Покана относно провеждане на консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии /СИК/ и подвижна секционна избирателна комисия /ПСИК/ на територията на община Луковит


ДО
Коалиция „ГЕРБ – СДС“
гр. София
район Триадица
НДК, Административна сграда, ет. 17
тел.: 02/ 490 13 13; 02/ 490 09 51
e-mail: [email protected]

КОАЛИЦИЯ „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“
гр. София
бул. „Александър Стамболийски“ № 84
ет. 2, офис 2
тел. 0883 472 898
e-mail: [email protected]

ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“
гр. София
бул. „Христо Ботев“ № 111
тел.: 0887 731 474; 0889430416; 0878 655 672,
e-mail: [email protected]

ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
гр. София
бул. „Ал. Стамболийски“ № 45А
тел. 02/ 811 44 42
факс: 02/ 811 44 42
e-mail: [email protected]

Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“
гр. София
район Възраждане
ул. Позитано № 20
п.к. 382
тел.: 02/ 810 72 00; 0886 83 97 22
факс: 02/ 981 21 85
e-mail: [email protected]

ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
гр. София
ул. „Одрин“ № 70, ет. 7, ап. 18
тел. 02/ 494 99 25
e-mail: [email protected]

ДО
ОФИСИТЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
Коалиция „ГЕРБ – СДС“
гр. Ловеч 5500
Бул. „България“ №5
Тел: 0888895252
e-mail: [email protected]

КОАЛИЦИЯ „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“
гр. Ловеч
бул. „Александър Стамболийски“ № 6
тел. 0877937792
e-mail: [email protected]

ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“
гр. Ловеч
ул. „Мостова“ № 2
тел.: 0887 197747; 0889430416
e-mail: [email protected]

ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
гр. Ловеч
тел. 0879818028
факс: 068/603088
e_mail: [email protected]

Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“
гр. Ловеч
ул. Търговска № 65
тел. 0886 444406,
e-mail: [email protected]

ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
гр. Ловеч
пл. „Тодор Кирков“ № 13
тел. 0883306418
e_mail: [email protected]

 

П О К А Н А

Относно: Провеждане на консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии /СИК/ и подвижна секционна избирателна комисия /ПСИК/, на територията на община Луковит с представителите на парламентарно представените партии и коалиции от партии в 49-то Народно събрание, за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с подготовката за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., на основание чл. 91 от Изборния кодекс /ИК/, Решение №2378-МС от 12.09.2023 г. на ЦИК, Ви каня на 19.09.2023 г. /вторник/ от 14:00 часа в Заседателната зала на Община Луковит, находяща се на втория етаж в административната  сграда на ул. „Възраждане“ №73, за провеждане на  консултации за определяне съставите на СИК  и ПСИК  на територията на община Луковит.

В консултациите участват парламентарно представените партии и коалиции в 49-то Народно събрание. На основание чл.91, ал.2 от ИК в консултациите могат да участва и други партии, които не са парламентарно представени.

Парламентарно представени партии и коалиции са:

  • Коалиция „ГЕРБ-СДС“ с 69 народни представители;
  • Коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ с 62 народни представители;
  • Партия „Възраждане“ с 37 народни представители;
  • Партия „ДПС“ с 36 народни представители;
  • Коалиция „БСП за България“ с 23 народни представители;
  • Партия „Има такъв народ“ с 11 народни представители;

Съгласно чл. 91, ал. 4 и ал. 5 от ИК и Решение №2378-МС от 12.09.2023 г. на ЦИК, при провеждане на консултациите представителите на партиите и коалициите представят следните документи:

  1. Писмено предложение за състава на секционните избирателни комисии, което съдържа наименованието на партията или коалицията, която прави предложението, имената и единен граждански номер на предложените лица, длъжност в комисията, за която се предлагат,  образование, специалност и телефон за връзка с предложеното за член на СИК/ПСИК лице.
  2. Заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 31.07.2023 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 49-то Народно събрание. С тях се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията.
  3. Когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно.
  4. Към предложението си партиите и коалициите представят и списък на резервните членове, които да заместят предложените от тях лица за състави на СИК/ПСИК, когато правомощията на член на СИК/ПСИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК/ПСИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на ОИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в точка 1 на поканата.

Представените документи остават като неразделна част към протокола, съставен при консултациите и се изпращат с предложението на Кмета на Община Луковит до ОИК.

За резултатите от проведените консултации се съставя протокол, който се подписва от всички участвали в консултациите лица. При отказ да се подпише протоколът от участник в консултациите, както и когато протоколът е подписан с особено мнение, се прилагат мотивите на отказалите да го подпишат и особените мнения. Прилагат се и писмените възражения на партиите и коалициите, ако има такива.

 

С уважение,

ИВАН ГРЪНЧАРОВ /П/
Кмет Община Луковит

 

Файлове:

Покана - Покана

https://www.livechatalternative.com/