Заповед №69/18.02.2021 г. относно обявяване на предварителните избирателни списъци


ЗАПОВЕД

№ 69/18.02.2021 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, Указ №9 от 14.01.2021 г. на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на 4 април 2021 г., чл. 41, ал. 1 и чл. 42 от Изборния кодекс

ОБЯВЯВАМ:

Предварителните избирателни списъци за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г. в община Луковит на местата, определени със Заповед №55/09.02.2021 г.

НАРЕЖДАМ:

Предварителните избирателни списъци за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г. в община Луковит да се публикуват на интернет страницата www.lukovit.bg, секция „Избори за Народно събрание 2021“, не по-късно от 22.02.2021 г. включително.

Копие от настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Общината, да се изпрати на Районна избирателна комисия Ловеч и да се обяви на информационното табло на входа на общинската администрация.

Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на Камелия Василева – Секретар на Община Луковит.

 

ИВАН ГРЪНЧАРОВ

Кмет на Община Луковит

 

Файлове:

 - Заповед № 69

Файлове:

Заповед №69 - Заповед №69

https://www.livechatalternative.com/