СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ


Във връзка с насрочените на 04.04.2021 г. избори за народни представители за Народно събрание, Общинска администрация Луковит уведомява гражданите, че справките и корекциите в предварителните избирателни списъци могат да се извършват от 22.02.2021 г. в съответствие с изискванията на Изборния кодекс, както следва:

1. В срок до 17:00 часа на 20.03.2021 г. избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, могат да подадат заявление по образец, подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице, изпратено по пощата, факс или чрез  електронно заявление на e-mail: [email protected]  (Приложение № 14-НС). Заявлението се подава по постоянен адрес на избирателя или по настоящ адрес, когато е направено искане за гласуване по настоящ адрес, съгласно чл. 37, ал. 1 от Изборния кодекс.   

2. До 17:00 часа на 20.03.2021 г. избиратели, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, могат да подадат писмено заявление по образец (Приложение № 12-НС), за да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес (чл. 36, ал. 1 и ал. 4 от Изборния кодекс). Избирателите могат да подадат заявление за гласуване по настоящ адрес.

3. До 17:00 часа на 27.03.2021 г. всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци с писмено заявление по образец  (Приложение № 8-НС), съгласно чл. 43, ал. 2 от Изборния кодекс.

4. До 17:00 часа на 20.03.2021 г. кандидатите за народни представители, членовете на ЦИК, членовете на РИК и наблюдателите могат да подадат заявление за гласуване на друго място до общинската администрация по постоянния им адрес. Подава се заявление по образец  (Приложение № 18-НС) съгласно чл. 34, ал.1, 2 и 4 от Изборния кодекс.

Заявленията в община Луковит се подават:

  • за град  Луковит – в Общинска администрация, етаж 1, стая 005 и стая 006 от 08:00 часа до 17:00 часа;
  • за населените места в община Луковит – при кметовете на кметства и кметските наместници на с. Дъбен и с. Пещерна;
  • електронните административни услуги за Парламентарни избори 2021 г. са активирани на интернет страницата на Община Луковит. Линк към услугите: https://auslugi.com/public/home/lukovit/index;
  • електронни заявления могат да се подават на електронен адрес: [email protected].  

 

Справки в избирателните списъци могат да се правят:

 

Справки на телефони: 0697 52542; 0697 52464.

Активна е възможността за проверка на избирателна секция през SMS и стационарен и мобилен телефон:

  • чрез SMS – изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора. Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.
  • чрез стационарен или мобилен телефон – избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.