Съобщение за подаване на заявления за гласуване в избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА заявления за гласуване в избори за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ на 29 ОКТОМВРИ 2023 г.

Във връзка с насрочените на 29 октомври 2023 г. избори за общински съветници и за кметове, от 08:00 до 17:00 часа в стая №5, намираща се на първи етаж в сградата на Община Луковит, или чрез портала за електронни административни услуги на Община Луковит - https://auslugi.com/public/home/lukovit/index, както и в кметствата и кметските наместничества на Община Луковит, ще се подават заявления, правят справки, корекции и промени в избирателните списъци в съответствие с разпоредбите на Изборния кодекс, както следва:

В периода от 18.09.2023 г. до 21.10.2023 г. включително всеки избирател, спрямо когото са допуснати непълноти и грешки в избирателния списък, подава заявление за отстраняването им до кмета на общината / кмета на кметството / кметския наместник. Заявлението е (Приложение № 7-МИ), по чл. 43, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс.

Електронното заявление може да бъде изтеглено от интернет страницата на Община Луковит, секция „Избори за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г.“ – https://www.lukovit.bg/bg/izbori-za-obshtinski-savetnitsi-i-za-kmetove-na-29-oktomvri-2023-g.

До 18.09.2023 г. гражданин на друга държава – членка на ЕС, който отговаря на условията и желае да бъде вписан в избирателния списък - част II, представя заявление-декларация (Приложение № 8-МИ), по образец в общинската администрация по адреса на пребиваване на територията на община Луковит, съгласно чл. 408, ал. 1, във връзка с чл. 396, ал. 2 от Изборния кодекс.

Електронното заявление може да бъде изтеглено от интернет страницата на община Луковит, секция „Избори за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г.“ – https://www.lukovit.bg/bg/izbori-za-obshtinski-savetnitsi-i-za-kmetove-na-29-oktomvri-2023-g.

В периода от 18.09.2023 г. до 14.10.2023 г., до 17,00 ч. включително избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия заявяват желанието си в писмена форма, чрез заявление (Приложение № 17-МИ), по чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс, подписано саморъчно до кмета на общината, кметството или кметския наместник по постоянния им адрес или по настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл. 36 от ИК за гласуване по настоящ адрес, като се прилага копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК/. Заявлението може да бъде изпратено и по пощата, факс или чрез електронно заявление, като не се изисква електронен подпис.

Електронното заявление може да бъде изтеглено от интернет страницата на Община Луковит, секция „Избори за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г.“ – https://www.lukovit.bg/bg/izbori-za-obshtinski-savetnitsi-i-za-kmetove-na-29-oktomvri-2023-g, или чрез портала за електронни административни услуги на Община Луковит на адрес: https://auslugi.com/public/home/lukovit/index.

В периода от 18.09.2023 г. до 14.10.2023 г. до 17,00 ч., включително избиратели, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, могат да поискат да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден. Заявлението (Приложение № 13-МИ), чл. 36, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс, се прави писмено до кмета на общината, кметството или кметския наместник по настоящ адрес на заявителя, саморъчно подписано. Избирателят може да подаде електронно заявление през интернет страницата https://www.grao.bg/elections/ на ГД „ГРАО“ в МРРБ, без да е необходим електронен подпис. Условие за вписване на избирателя в избирателния списък по настоящ адрес е регистрацията на настоящия адрес в съответното населено място да е извършена най-малко 6 месеца преди изборния ден – 28.04.2023 г.

Електронното заявление може да бъде изтеглено от интернет страницата на община Луковит, секция „Избори за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г.“ – https://www.lukovit.bg/bg/izbori-za-obshtinski-savetnitsi-i-za-kmetove-na-29-oktomvri-2023-g, или подадено чрез портала за електронни административни услуги на Община Луковит на адрес: https://auslugi.com/public/home/lukovit/index.

В периода от 18.10.2023 г. до 28.10.2023 г., до предаването на списъците на секционните избирателни комисии избиратели, които са вписани в списъка на заличените лица, но имат право да гласуват, могат да поискат да се запознаят с основанието за заличаване и да поискат да бъдат изключени от списъка. Заявлението (Приложение № 11-МИ), съгласно чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от Изборния кодекс се подава до кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник, подписано саморъчно. Към заявлението се прилагат доказателства, удостоверяващи, че лицето има право да гласува.

Електронното заявление може да бъде изтеглено от интернет страницата на Община Луковит, секция „Избори за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г.“ – https://www.lukovit.bg/bg/izbori-za-obshtinski-savetnitsi-i-za-kmetove-na-29-oktomvri-2023-g  и изпратено чрез портала за електронни административни услуги на Община Луковит на адрес: https://auslugi.com/public/home/lukovit/index.

До 23.10.2023 г. включително избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срок до 14.10.2023 г., могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по – късно от 5 дни преди изборния ден и при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна секционна избирателна комисия, съгласно чл. 37 ал. 2 от Изборния кодекс. Заявлението (Приложение № 17-МИ), трябва да е собственоръчно подписано и подадено до кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник, по постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл. 36 от ИК за гласуване по настоящ адрес, като се приложи копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК. / чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от ИК/.

Заявлението трябва да е саморъчно подписано и може да бъде изпратено и по пощата, факс или чрез електронно заявление, като при подаването не се изисква електронен подпис.

Електронното заявление може да бъде изтеглено от интернет страницата на Община Луковит, секция  „Избори за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г.“ – https://www.lukovit.bg/bg/izbori-za-obshtinski-savetnitsi-i-za-kmetove-na-29-oktomvri-2023-g, или чрез портала за електронни административни услуги на Община Луковит на адрес: https://auslugi.com/public/home/lukovit/index.

В изборния ден 29.10.2023 г., избирател който установи, че е вписан в списъка на заличените лица, има право да гласува, ако представи удостоверение, че е отпаднало основанието или е налице основание за вписването му в избирателния списък. Удостоверението се издава от кмета на общината, кмета на кметството или от кметския наместник в изборния ден по образец, утвърден от Централната избирателна комисия, въз основа на доказателства и документи или при служебна проверка, които удостоверяват, че лицето има право да гласува. След представяне на удостоверението по чл. 40, ал. 1 от Изборния кодекс избирателят се изключва от списъка на заличените лица, след подаване на Заявление (Приложение № 12-МИ), съгласно чл. 40, във връзка с чл. 38, ал. 2, т. 1, 2, 3, 8 и чл. 396 от Изборния кодекс, до секционната избирателна комисия, подписано саморъчно.

Електронното заявление може да бъде изтеглено от интернет страницата на община Луковит, секция „Избори за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г.“ – https://www.lukovit.bg/bg/izbori-za-obshtinski-savetnitsi-i-za-kmetove-na-29-oktomvri-2023-g.

 

 

https://www.livechatalternative.com/