Заповед №161/31.03.2021 г. относно опазване на обществения ред и продажбата на спиртни напитки


ЗАПОВЕД

№ 161/31.03.2021 г.

 

На  основание чл. 44, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 218, ал. 6 и чл. 221, ал. 1 от Изборния кодекс и чл. 4 от Наредба №1 за опазване на обществения ред на територията на община Луковит, във връзка с произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г.          

 

З А П О В Я Д В А М:

 

  1. Възлагам на Началник на РУ на МВР – Луковит, да организира опазването на обществения ред и да осигури нормална обстановка в деня преди и по време на произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г. на територията на община Луковит.
  2. Забранявам продажбата на спиртни напитки от магазините, заведенията за обществено хранене и други в населените места по т. 1 за периода от 20:00 часа на 03.04.2021 г. /събота/ до 20:00 часа на 04.04.2021 г. /неделя/.
  3. Забраната не се отнася за обществени заведения, в които се провеждат организирани семейни ритуали /сватби, кръщенета и др./, за което управителите на обществените заведения предварително са длъжни да уведомят кмета на съответното населено място.

 

Забраната не се отнася и за продажба на алкохолни напитки на едро и продажбата на бира.

Заповедта да се обяви публично на интернет страницата на Общината и на информационното табло в сградата на общинската администрация.

Копие от заповедта да се изпрати на Областен управител, РИК Ловеч, Началник на РУ на МВР-Луковит, кметовете на кметства и кметските наместници на територията на общината.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на секретаря на Община Луковит.

 

ИВАН ГРЪНЧАРОВ /П/

Кмет на Община Луковит

Файлове:

Заповед №161 - Заповед №161

https://www.livechatalternative.com/