Съобщение за справки и корекции по избирателните списъци в община Луковит в съответствие с изискванията на Изборния кодекс


Във връзка с насрочените на 11.07.2021 г. избори за народни представители за Народно събрание ще се правят справки и корекции по избирателните списъци в съответствие с изискванията на Изборния кодекс, както следва:

  • за град Луковит – сградата на Общинска администрация, етаж 1, стая № 5 и стая № 6 и справки на телефони: 0697 5 25 42; 0697 5 24 64;
  • за населените места в община Луковит – при кметовете на кметства и кметските наместници.

Справките и корекциите могат да се извършват от 31.05.2021 г. в съответствие с изискванията на Изборния кодекс, както следва:

1. В срок до 17:30 часа на 26.06.2021 г. избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, могат да подадат заявление по образец, подписано саморъчно или чрез упълномощено лице, изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през e-mail:  [email protected] (Приложение № 14-НС)Заявлението се подава по постоянен адрес на избирателя или по настоящ адрес, когато е направено искане за гласуване по настоящ адрес, съгласно чл. 37, ал. 1 от Изборния кодекс.

2. До 17:30 часа на 26.06.2021 г. избиратели, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, могат да подадат писмено заявление по образец (Приложение № 12-НС), за да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес (чл. 36, ал.1 и ал. 4 от Изборния кодекс). Искането се прави писмено до кмета на Общината, кметството или кметския наместник или чрез електронно заявление през интернет страницата на Главна дирекция " Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерство на регионалното развитие и благоустройство.

3. До 17:00 часа на 03.07.2021 г. всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци с писмено заявление по образец  (Приложение № 8-НС) съгласно чл. 43, ал. 2 от Изборния кодекс.

4. До 17:30 часа на 26.06.2021 г. се издава удостоверение за гласуване на друго място само на кандидати за народни представители, членове на ЦИК, членове на РИК и наблюдатели, като могат да подадат заявление по образец за гласуване на друго място (Приложение № 18-НС) до общинската администрация по постоянния им адрес съгласно чл. 34, ал. 1-3 от Изборния кодекс.

https://www.livechatalternative.com/