Заповед №164/01.04.2021 г. относно определяне на помещения за членовете на подвижните секционни избирателни комисии


ЗАПОВЕД

№ 164/01.04.2021 г.

 

На  основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 3 от Изборния кодекс, Решение № 2274-НС/20.03.2021 г. на ЦИК във връзка с произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г.          

 

О П Р Е Д Е Л Я М:

 

Помещения за членовете на подвижните секционни избирателни комисии, образувани в община Луковит, за преброяване на гласовете и попълване на протокол /Приложение №970НС-х от изборните книжа/, опаковане на избирателните списъци, протоколите, бюлетините и другите книжа и материали след приключване на гласуването:

 

Секция №

 

Местонахождение на секцията

 

 

Обхват

111900028

 

Подвижна избирателна секция за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия - гр. Луковит, ул. “Възраждане”

№ 73, ритуална зала

 

гр. Луковит,

с. Румянцево,

с. Ъглен

111900029

Подвижна избирателна секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия 

гр. Луковит, ул. “Възраждане” № 73, стая №  1

 

гр. Луковит,

с. Дъбен,

с. Дерманци

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Общината и да се обяви на информационното табло на входа на общинската администрация.

Копие от заповедта да се изпрати на РИК Ловеч, Началник на РУ на МВР-Луковит, кметове на кметства и кметски наместници.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Камелия Василева – секретар на Община Луковит.

 

ИВАН ГРЪНЧАРОВ /П/

Кмет на Община Луковит

Файлове:

Заповед №164 - Заповед №164

https://www.livechatalternative.com/