Заповед №313/15.06.2021 г. относно закриване на самостоятелна избирателна секция №111900030 в COVID отделението


ЗАПОВЕД

№ 313/15.06.2021 г.

 

На  основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 9 от Изборния кодекс и Заповед №204/15.06.2021 г. на управител на „МБАЛ Луковит“ ЕООД, във връзка със Заповед №251/18.05.2021 г. на кмета на Община Луковит, за провеждане избори за народни представители на 11 юли 2021 г.

                                                      

З А К Р И В А М:

 

Самостоятелна избирателна секция в COVID отделението на „МБАЛ Луковит“ ЕООД, №111900030, с адрес – гр. Луковит, ул. „Княз Борис I“ №52, поради закриване на отделението.

Копие от настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Общината да се обяви на информационното табло на входа на общинската администрация.

Копие от заповедта да се изпрати на Областен управител, Териториално звено на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ – Ловеч, Районна избирателна комисия – Ловеч, Началник РУ на МВР Луковит и Началник РСПБЗН Луковит, кметовете на кметства и кметски наместници.

Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на Камелия Василева – секретар на Община Луковит.

         

ИВАН ГРЪНЧАРОВ /П/

Кмет на Община Луковит 

Файлове:

Заповед № 313 - Заповед № 313

https://www.livechatalternative.com/