Заповед № 93/01.03.2021 г. относно провеждането на предизборната кампания


ЗАПОВЕД

№ 93/01.03.2021 г.

 

На  основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.175 – 201, чл. 472 – 473 от Изборния кодекс и Решение № 2064-НС/16.02.2021 г. на ЦИК, във връзка с провеждане на предизборна кампания в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

                                                       

Н А Р Е Ж Д А М:

 

1. Предизборната кампания се открива на 5 март 2021 г. /30 дни преди изборния ден/ и приключва в 24:00 часа на 2 април 2021 г.

2. Предизборната кампания се води на български език.

3. Предизборните събрания са публични. За реда при провеждането им отговарят организаторите и органите на Министерство на вътрешните работи. Събранията се организират съгласно Закона за събранията, митингите и манифестациите и при спазване на противоепидемичните мерки, заповеди и указания за провеждане на изборния процес в условията на обявена извънредна обстановка във връзка с COVID-19, издадени от Министерство на здравеопазването.

4. Агитационните материали се поставят на определените за целта места. На всеки агитационен материал задължително да се отбелязва от чие име се издава.

5. Всеки агитационен материал да съдържа информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление, като информацията заема не по-малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал и е разположена в обособено поле.

6. На сгради, огради и витрини агитационни материали се поставят само след разрешение на собственика или управителя на имота.

7. Забранявам поставянето на предизборни агитационни материали, извън времето за провеждане на предизборната кампания /от датата на насрочване на изборите за народни представители – 14 януари 2021 г., до началото на предизборната кампания – 5 март 2021 г./. Сигнали за така поставените предизборни агитационни материали се подават да областен управител, кмет на общината, кмет на кметство и кметски наместник

8. Забранявам унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по определения в Изборния кодекс ред, до приключване на изборите.

9. Забранявам публикуването и излъчването на анонимни материали, свързани с предизборната кампания.

10. Забранявам използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението.

11. Забранявам използването на агитационни материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите.

12. Забранявам използването на агитационни материали, съдържащи герба и/или знамето на Република България и/или на чужда държава, както и религиозни знаци или изображения.

13. Забранявам използването на обществения транспорт за предизборна агитация.

14. Забранявам провеждането на предизборна агитация в държавните и общинските учреждения и институции.

15. Забранявам провеждането на предизборна агитация на работните места от лица на изборна длъжност в синдикалните и работодателските организации;

16. Забранявам агитация на 3 април 2021 г. /24 часа преди изборния ден/ и на 4 април  2021 г. /изборния ден /.

17. Забранявам предизборна агитация от служители на вероизповеданията. Не се счита за агитация извършването на религиозни обреди.

18. Забранявам поставяне на агитационни материали на партии, коалиции и инициативни комитети в изборните помещения, както и на разстояние, по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, през изборния ден и до края на гласуването. В изборния ден премахването и изземването на такива материали, може да става по решение на секционната избирателна комисия, а при необходимост отстраняването на агитационните материали, да се извърши със съдействието на кмета или кметския наместник и на органите на МВР.

19. Доставчиците на печатните медийни и онлайн новинарски услуги, както и обществените и търговските електронни медии, да се съобразят със специалните правила за отразяване на предизборната кампания по Решение №2064-НС/16.02.2021 г. и Решение №2128-НС/24.02.2021 г. на ЦИК.

20. В срок до седем дни след изборния ден /11 април 2021 г./, партиите, коалициите и инициативните комитети да премахнат поставените от тях агитационни материали по повод на вече приключилите избори. Съгласно чл. 472 от ИК при неизпълнение на задължението чл.186, ал.3 от ИК на лицето, което представлява партията или инициативния комитет, или на лицата, които представляват коалицията, се налага глоба от 1000 до 5000 лв. Съгласно чл. 473, ал.1 от ИК на лице което наруши забраната по чл.185, се налага глоба или имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв.

21. Премахването или изземването на поставените и разпространени в нарушение на настоящата заповед агитационни материали да се извършва със съдействието кмета на общината, кметството или кметския наместник, като при необходимост може да се поиска съдействието на органите на МВР след  решение на секционната избирателна комисия.

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Община Луковит и да се постави на информационното табло в сградата на общинска администрация Луковит, а копия от нея да се изпрати на РИК Ловеч, кметовете на кметства, кметски наместник и Началник РУ на МВР Луковит. 

Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на Секретаря на Община Луковит.

 

 

ИВАН ГРЪНЧАРОВ /П/

Кмет на Община Луковит

Файлове:

Заповед №93 - Заповед №93

https://www.livechatalternative.com/