки в магазините, заведенията за обществено хранене и развлечение в населените места по т. 1 за периода от 20:00 часа на 28.10.2023 г. /събота/ до 20:00 часа на 29.10.2023 г. /неделя/.
  3. Забраната не се отнася за обществени заведения, в които се провеждат организирани семейни ритуали /сватби, кръщенета и др./, за което управителите на обществените заведения предварително са длъжни да уведомят кмета на съответното населено място.  

Забраната не се отнася и за продажба на алкохолни напитки на едро.

Заповедта да се обяви публично на интернет страницата на Общината и на информационното табло в сградата на общинската администрация.

Копие от заповедта да се изпрати на ОИК Луковит, Началник на РУ на МВР-Луковит, кметовете на кметства и кметските наместници на територията на общината.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на секретаря на Община Луковит.

 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ /П/
Зам.-кмет, действащ по заместване

на кмета на Община Луковит

съгл. Заповед №444/21.09.2023 г.

 

 

Файлове:

Заповед №530 - Заповед №530

https://www.livechatalternative.com/