Заповед №133/23.03.2021 г. относно обявяване на списъците на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.


ЗАПОВЕД

№ 133/23.03.2021 г.

 

На  основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 39, ал. 1 от Изборния кодекс        

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Списъците на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 4 април 2021 г., съдържащи имената на лицето, номера и адреса на избирателната секция на територията на общината, да се публикуват на интернет страницата www.lukovit.bg, в секция „Избори за Народно събрание 2021г.“, не по-късно от 24.03.2021 г. включително.

Копие от настоящата заповед, да се публикува на интернет страницата на Общината, да се изпрати на Районна избирателна комисия Ловеч и да се обяви на информационното табло на входа на общинската администрация.

Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на Камелия Василева – секретар на Община Луковит.

 

ИВАН ГРЪНЧАРОВ /П/

Кмет на Община Луковит

Файлове:

Заповед №133 - Заповед №133

https://www.livechatalternative.com/