Заповед № 112/10.03.2021 г. относно образуване на избирателна секция за гласуване на избиратели с подвижна избирателна кутия


ЗАПОВЕД

№ 112/10.03.2021 г.

 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 3, ал. 4 и ал. 6 от Изборния кодекс и Решение № 2117-НС/22.02.2021 г. на ЦИК, във връзка с провеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г.

        

                                                       

О Б Р А З У В А М:

 

Избирателна секция за гласуване на избиратели с подвижна избирателна кутия на територията на община Луковит и утвърждавам номера, обхвата и адреса на секцията, както следва:

 

Избирателна

секция   

 

Адрес, местонахождение и обхват

 

   028

гр. Луковит, ул. “Възраждане” № 73

Подвижна секционна избирателна комисия

 

           

Копие от настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Община Луковит и да се постави на информационното табло на входа на общинската администрация.

Копие от заповедта да се изпрати на Областен управител, Териториално звено на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ – Ловеч, Районна избирателна комисия, началник РУ на МВР Луковит и началник РСПБЗН Луковит, кметовете на кметства и кметски наместници. 

Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на Камелия Василева – секретар на Община Луковит.

 

ИВАН ГРЪНЧАРОВ /П/

Кмет на Община Луковит

Файлове:

Заповед №112 - Заповед №112

https://www.livechatalternative.com/