Заповед № 117/12.03.2021 г. относно образуване на избирателна секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация и на самостоятелна избирателна секция в COVID отделението на МБАЛ-Луковит


ЗАПОВЕД

№ 117/12.03.2021 г.

 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 3, ал. 4 и ал. 6 от Изборния кодекс, Решение № 2159-НС/02.03.2021 г. на ЦИК, Решение № 2206-НС/11.03.2021 г. на ЦИК и Заповед № 67/12.03.2021 г. на Управител „МБАЛ-Луковит“ ЕООД, във връзка с провеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г.

       

О Б Р А З У В А М:

 

Избирателна секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, с подвижна избирателна кутия на територията на община Луковит и самостоятелна избирателна секция в COVID отделението на „МБАЛ-Луковит“ ЕООД, за гласуване на избиратели с установена COVID инфекция и утвърждавам номерата, обхвата и адресите на секциите, както следва:

         

Секция   

 

Адрес, местонахождение и обхват

 

 

Място за гласуване

   029

 

гр. Луковит, ул. “Възраждане” № 73

Подвижна избирателна секция за гласуване на избиратели поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, съгласно Закона за здравето (При условията на Решение № 2159-НС от 02.03.2021 г. на ЦИК).

гр. Луковит

   030

гр. Луковит, ул. “Възраждане” № 73

Подвижна избирателна секция за гласуване на избиратели поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, съгласно Закона за здравето (При условията на Решение № 2159-НС от 02.03.2021 г. на ЦИК).

кметства на територията на общината

   031

гр. Луковит, ул. „Княз Борис” І, №52

Самостоятелна избирателна секция в COVID отделението на „МБАЛ Луковит“ ЕООД, за гласуване на избиратели с установена COVID инфекция (При условията на Решение № 2206-НС от 11.03.2021 г. на ЦИК).

гр. Луковит, ул. „Княз Борис” І, №52

 

„МБАЛ Луковит“ ЕООД

 

Копие от настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Община Луковит и да се постави на информационното табло на входа на общинската администрация.

Копие от заповедта да се изпрати на Областен управител, Териториално звено на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ – Ловеч, Районна избирателна комисия, началник РУ на МВР Луковит и началник РСПБЗН Луковит, кметовете на кметства и кметски наместници. 

Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на Камелия Василева – секретар на Община Луковит.

 

ИВАН ГРЪНЧАРОВ /П/

Кмет на Община Луковит

Файлове:

Заповед №117 - Заповед №117

https://www.livechatalternative.com/