Покана за провеждане на консултации за определяне състава на Общинска избирателна комисия /ОИК/ Луковит


ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВА НА ОБЩИНСКА ИЗИБРИТАЛЕНА КОМИСИЯ (ОИК) ЛУКОВИТ

 

ДО ЦЕНТРАЛИТЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ
Коалиция „ГЕРБ – СДС“
гр. София
район Триадица
НДК, Административна сграда, ет. 17
тел. 02/ 490 13 13
02/ 490 09 51
e-mail: [email protected]

КОАЛИЦИЯ „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“
гр. София
бул. „Александър Стамболийски“ № 84
ет. 2, офис 2
тел. 0883 472 898
e-mail: [email protected]

ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“
гр. София
бул. „Христо Ботев“ № 111
тел. 0887 731 474, 0889430416
0878 655 672
e-mail: [email protected]

ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
гр. София
бул. „Ал. Стамболийски“ № 45А
тел. 02/ 811 44 42
факс: 02/ 811 44 42
e-mail: [email protected]

Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“
гр. София
ул. Позитано № 20
п.к. 382
тел. 02/ 810 72 00
0886 83 97 22
факс: 02/ 981 21 85
e-mail: [email protected]

ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
гр. София
ул. „ Одрин“ 70, ет. 7, ап. 18
e-mail: [email protected]
тел: 02/4949925


ДО ОФИСИТЕ  НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИЕТ ПАРТИИ В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
Коалиция „ГЕРБ – СДС“
гр. Ловеч 5500
бул. „ България“ №5
тел: 0888895252
e-mail: [email protected]

КОАЛИЦИЯ „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“
гр. Ловеч
бул. „Александър Стамболийски“ № 6
тел. 0877937792
e-mail: [email protected]

ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“
гр. Ловеч
ул. „Мостова “ № 2
тел. 0887 197747, 0889430416
e-mail: [email protected]

ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
гр. Ловеч
тел. 0879818028
факс: 068/ 603088
e-mail: [email protected]

Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“
гр. София
ул. „ Търговска „ № 65
0886 444406
e-mail: [email protected]  

ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
гр. Ловеч
пл. „Тодор Кирков “ № 13
e-mail: [email protected]
тел: 0883306418

 

П О К А Н А

Относно: Провеждане на консултации за определяне състава на Общинска избирателна комисия /ОИК/ Луковит, във връзка с произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с подготовката за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., на основание чл. 75, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс /ИК/ и Решение №1962-МИ от 04.08.2023 г. на ЦИК, Ви каня на 22.08. 2023 г. /ВТОРНИК/ от 10:00 часа в Заседателната зала на Община Луковит, находяща се на втория етаж в административната  сграда на ул. „Възраждане“ №73, за провеждане на  консултации за определяне състава на Общинска избирателна комисия /ОИК/ Луковит.

В консултациите участват парламентарно представените партии и коалиции в 49-то Народно събрание. В консултациите могат да участва и други партии, които не са парламентарно представени.

Парламентарно представени партии и коалиции са:

- Коалиция „ГЕРБ-СДС“ с 69 народни представители;

- Коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ с 62 народни представители;

- Партия „Възраждане“ с 37 народни представители;

- Партия „ДПС“ с 36 народни представители;

- Коалиция „БСП за България“ с 23 народни представители;

- Партия „Има такъв народ“ с 11 народни представители.

При консултациите парламентарно представените партиите и коалициите да подготвят и представят необходимите документи, съгласно чл. 75, ал. 3 от ИК, както следва:

1. Писмено предложение за състав на ОИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност, телефон за контакт и партията или коалицията, която ги предлага.

2. Заверено копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на насрочване на изборите – 31.07.2023 г. (по изключение е допустимо представяне на удостоверение, издадено по-рано), или заверено копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция.

3. Пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица.

4. Копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше училище (ако все още няма издадена диплома); в случай че документът за завършено висше образование е издаден на чужд език, същият се представя заедно с легализиран превод на български език.

5. Предложение на партиите и коалициите по т. 1 за резервни членове. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в точка 1 на поканата.

6. Декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на ОИК и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс /налична на сайта на ЦИК/.

Представените документи остават като неразделна част от протокола, съставен при консултациите и се изпращат с предложението на Кмета на Община Луковит до ЦИК.

За резултатите от проведените консултации се съставя протокол, който се подписва от всички участници в тях. При отказ да се подпише протокола от участник в консултациите, както и когато протоколът е подписан с особено мнение, се прилагат мотивите на отказалите да го подпишат и особените мнения. Прилагат се и писмените възражения на партиите и коалициите, ако има такива.

 

С уважение,

КМЕТ НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ

ИВАН ГРЪНЧАРОВ

 

https://www.livechatalternative.com/