Заповед № 252/18.05.2021 г. относно определяне местата за обявяване на предварителните избирателни списъци в община Луковит


ЗАПОВЕД

№ 252/18.09.2021 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Указ №130 от 10.05.2021 г. (обн. ДВ, бр. 39 от 12.05.2021 г.) на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г., чл. 24, ал. 1 и чл. 41, ал. 3 от Изборния кодекс

 ОПРЕДЕЛЯМ

 1. Местата за обявяване на предварителните избирателни списъци за произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. в община Луковит, както следва:  

 

Секция №

Населено място

Място за гласуване

Място за обявяване

001

Луковит

НЧ „Съзнание”

ул. ”Сан Стефано” № 2

Витрина на бивш универсален магазин ,

ул. ”Възраждане” № 75

002

Луковит

СУ ”Алеко Константинов”,

ул. “Възраждане” №104

СУ ”Алеко Константинов”,

ул. “Възраждане” №104

003

Луковит

СУ ”Алеко Константинов”,

ул. “Възраждане” №104

СУ ”Алеко Константинов”,

ул. “Възраждане” №104

004

Луковит

СУ ”Алеко Константинов”,

ул. “Възраждане” №104

СУ ”Алеко Константинов”,

ул. “Възраждане” №104

005

Луковит

Партерно помещение

бл. “Панака“, ул. “Златна Панега“ № 20

Витрина на бивш универсален магазин ,

ул. ”Възраждане” № 75

006

Луковит

НУ ”Инж. Вълков”,

ул. “Св. Св. Кирил и Методий”

№ 15

Витрина на бивш универсален магазин ,

ул. ”Възраждане” № 75

007

Луковит

НУ ”Инж. Вълков”,

ул. “Св. Св. Кирил и Методий”

№ 15

Витрина на бивш универсален магазин ,

ул. ”Възраждане” № 75

008

Луковит

ДГ “Слънце“,

ул. “Св. Св. Кирил и Методий“

№ 43

Бивш магазин на РПК в

кв. ”Изток”, ул. ”Момина сълза” № 20

009

Луковит

СУ ”Алеко Константинов”,

ул. “Възраждане” №104

СУ ”Алеко Константинов”,

ул. “Възраждане” №104

010

Луковит

ДГ “Слънце“,

ул. “Св. Св. Кирил и Методий“

№ 43

Бивш магазин на РПК в

кв. ”Изток”, ул. ”Момина сълза” № 20

011

Карлуково

Читалище „Дико Илиев”,

ул. “Иван Ангелов” № 1

Читалище „Дико Илиев”,

ул. ”Иван Ангелов” № 1

012

Беленци

Кметството - ритуална зала,

ул. ”Главна“ № 25

Кметството - ритуална зала, ул. ”Главна” № 25

013

Румянцево

ОУ ”Христо Ботев”,

ул. “Централна” № 18

Магазин на РПК,

ул. ”Централна” № 12

014

Петревене

Библиотека,

ул. “Хаджи Димитър” № 67

Магазин РПК,

ул. “Хан Аспарух” № 16

015

Тодоричене

Читалище „Христо Ботев”,

ул. ”Петко Р. Славейков” №15

До автобусна спирка на

ул. “П. Р. Славейков” № 14

016

Дъбен

Бивше основно училище -училищен салон, ул. ”Поповска” № 22

Магазин РПК,

ул. “С. Румянцев” № 2

017

Пещерна

Кметството

ул. ”Витска долина” № 6

Магазин РПК,

ул. ”Витска долина” № 16

018

Торос

Кметството ет.1,

пл. ”Възраждане” № 1

Читалище “Борба”,

пл. “Възраждане” №1

019

Торос

Кметството ет.1,

пл. ”Възраждане” № 1

Читалище “Борба”,

пл. “Възраждане” №1

020

Дерманци

ОбУ  “Неофит Рилски”,

ул. ”Христо Ботев” № 16

ПК с. Дерманци,

ул. “Христо Ботев” №9

021

Дерманци

ОбУ  “Неофит Рилски”,

ул. ”Христо Ботев” № 16

ПК с. Дерманци,

ул. “Христо Ботев” №9

022

Дерманци

ОбУ  “Неофит Рилски”,

ул. ”Христо Ботев” № 16

ПК с. Дерманци,

ул. “Христо Ботев” №9

023

Ъглен

Бивш магазин на ПК ”Съзнание” -

ул. “Освобождение” № 18

Бивша сладкарница ПК ”Съзнание” - ул. “Освобождение” № 18

024

Бежаново

НУ “Хр. Ботев”

ул. ”Стара планина” № 2

Бивша  сладкарница на 

ПК “Сеяч”,

ул. “Димитър Дяков” № 1

025

Бежаново

ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, ул. “Вит” № 22”

Строителен магазин на

ПК “Сеяч”, ул. “Вит” № 22

 

2. Лицата на стопанисваните по т. 1 обекти да отговарят за съхраняването на избирателните списъци и поддържането им в изряден вид.

3. Копие от настоящата заповед да се изпрати на РИК Ловеч, да се публикува на интернет страницата на Общината и да се обяви на информационното табло на входа на общинската администрация.

Заповедта да се доведе до знанието на кметовете на кметства, кметските наместници и лицата, стопанисващи обектите, за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Камелия Василева – секретар на Община Луковит.

 

ИВАН ГРЪНЧАРОВ  /П/
Кмет на Община Луковит

Файлове:

Заповед №252 - Заповед №252

https://www.livechatalternative.com/