Заповед №379/08.07.2021 г. относно закриване на подвижна избирателна секция № 111900029 за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация


ЗАПОВЕД

№ 379/08.07.2021 г.

 

На  основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8 и чл. 37 от Изборния кодекс, Решение №350-НС/30.06.2021 г. на ЦИК и чл. 28 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение,  във връзка с произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021 г.          

 

З А К Р И В А М:

        

Подвижна избирателна секция №111900029 за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, с адрес – гр. Луковит, ул. „Възраждане“ №73, поради неподадени до 07.07.2021 г. включително заявления за гласуване от избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация на територията на община Луковит.

Копие от настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Общината и да се обяви на информационното табло на входа на общинската администрация.

Копие от заповедта да се изпрати на Областен управител, Териториално звено на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ – Ловеч, Районна избирателна комисия - Ловеч, началник РУ на МВР-Луковит, кметове на кметства и кметски наместници.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Камелия Василева – секретар на Община Луковит.

 

ИВАН ГРЪНЧАРОВ /П/
Кмет на Община Луковит 

Файлове:

Заповед № 379 - Заповед № 379

https://www.livechatalternative.com/