Покана относно провеждане на консултации за сформиране на състави на Подвижна секционна избирателна комисия /ПСИК/ на територията на община Луковит


ДО ЦЕНТРАЛНИТЕ РЪКОВОДСТВАТА НА:
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ГЕРБ“
КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“
КОАЛИЦИЯ „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ - НФСБ, АТАКА и ВМРО“
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ВОЛЯ“
КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“

КОПИЯ ДО:
ДО ОБЩИНСКИ РЪКОВОДСТВА НА:
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ГЕРБ“
КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“
КОАЛИЦИЯ „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ - НФСБ, АТАКА и ВМРО“
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ВОЛЯ“
КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“

 

 

П О К А Н А

Относно: Провеждане на консултации за сформиране състави на Подвижна Секционна избирателна комисия (при условията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс), Подвижни избирателни секции за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето и Секционна избирателна комисия в COVID отделение в МБАЛ-Луковит във връзка с произвеждане на избори за Народно събрание, насрочени за 4 април 2021 г.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл.91, ал.1 от Изборния кодекс /ИК/, Решение № 2117-НС/22.02.2021 г., Решение №2159-НС/02.03.2021 г. и Решение №2206-НС/11.03.2021 г. на Централна избирателна комисия /ЦИК/, отправям настоящата ПОКАНА към ръководствата на политическите партии и коалиции за участие в консултации за сформиране състави на: Подвижна избирателна секция (при условията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от ИК); Подвижни избирателни секции за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация съгласно Закона за здравето и Секционна избирателна комисия в COVID отделение в МБАЛ-Луковит в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Консултациите ще се проведат на 16.03.2021 г. (вторник) от 16:00 часа в Заседателната зала на Община Луковит, находяща се на втория етаж в административната сграда на ул. „Възраждане“ №73.

В консултациите участват парламентарно представените партии и коалиции в 44-тото Народно събрание и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени. В консултациите може да участват и други партии и коалиции.

Съгласно чл. 91, ал. 4 и ал. 5 от Изборния кодекс и Решение №2062-НС/16.02.2021 г. на ЦИК при провеждане на консултациите представителите на партиите и коалициите представят следните документи:

  1. Писмено предложение за състава на ПСИК, което съдържа наименованието на партията, която прави предложението, трите имена и единен граждански номер на предложените лица, длъжност в комисията, за която се предлагат, образование, специалност и телефон за връзка с предложеното за член на ПСИК лице.
  2. Заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 14.01.2021 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 44-то Народно събрание. С тях се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията.
  3. Когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от председателстващите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно.
  4. Към предложението си партиите и коалициите представят и списък на резервните членове, които да заместят предложените от тях лица за състава на ПСИК, когато правомощията на член на ПСИК се прекратят предсрочно в случаите по чл.51, ал.2 от ИК или когато член на ПСИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на Районна избирателна комисия - Ловеч. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в точка 1.

Представените документи остават като неразделна част от протокола, съставен при консултациите и се изпращат с предложението на кмета на Община Луковит до Районна избирателна комисия - Ловеч.

 

ИВАН ГРЪНЧАРОВ /П/

Кмет на Община Луковит

Файлове:

Покана - Покана