Заповед № 428/31.08.2023 г. относно определяне местата за обявяване на предварителните избирателни списъци в община Луковит


ЗАПОВЕД

№ 428/31.08.2023 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Указ №146 от 31.07.2023 г. (обн. ДВ, бр. 67 от 04.08.2023 г.) на Президента на Република България за насрочване на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., чл. 24, ал. 1, и чл. 41, чл. 3 от Изборния кодекс

ОПРЕДЕЛЯМ

1. Местата за обявяване на предварителните избирателни списъци, включително част I и част II, за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в община Луковит, както следва:

Секция №

Населено място

Място за гласуване

Място за обявяване

001

Луковит

НЧ „Съзнание”

ул. ”Сан Стефано” № 2

Витрина на бивш универсален магазин, ул.”Възраждане” № 75

002

Луковит

СУ ”Алеко Константинов”,

ул. “Възраждане” №104

СУ ”Алеко Константинов”, ул.“Възраждане” №104

003

Луковит

СУ ”Алеко Константинов”,

ул. “Възраждане” №104

СУ ”Алеко Константинов”, ул.“Възраждане” №104

004

Луковит

СУ ”Алеко Константинов”,

ул. “Възраждане” №104

СУ ”Алеко Константинов”, ул.“Възраждане” №104

005

Луковит

НУ ”Инж. Вълков”

ул. “Св. св. Кирил и Методий”

№ 15

Витрина на бивш универсален магазин, ул. ”Възраждане” № 75

006

Луковит

НУ ”Инж. Вълков”

ул. “Св. св. Кирил и Методий”

№ 15

Витрина на бивш универсален магазин, ул. ”Възраждане” № 75

007

Луковит

НУ ”Инж. Вълков”

ул. “Св. св. Кирил и Методий”

№ 15

Витрина на бивш универсален магазин, ул. ”Възраждане” № 75

008

Луковит

ДГ “Слънце“

ул. “Св. св. Кирил и Методий“

№ 43

Бивш магазин на РПК в кв. ”Изток”, ул. ”Момина сълза” № 20

009

Луковит

СУ ”Алеко Константинов”, ул. “Възраждане” №104

СУ ”Алеко Константинов”, ул.“Възраждане” №104

010

Луковит

ДГ “Слънце“

ул. “Св. св. Кирил и Методий“

№ 43

Бивш магазин на РПК в кв. ”Изток”,

ул. ”Момина сълза” № 20

011

Карлуково

Читалище „Дико Илиев”

ул. “Иван Ангелов” № 1

Читалище „Дико Илиев”

ул. ”Иван Ангелов” № 1

012

Беленци

Кметството - ритуална зала, ул. “Главна“ № 25

Кметството - ритуална зала  - ул. “Главна” № 25

013

Румянцево

ОУ ”Христо Ботев”

ул. “Централна” № 18

Магазин на РПК,

ул. ”Централна” № 12

014

Петревене

Библиотека

ул. “Хаджи Димитър” № 67

Магазин РПК,

ул. “Хан Аспарух” № 16

015

Тодоричене

Читалище „Христо Ботев”, ул. ”Петко Р. Славейков” №15

До автобусна спирка на

ул. “П. Р. Славейков” № 14

016

Дъбен

Търговски обект РПК

ул. ”С. Румянцев” № 2

Търговски обект РПК

ул. ”С. Румянцев” № 2

017

Пещерна

Кметството

ул. ”Витска долина” № 6

Магазин РПК, ул.”Витска долина” № 16

018

Торос

Кметството ет.1, пл. ”Възраждане” № 1

Читалище “Борба”,

 пл. “Възраждане” №1

019

Торос

Кметството ет.1, пл. ”Възраждане” № 1

Читалище “Борба”,

 пл. “Възраждане” №1

020

Дерманци

ОбУ  “Неофит Рилски”

ул. ”Христо Ботев” № 16

НЧ “Христо Ботев”,

ул. “Васил Левски” №70

021

Дерманци

ОбУ  “Неофит Рилски”

ул. ”Христо Ботев” № 16

НЧ “Христо Ботев”,

ул. “Васил Левски” №70

022

Дерманци

ОбУ  “Неофит Рилски”

ул. ”Христо Ботев” № 16

НЧ “Христо Ботев”,

ул. “Васил Левски” №70

023

Ъглен

Бивш магазин на ПК ”Съзнание”-

ул. “Освобождение” № 18

Бивша сладкарница ПК ”Съзнание”, ул. “Освобождение” № 18

024

Бежаново

НУ “Хр. Ботев”

ул. ”Стара планина” № 2

Бивша  сладкарница на  ПК “Сеяч”,

ул. “Димитър Дяков” № 1

025

Бежаново

ОУ “Св. св. Кирил и Методий”, ул. “Вит” № 22

Строителен магазин на ПК “Сеяч”, ул. “Вит” № 22

 

Лицата на стопанисваните по т. 1 обекти да отговарят за съхраняването на избирателните списъци и поддържането им в изряден вид.

2. Копие от настоящата заповед да се изпрати на ОИК Луковит, да се публикува на интернет страницата на Общината и да се обяви на информационното табло на входа на общинската администрация.

Заповедта да се доведе до знанието на кметовете на кметства, кметските наместници и лицата, стопанисващи обектите, за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Камелия Василева – секретар на Община Луковит.

 

ИВАН ГРЪНЧАРОВ /П/
Кмет на Община Луковит

 

 

Файлове:

Заповед № 428 - Заповед № 428

https://www.livechatalternative.com/