Заповед № 286/27.05.2021 г. относно обявяване на предварителните избирателни списъци


ЗАПОВЕД

№ 286/27.05.2021 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, Указ № 130 от 10.05.2021 г. (обн. ДВ, бр. 39 от 12.05.2021 г.) на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г., чл. 41, ал. 1 и чл. 42 от Изборния кодекс

ОБЯВЯВАМ:

Предварителните избирателни списъци за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021 г. в община Луковит на местата, определени със Заповед № 252/18.05.2021 г.

 

НАРЕЖДАМ:

Предварителните избирателни списъци за произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. в община Луковит да се публикуват на интернет страницата www.lukovit.bg, секция „Избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г.“, не по-късно от 31.05.2021 г. включително.

Копие от настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Общината, да се изпрати на РИК - Ловеч и да се обяви на информационното табло на входа на общинската администрация.

Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на Камелия Василева – секретар на Община Луковит.

 

ИВАН ГРЪНЧАРОВ /П/

Кмет на Община Луковит

Файлове:

Заповед №286 - Заповед №286

https://www.livechatalternative.com/