Заповед № 106/09.03.2021 г. относно определяне на помещения и места на открито за провеждане на предизборни прояви


ЗАПОВЕД

№ 106/09.03.2021 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 181 и 182 от Изборния кодекс, Решение № 2064-НС/16.02.2021 г. на ЦИК, Указания за провеждане на избори за народни представители в страната в условията на обявена извънредна епидемична обстановка във връзка с COVID-19 и във връзка с провеждане на предизборна кампания в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

                                                      

Н А Р Е Ж Д А М:

I. Определям помещения и места на открито за провеждане на предизборни прояви, във връзка с произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г., както следва:

1.1. В сградата на НЧ „Съзнание“ гр. Луковит;

1.2. В кметствата и кметски наместничества – читалищните салони;

1.3. Площад „Трети март“ гр. Луковит;

1.4. Площади в центъра на кметствата.  

II. Организацията и провеждането на предизборните събития на закрито трябва да са в съответствие с актуалните заповеди на министъра на здравеопазването за провеждане на събития с масов характер.

Ползването на местата по т. I да става след предварително подадено в Информационен център при Община Луковит писмено уведомление - Приложение №1, неразделна част от настоящата заповед, от организаторите на предизборната проява.

След регистриране на уведомленията, копия от тях да се изпращат на Началник РУ на МВР Луковит и Началник РСПБЗН Луковит.

При ползването на местата по т. I за предизборни прояви на открито и закрито да се спазват глава IX и глава X от указания за на Министерството на здравеопазването за провеждане на избори за народни представители в условията на обявена извънредна епидемична обстановка във връзка с COVID-19.

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Община Луковит и да се постави на информационното табло в сградата на Общината, а копия от нея да се изпрати на РИК Ловеч, РЗИ Ловеч, Областен управител, на кметовете на кметства, кметски наместници, Началник РУ на МВР Луковит и Началник РСПБЗН Луковит.

Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на секретаря на Община Луковит.

         

ИВАН ГРЪНЧАРОВ /П/

Кмет на Община Луковит
 

https://www.livechatalternative.com/