Заповед № 251/18.05.2021 г. с Приложение №1 относно образуване на избирателни секции на територията на община Луковит


ЗАПОВЕД

№ 251/18.05.2021 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Указ №130 от 10.05.2021 г. (обн. ДВ, бр. 39 от 12.05.2021 г.) на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г., чл. 8, ал. 2, ал. 4, ал. 6 и чл. 9, ал. 6, ал. 8 от Изборния кодекс, Заповед №159/13.05.2021 г. на управител на „МБАЛ Луковит“ ЕООД и Заповед №65/14.05.2021 г. на управител на Държавна психиатрична болница гара Карлуково

ОБРАЗУВАМ

ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. и утвърждавам тяхната номерация, обхват и адреси, както следва:

Секция №

Населено място

Място на гласуване

Адрес

   001

гр. Луковит

 

НЧ „Съзнание”

ул. ”Сан Стефано” № 2

   002

гр. Луковит

 

СУ „Алеко Константинов”

ул. “Възраждане” № 104

   003

гр. Луковит

 

СУ „Алеко Константинов”

ул. “Възраждане” № 104

   004

гр. Луковит

 

СУ „Алеко Константинов”

ул. “Възраждане” № 104

   005

гр. Луковит

Партерно помещение  

бл. “Панака“

ул. “Златна Панега” № 20

   006

гр. Луковит

НУ “Инж. Вълков”

ул. “Св. Св. Кирил и Методий” № 15

   007

гр. Луковит

НУ “Инж. Вълков”

ул. “Св. Св. Кирил и Методий” № 15

   008

гр. Луковит

ДГ “Слънце“

ул. “Св. Св. Кирил и Методий“   № 43

   009

гр. Луковит

СУ „Алеко Константинов”

ул. “Възраждане” № 104

   010

гр. Луковит

ДГ “Слънце“

ул. “Св. Св. Кирил и Методий“   № 43

   011

с. Карлуково

 

Читалище “Дико Илиев”

ул. “Иван Ангелов” №1

   012

с. Беленци

 

Кметството -ритуална зала

ул. “Главна” № 25

   013

с. Румянцево

 

ОУ “Христо Ботев”

ул. “Централна” № 18

   014

с. Петревене

 

Библиотека

ул. “Хаджи Димитър” № 67

   015

с. Тодоричене

Читалище „Христо Ботев“

ул. “Петко Рачев Славейков” № 15

   016

с. Дъбен

 

Бивше основно училище

ул. “Поповска” № 22

   017

с. Пещерна

 

Кметство Пещерна

ул. “Витска  долина” № 6

   018

с. Торос

 

Кметството ет.1

пл. “Възраждане” № 1

   019

с. Торос

 

Кметството ет.1

пл. “Възраждане” № 1

   020

с. Дерманци

 

ОбУ “Неофит Рилски”

ул. “Христо Ботев” № 16

   021

с. Дерманци

 

ОбУ “Неофит Рилски”

ул. “Христо Ботев” № 16

   022

с. Дерманци

 

ОбУ “Неофит Рилски”

ул. “Христо Ботев” № 16

   023

с. Ъглен

Бивш магазин на ПК „Съзнание”

ул. “Освобождение” № 18

   024

с. Бежаново

 

НУ “Христо Ботев”

ул. ”Стара планина” № 2

   025

с. Бежаново

ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”

ул. “Вит” № 22

   026

гр. Луковит

МБАЛ  Луковит ЕООД

 

ул. „Княз Борис І” № 52

   027

с. Карлуково

Държавна психиатрична болница

ул. ”Железничарска” №14

 

   028

гр. Луковит

Подвижна секционна избирателна комисия за хора с увреждания на територията на общината

ул. “Възраждане” № 73

   029

гр. Луковит

Подвижна избирателна секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация на територията на общината

ул. “Възраждане” № 73

   030

гр. Луковит

Самостоятелна избирателна секция в  COVID отделението на „МБАЛ Луковит“ ЕООД за гласуване на избиратели с установена COVID инфекция

ул. „Княз Борис І” № 52

 

Определям обхват на избирателните секции на територията на община Луковит съгласно Приложение №1.

Копие от настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Общината и да се обяви на информационното табло на входа на общинската администрация.

Копие от заповедта да се изпрати на Областен Управител, Териториално звено на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” в МРРБ - гр. Ловеч, Районна  избирателна комисия, кметове на кметства и кметски наместници, началник РУ на МВР-Луковит и началник РСПБЗН-Луковит.

Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на Камелия Василева – секретар на Община Луковит.

 

ИВАН ГРЪНЧАРОВ  /П/
Кмет на Община Луковит

 

https://www.livechatalternative.com/