Заповед № 459/27.09.2023 г. относно определяне на помещения и места на открито за провеждане на предизборни прояви


З А П О В Е Д

№  459

гр. Луковит, 27.09.2023 г.

 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Решение № 2469-МИ от 19.09.2023 г. на ЦИК и Закона за събранията, митингите и манифестациите, във връзка с провеждане на предизборна кампания в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

                       

НАРЕЖДАМ:

 

I. Определям помещения и места на открито за провеждане на предизборните прояви, както следва:

1.1 В сградата на НЧ „Съзнание“ -  гр. Луковит;

1.2 В кметствата и кметските наместничества – читалищните салони;

1.3 Площад „Трети март“ – гр. Луковит;

1.4 Площади в центъра на кметствата.     

II. Ползването на местата по т. I, да става след предварително подадено в Информационен център при Община Луковит, писмено уведомление - Приложение №1, неразделна част от настоящата заповед, от организаторите на предизборната проява.

След регистриране на уведомленията, копия от тях да се изпращат на Началник РУ на МВР - Луковит и Началник РСПБЗН - Луковит.

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Община Луковит, да се постави на информационното табло в сградата на общината, а копие от нея да се изпрати на ОИК Луковит, Областен управител, на кметовете на кметства, кметски наместници, Началник РУ на МВР - Луковит и Началник РСПБЗН - Луковит.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на секретаря на Община Луковит.

 

 

 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ /П/

Заместник-кмет, действащ по заместване
на кмета на Община Луковит
съгласно заповед №444/21.09.2023 г. 

https://www.livechatalternative.com/